- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Planer om syv rækkehuse

 

Industri skal forvandles til eller kombineres med boliger. Det er der planer om på Niels Finsens Alle, hvor der er adskillige planer om ny bebyggelse-

  1. april i år vedtog Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for ’Håndværkerøen’ ved Niels Finsens Alle. Området er et blandet bolig- og erhvervsområde, men med pligt til erhverv.

Behovet for en ny lokalplan er udsprunget af et ønske fra en bygherre, som vil omdanne den tidligere smede- og maskinfabrik på Niels Finsens Alle 31 til ca. syv rækkehusboliger.

 

Da By- og Miljøforvaltningen også tidligere har modtaget henvendelser fra grundejere i området, der har interesse i en eventuel planændring, blev det besluttet, at der som opstart på lokalplanprocessen skulle afholdes et borgermøde, inden et lokalplanforslag bliver politisk behandlet. Forvaltningen afholdt et dialogmøde med grundejere i og naboer til området 26. juni i år.

 

På mødet og efterfølgende har forvaltningen modtaget ønsker fra flere andre grundejere i området, som blandt andet søger om tilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til bolig, tilladelse til udstykning, og tilladelse til at indrette boliger i tidligere erhvervsbygninger.

 

Under arbejdet med lokalplanen har det vist sig, at bebyggelsesprocenten og etageantallet for dele af området er højere end Kommuneplan 2013 foreskriver. Forvaltningen anbefaler, at byggemulighederne i det kommende kommuneplantillæg og lokalplan justeres, så eksisterende forhold lovliggøres, og der samtidig skabes rum til en fortsat udvikling af området i samme uhøjtidelige ånd, som er fremherskende i dag.

 

By- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at bebyggelsesprocenten i kommuneplanrammen justeres fra 35 % til 45 %, så den kommer til at svare til de faktiske forhold. Tilsvarende foreslås etageantallet justeret op i kommuneplantillægget fra 1½ til 2 etager.

 

Efter den gældende lokalplan må ejendomme kun anvendes til bolig, hvis der også samtidig er erhverv. Forvaltningen foreslår at ophæve denne betingelse og samtidig sikre, at erhverv skal høre under miljøklasse 1, svarende til kontorer, liberale erhverv og småværksteder.

 

På baggrund af ønsker om at omdanne eksisterende erhvervsbygninger til boliger, foreslår forvaltningen, at der åbnes mulighed for flere boliger pr. ejendom. Ønsket vil give mulighed for en øget boligtæthed, som vil kunne udfordre de sædvanlige krav om friarealer, afstand til skel, parkeringsforhold, grundstørrelser mv.

 

En øget lokal fortætning vil være i overensstemmelse med den foreslåede By- og Boligpolitik og kan medvirke til at understøtte butikslivet på Søborg Hovedgade.