- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

764 kr. millioner i den kommunale kasse

Økonomiudvalget holder møde i dag og vil blive orienteret om af Center for Økonomi om den gennemsnitlige likviditet.
Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.12.2015 opgøres til 764 millioner kroner.
I den seneste likviditetsopgørelse pr. 30.09.2015 var skønnet, at den gennemsnitslige likviditet ville ende på 709 mio. kroner ved udgangen af 2015. Hovedårsagen til, at gennemsnitslikviditeten nu ligger over skønnet er, at Københavns Kommunes andel af hjemfaldspligten endnu ikke er afregnet. Denne forventes at udgøre ca. 45 mio. kr. og forventes afregnet i 2016.
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Investeringer nu
Gladsaxe Kommune betaler på nuværende tidspunkt en negativ rente på sine indeståender i banken. Med udviklingen på det finansielle marked er det vurderingen, at det bedste afkast opnås ved at fremrykke nogle investeringer. Det foreslås derfor, at der fremrykkes en række anlægsprojekter. Fremrykningen betyder endvidere fx, at en række cykelsti-projekter i forbindelse med kommunens skoler gennemføres to år før planlagt.
Gladsaxe Kommune har allerede en høj aktivitet på anlægsområdet. Der foreslås derfor kun fremrykning af projekter, der kan håndteres inden for den eksisterende normering i forvaltningerne, eller hvor der kan henvises til finansiering inden for de eksisterende rammer.

Center for Økonomi indstiller at følgende projekter fremrykkes,
1. at der gives 1.200.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Pulje til IT-køb finansieret af rådighedsbeløbet i 2017,
2. at der gives 3.000.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Pulje til PPV og energiforbedringer finansieret af rådighedsbeløbet i 2018,
3. at der gives 2.000.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Vedligeholdelse, kørebaner finansieret af rådighedsbeløbet i 2017,
4. at der gives 3.783.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister finansieret af rådighedsbeløbet i 2018,
5. at der gives 1.323.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Units til tandplejen finansieret af rådighedsbeløbene fra 2017 til 2019,
6. at der gives 13.400.000 kr. i tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til Etablering af Gladsaxe Boulevard finansieret af rådighedsbeløbene fra 2017,
7. at fremrykningerne af rådighedsbeløbene i overslagsårene 2017-2019 indarbejdes som tekniske korrektioner i budget 2017-2020, og
8. at der gives tillæg til rådighedsbeløbet på Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2016 på 700.000 kr. finansieret af Gladsaxe – Trafiksikkerhedsby med 125.000 kr. og Supercykelsti og sikker skolevej ved Grønnemose Skole med 285.000 kr., og Broer 2015 med 290.000 kr.