Hvor skal vi hen du?
Politikernes bud på 2016 Gladsaxe Bladet gav partierne, der er repræsenteret i byrådet, muligheden for at komme med deres visioner for kommunen i 2016.

Vi savner en vision for Gladsaxe!
ebbe skovsgaard
Af Ebbe Skovsgaard,
Venstre

En vision giver svaret på et vigtigt spørgsmål. I Venstre ønsker vi os en vision for, hvordan
Gladsaxe Kommune skal udvikle sig.
Vi er i den heldige situation, at kommunen ikke har økonomiske problemer. Det skyldes ikke et visionært politisk flertal med fokus på kommunens udvikling. Det skyldes, at især én stor
erhvervsvirksomhed lægger en solid bund i kommunekassen. Flertallets politiske vision går desværre ud på at fylde enhver ledig kvadratmeter med en ny boligblok. I gennemsnit flytter hver dag 2 nye borgere til, så boliger er fint. Men hvad er målet? Skal Gladsaxe bare vokse på indbyggertal og være en stillestående soveby til hovedstaden.
I min optik forsømmer det politiske flertal at løfte hovedet og se på, hvordan Gladsaxe kan udvikle sig. Hvordan tiltrækker vi vækst og arbejdspladser? Hvordan fremmer vi sundhed og trivsel?
Hvordan fremmer vi en aktiv fritid og kultur?
Vi har råd til at sætte barren højere. Og der er god plads til forbedring. Venstre har gang på gang foreslået, at vi tager debatten og fokuserer på visionerne.
Derfor kan det stadig undre, at Borgmesteren ikke lyttede til det gode råd sidste år fra Venstre om at nedsætte et udvalg, der samler alle de tiltag, som vedrører en vækst i Gladsaxe.
Pointen er at involvere Gladsaxes borgere i at få sat flere visioner og idéer på spørgsmålet: Hvordan skal Gladsaxe udvikle sig de næste 3, 5 og 10 år.
Mit nytårsønske er en god og ambitiøs borgerdebat, der peger fremad, og hvor idéerne står i kø.

Gladsaxe bør tænke rødt og grønt
trine henriksen
Af Trine Henriksen,
Enhedslisten

STYRKET KLIMAINDSATS. I slutningen af 2015 fik verden en ny klimaaftale med ambitiøse mål, men uden tilstrækkelige løfter om handling. Opfyldelse af målene afhænger derfor af, at der overalt gennemføres en større indsats, end den som landene har lovet i Paris. Gladsaxe bør gå foran med et godt eksempel og øge indsatsen for CO2-reduktion – også i tiden efter år 2020. Vi skal aktivt fremskynde udfasningen af kul og olie til fordel for vedvarende energi fra sol og vind.
OPBLØDNING AF SKOLEREFORMEN. Vi håber, at der vil være vilje i 2016 til en revurdering af flere elementer i reformen – både centralt og lokalt. Gladsaxe bør udnytte muligheden for at gøre skoledagene kortere og mere kvalitetsbetonede med flere to-lærer-timer. Sammen med mindre ensretning, færre test, og bedre tid til forberedelse og samarbejde.
BEDRE SAGSBEHANDLING. Vi modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der har dårlige erfaringer med kommunens sagsbehandling. Det er mange skiftende sagsbehandlere og sager om bl.a. pension og fleksjob der trækker i langdrag, mens borgeren i ventetiden må klare sig med en meget lav ydelse, eller slet ingen. Vi ser frem til at dette bliver bedre i 2016 med ansættelsen af en borgerrådgiver, og med budgettets prioritering af at ansætte flere i Familieafdelingen og i Jobcenteret, så de ansatte får bedre tid til at give borgeren den rigtige hjælp.
NEJ TIL NEDSKÆRINGER. Regeringens omprioriteringsbidrag på 1% vil medføre store serviceforringelser i kommunerne. Gladsaxe bør være med til at sige fra over for en økonomiaftale, der indebærer årlige nedskæringer.

Sund økonomi skal sikres
Kristian Niebuhr 2012
Af Kristian Niebuhr,
Dansk Folkeparti

Her er nogle af Dansk Folkepartis visioner for Gladsaxe i 2016: At Gladsaxe bliver en endnu bedre kommune at bo, leve og drive virksomhed i.
Det vil Dansk Folkeparti arbejde for ved bl.a.:
At sikre, at de mange millioner værdighedsmilliarden, som Dansk Folkeparti har fået afsat på finansloven, bliver brugt til mere værdighed på ældreområdet i Gladsaxe.
At arbejde på der kommer mere gennemskuelige regler, for opkrævning af husleje, hos borgere som visiteres til botilbud.
Dansk Folkeparti vil prøve, at få stoppet de forringelser som bl.a. Enhedslisten med budgetforliget, har været med til at gennemføre på børne- og ældreområdet.
Fortsat arbejde for at få sat skatten ned, både for private og erhverv.
Og så vil Dansk Folkeparti arbejde for, at få bragt Borgmesteren tilbage på sporet, så der kan sikres en sund økonomi i Gladsaxe og ikke det kæmpe underskud som det der styres imod de næste 4 år, med vedtagelsen af Budgettet 2016-2019.

Vi skal prioritere ansvaret over for de svageste grupper højst
Lars Abel 2013
Af Lars Abel,
Det konservative Folkeparti

Med udsigt til store økonomiske besparelser fra centralt hold skal Gladsaxe Byråd prioritere hensynet til de svageste grupper først og højest. Vi skal altid leve op til de præcise lovkrav, som Folketinget stiller til kommunen. Men vi har et særligt ansvar over for de allersvageste, dvs. svage ældre, handicappede, hjemløse, alvorligt syge (f.eks. kræft, diabetes).
Hvert år udarbejder vi kvalitetsstandarder på ældreområdet med beskrivelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Seniorrådet involveres i arbejdet med kvalitetsstandarder, indsatskatalog og tilsynspolitik. Handicaprådet og leverandørerne høres. Vi yder en stor indsats på sundhedsområdet, bl.a. styrkelse af sundhedsfremme, tidlig opsporing af livsstilssygdomme og medicinområdet for psykisk syge og handicappede på kommunens botilbud. Vi har en ekstra vigtig målrettet forebyggelsesindsat af indlæggelser blandt de 65+ årige på sygehuset, herunder opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning fra hospital.
Vi fokuserer i sundhedspolitikken på ”Sundere valg i hverdagen”, ”Sundere ungdomsliv”, ”Bedre mental sundhed og trivsel” og ”Bedre sygdomsforebyggelse og indsats over for syge borgere”. Vi arbejder med tidlig opsporing af faldende funktionsniveau i hjemmeplejen og på Træningscenter Gladsaxe. I den forbindelse har vi en sygeplejefaglig konsulent til at støtte medarbejderne i hjemmeplejegruppen. Et vigtig element er også fortsat kompetenceudvikling af kommunens sygeplejersker og sosu-assistenter. Gladsaxe har udarbejdet en målrettet demenspolitik, hjemløsepolitik, og vi arbejder målrettet med at styrke den rehabiliterende indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade, bl.a. via Forebyggelsescentret.
Kort sagt: vi har ansvaret for, at borgernes hverdag altid fungerer, når de ikke selv er i stand til at klare den.

En langsigtet plan for kommunen
Frank dahlgaard
Af Frank Dahlgaard,
Liberal Alliance

Den hovedløse og hjerteløse vækst i Gladsaxe kommune må stoppe. 2016 bliver året, hvor Liberal Alliance spiller ud med en langsigtet vision for Gladsaxe. Det er tiltrængt.
For 100 år siden boede der ca. 4.000 mennesker i Gladsaxe kommune. 35 år senere var tallet 40.000. Og indbyggertallet fortsatte sin eksplosive vækst: I 1970 nåede vi op på 75.000 mennesker, og vores grønne kommune var ikke mere særlig grøn. Skove, enge, marker og frugtplantager er forsvundet og afløst af asfalt og bebyggelse – herunder grimt betonbyggeri. Efter 1970 faldt folketallet ned til 60.000, men siden er det igen vokset. I dag bor der 67.600 mennesker i Gladsaxe, og ifølge kommunens seneste prognose vil der om 15 år være næsten 76.000 indbyggere i kommunen, altså historisk rekord.
Der er tale om en mærkbar opjustering i forhold til tidligere prognoser. Udsigten til en historisk rekord i indbyggertal glæder et flertal i byrådet. Liberal Alliance er dybt bekymret. Vækst er godt, men planløs vækst, der går ud over naturværdierne, er skidt. Og dét er, hvad der er udsigt til: Det røde bystyre vil bygge stadig flere boliger i Gladsaxe. Og med flere boliger kommer flere mennesker, mere trafik, mere støj og forurening, mere asfalt og beton – og mindre grøn natur. Færre fuglefløjt. Flertallet ønsker tankeløst at tiltrække flere fabrikker og flere skatteydere. Det kan ikke undgå at blive på bekostning af vores sidste rester af naturområder. Liberal Alliance vil erstatte den 5-årige kommunestrategi med en virkelig langsigtet plan. En plan for Gladsaxe, som rækker mange årtier frem i tiden.

Vækst skal bruges til gavn for alle
Susanne Palsig flyer
Af Susanne Palsig, SF
For SF er der 5 væsentlige indsatser at tage fat på i 2016:
1. Budgetaftalen afsætter et stort beløb til at se nærmere på behovet for renovering af Gladsaxes folkeskoler, ikke mindst Søborg Skole. SF ønsker plads til alle nuværende og kommende skolebørn i skoler, der ligger tæt på deres bopæl.
2. En tidlig indsats for udsatte børn i førskolealderen. Børnenes familier skal støttes og inddrages i at få den bedst mulige fremtid for deres børn.
3. Flere biler og parkering er en udfordring, både for at få plads til alle, men også for de langsigtede mål for at nedbringe CO2-udslippet. Vi skal have flere til at skippe bilen og komme omkring på cykel, på gå-ben eller med offentlig transport.
4. Vores affald er en ressource. Lige nu sorterer vi alle både plast og pap fra – men der er både økonomi og CO2-gevinster i at se nærmere på borgernes affaldssortering. SF forventer sig meget af den kommende sortering af madaffald.
5. Gratis psykologhjælp til unge på 15–25 år er god forebyggelse og en vigtig sag for SF. Vi tror på, at en tidlig indsats for ALLE unge med livsproblemer er vigtig og nødvendig.
Gladsaxe er en kommune i vækst – mange vil gerne flytte hertil, og mange nye arbejdspladser er på vej med den kommende letbane. Budgetaftalen for 2016 har en række indsatser, som SF’s byrådsgruppe vil arbejde for at få realiseret bedst muligt – IKKE BARE for tilflytterne og de nye virksomheder, men for ALLE Gladsaxe-borgere.

1 kommentar om “Hvor skal vi hen du?”

 1. Peter M. Frederiksen siger:

  Jeg er hele mit liv igennem kommet en hel del i Gladsaxe Kommune og kommer der stadig. Kommunen har som andre forstadskommuner udviklet sig voldsomt især i efterkrigsårene – og det er rigtigt, der er både bygget meget og også meget grimt.
  Når man som jeg er opvokset i nabobyen Lyngby, forekommer f.eks. området ved Bagsværd Hovedgade meget forsømt og grimt, faktisk lidt håbløst her og der – sammenlign gerne med Lyngby Hovedgade f.eks.!
  Vi kan jo næppe få fjernet Åge Jensen uheldige højhuse etc., men kan man via en virkelig indsats vedr. “Town scape”/bydesign få løftet centrale områder? Det vil være meget tiltrængt og det kan så medføre andre positive tiltag og tiltrække det “rette segment”, dr kan give liv og miljø.
  Samtidig har Kommunen smukke klassiske boligområder som f.eks. Søndergaard Park – det var ønskeligt, om der var flere af den form for bebyggelser også ii “moderne” udgave.
  Frank Dahlgaard har en pointe med vægt på grøn struktur – det kan man komme langt med, hvis det planlægges bevidst.
  Har Kommunen en stadsarkitekt stadsarkitektfunktion?

  Mvh,
  Peter M. Frederiksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top