Et spørgsmål om penge
Vild uenighed om pengemængden i kommunekassen ved vedtagelsen af budgettet

Uden penge gør det ondt. Det gælder naturligvis også den kommunale økonomi. Er der ikke penge i kassen, kan tingene ikke lade sig gøre.
Så der blev talt om meget store millionbeløb, da budgettet for 2016 blev vedtaget i onsdags med Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre., der var nået frem til et kompromis
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ikke med i forliget.
-Vi har en sund økonomi, så langt øjet kan række, hvis vi opfører os ansvarligt, sagde borgmester Karin Søjberg Holst.
Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti var lodret uenig.
-Hvis Enhedslisten får lov til at præget budgettet igen næste år, så er vi på vej ud over den økonomisk afgrund. Vi kan se, at den kommunale kassebeholdning ved udgangen af 2019 vil være på minus 245 mio. kr. Fulgte man vores budgetforslag, vil der i stedet være et plus på 106 mio. kr., sagde Kristian Niebuhr.
Han gav ikke meget for løftet om at skatten sættes ned i 2017 – hvis der er plads i budgettet.
-Den sandsynlighed er mindre end chancen for at vinde den store gevinst i Eurojackpot, mente Kristian Niebuhr.
Borgmester Karin Søjberg Holst var enig i, at der er et stort hul i kommunekassen ved udgangen af 2019.
-Men det fyldes op 1. januar 2020, når der kommer skatter og afgifter ind, Det er et spørgsmål om gennemsnitlig likviditet, sagde hun.
Ved afstemningen havde Dansk Folkeparti 22 ændringsforslag, der næsten kun fik partiets tre egne stemmer. Michele Fejø fra Liberal Alliance stemte dog for en del af forslagene.
Her er en del af hovedpunkterne i det nye budget.

Flere pædagoger i børnehuse og psykologstøtte til unge
Gladsaxe har et mål om, at 70 procent af medarbejderne i kommunens børnehuse skal være uddannede pædagoger. For at komme dette mål et skridt nærmere er der afsat penge til at merituddanne flere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. I forlængelse af Ungestrategien skal der udarbejdes forslag til to-tre mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, entralt placeret ungemiljø. I den forbindelse har forligspartierne udvidet målgruppen for indsatsen til unge mellem 13 og 29 år. Samtidig får unge mellem 15 og 25 år nu, som et treårigt forsøg, mulighed for at få støtte fra psykologer uden henvisning.

500 til selvforsørgelse
Beskæftigelse er en af de allervigtigste forudsætninger for et aktivt, sundt og selvstændigt liv. Derfor skal der investeres i en række nye beskæftigelsesindsatser, som bekæmper langtidsledighed og sikrer, at flest mulige borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Her er der især fokus på at sikre, at alle unge kommer i gang med en uddannelse eller får et job.
Blandt andet skal unge med svage dansk og matematikkundskaber have hjælp til at forbedre disse kundskaber, så de kan klare en erhvervsuddannelse. Som led i projekt Social Balance skal der desuden findes meningsfyldte nyttejobs til unge, der ikke er i arbejde. Beskæftigelsesindsatsen forventes at medføre, at ca. 500 borgere vil overgå fra offentlig forsørgelse til at kunne forsørge sig selv – til gavn for fællesskabet – og i særdeleshed til gavn

Tidlig indsats over for udsatte børn
Ny forskning viser, at en målrettet, tidlig indsats overfor udsatte børn i førskolealderen, som også inddrager forældrene, vil øge børnenes chancer væsentligt for at bryde med en negativ social arv. Derfor skal der udarbejdes en samlet strategi for, hvordan man bedst muligt understøtter udsatte børn i Gladsaxe gennem en direkte og håndholdt indsats. Målet er at give disse børn en reel mulighed for at udnytte deres potentiale og få et godt liv. Det kræver, at børnene trives og motiveres til læring gennem hele deres barndom. Samtidig er der afsat penge til at ansætte flere socialrådgivere, så antallet af sager nedsættes til 25 per medarbejder. Dermed får socialrådgiverne bedre tid til at arbejde forebyggende med familien, også kaldet Sverigesmodellen.

Investeringer i byens udvikling
Forligspartierne ønsker at investere i byens udvikling, så Gladsaxe også fremover kan tiltrække nye borgere og virksomheder og derigennem skabe nye arbejdspladser. Derfor er der blandt andet sat penge af til at forbedre fremkommeligheden i kommunen, forskønne byens hovedstrøg og videreudvikling af byens ”hotspots” med for eksempel internetadgang. Samtidig er det besluttet at revidere Gladsaxe Kommunes erhvervspolitik, så den understøtter koblingen mellem vækst og velfærd.

Flere skolecykelstier
Den ambitiøse indsats for cyklismen fortsætter. Under sloganet ”Gladsaxe Cykler”, vil der over de næste tre år blive bygget en række nye skolecykelstier. Blandt andet anlægges der skolecykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej. Samtidig opgraderes nogle af de gennemkørende cykelstier til Supercykelstier. Disse initiativer koordineres i forhold til den Grønne Udviklingspulje, som videreføres og skal blandt andet fremme anvendelsen af kommunale biler, der kører på gas. Derudover fremrykkes renoveringen af kommunens fortove, så de bliver mere jævne og komfortable. Dette er især til gavn for ældre, gangbesværede, blinde og svagtseende.

Flexsturordningen gøres permanent
Flextur-ordningen, hvor man kan bestille kørsel hos Movia efter behov, har vist sig at være et attraktivt, kollektivt, alternativt supplement, så den gøres permanent. Det er en ordning, som især er til gavn for gangbesværede og svage grupper. Samtidig er der afsat penge til opførelse af nye, attraktive, almene boliger. Der skal jo også være gode boliger til unge, nystartede familier og andre, der ikke lige har råd til at købe egen bolig. Derudover skal der investeres i skoler, dagtilbud og botilbud, som skal være tidssvarende og på bedste vis understøtte deres formål.

Ny pulje til energirenovering
For at spare på energiudgifterne på de kommunale ejendomme er der afsat en pulje til at energirenovere de kommunale ejendomme. Pengene skal især bruges til at reducere CO2-udledningen i forbindelse med den store tilpasning og renovering af de kommunale børnehuse i de kommende år som resultat af dagtilbudsstrategien.
Fortsat fokus på sygefravær og effektiviseringer
For at skabe rum til de mange nye tiltag og sikre, at Gladsaxe fortsat har en sund og robust økonomi, fortsætter arbejdet med at effektivisere kommunens drift og nedsætte sygefraværet.

Valgmøde 17 47-13

Valgmøde 18 47-13
Borgmester Karin Søjberg Holst (A) og Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti har ikke just den samme opfattelse af hvordan den økonomiske situation i
kommunen ser ud.
Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top