- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Beskedent fald i kommunalt sygefravær

Det er en fælles politisk målsætning i byrådet, at sygefraværet skal reduceres. Og det går i den rigtige retning. Men meget langsomt viser den seneste opgørelse.

Gladsaxe Kommune havde i 2014 et sygefravær på 5,1 procent. I 2013 var sygefraværsprocenten på 5,2.

Sygefraværsprocenten på 5,1 svarer til 13,26 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat. Det er en anelse højere end kommunestrategiens målsætning i 2014 om højst 13,2 sygefraværsdage pr. fuldtidsansat.

Den nye kommunestrategi indeholder mål om, at Gladsaxe Kommunes sygefravær i 2018 skal ligge på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner. I 2012 havde Gladsaxe Kommune den højeste sygefraværsprocent blandt kommunerne i hovedstadsregionen. I 2013 var sygefraværet faldet, hvilket betød at Gladsaxe Kommune placerede sig på en samlet 8. plads. Opgørelsen af samtlige kommuners sygefravær udarbejdes en gang årligt i marts-juni af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt siges, hvordan Gladsaxe Kommune lå i 2014 i forhold til de øvrige kommuner i regionen.

Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe sygefraværet. Derudover har forvaltninger og centre i 2014 og 2015 opstillet en række måltal for de enkelte fagområder, som tilsammen skal sikre, at kommunen opfylder målet i den nye kommunestrategi.

 

Forklaringer på fald i sygefraværet

Samlet er sygefraværet faldet med 1 procentpoint fra 2013 til 2014. Ses på sygefraværet i de enkelte forvaltninger og centre er der tale om både stigninger og fald i sygefravær.

I 2014 har fald i sygefraværet været særligt markant i Intern Service i Gladsaxe Kommune. Det er faldet fra 6,4 i 2013 til 3,9 procent i 2014. Faldet skyldes flere ting, herunder et stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværssager er gennemgået månedligt på ledermøder, hvorunder råd om tiltag og handling på hver sag er drøftet. Lederne har indført trivselssamtaler med medarbejdere, som ikke fuldt ud har følt sig ovenpå, med henblik på at drøfte, hvad der kan gøres for at løse problemet. Endvidere har lederne ved medarbejdernes raskmelding kørt ud til medarbejderne på første arbejdsdag og budt ”velkommen tilbage”.

Ud over det markante fald i Intern Service har der været et mindre fald i Center for Service, By- og Miljøforvaltningen, Center for Økonomi og for Social- og Sundhedsforvaltningen samlet set.

 

Lærere føler sig belastede

Fra 2013 til 2014 er sygefraværet steget for Børne- og Kulturforvaltningen som helhed, herunder mest markant for skoleområdet. I Træning og Pleje i Social- og Sundhedsforvaltningen er sygefraværet også steget fra 2013 til 2014.

Skoleområdet har haft en stigning i sygefraværet fra 4,7 procent i 2013 til 5,2 procent i 2014. På grund af områdets størrelse er det denne stigning, der har størst indflydelse på, at det samlede sygefravær ikke er faldet mere. Der er ikke en entydig forklaring på stigningen i sygefraværet på skoleområdet. Der har været en del alvorlige langtidssyge, ligesom der har været personalesager, som efter længere tids sygdom er endt i afskedigelser. Enkelte skoler oplyser, at en del af lærerne udtrykker større belastning i hverdagen som følge af ændrede arbejdsvilkår, men det kan ikke entydigt måles i statistikkerne. Skolelederne følger udviklingen i sygefraværet meget tæt. Der er udarbejdet handleplaner for nedbringelse af sygefraværet, ligesom tiltag til nedbringelse af sygefraværet drøftes dels i de enkelte MED-udvalg og på Børne- og Kulturforvaltningens møder med skolelederne.

Træning og Pleje i Social- og Sundhedsforvaltningen har haft en stigning i sygefraværet fra 6,1 procent i 2013 til 6,3 procent i 2014. Stigningen skyldes primært hjemmeplejen, hvor der er sket en omlægning af vagterne fra tidligere faste dag/aften- og nattevagter til skiftende vagter. Det har en del medarbejdere udtrykt utilfredshed med og der har været en række sygemeldinger i den forbindelse. I 4. kvartal har Træning og Pleje oplevet et fald i sygefraværet, og der vil være et fokus på at fastholde denne udvikling. Økonomiudvalget behandler sagen på sit møde i dag.