Vil bygge dagligvarebutik i Haspegårdskvarteret
Lokalområde kan måske tilføres mere liv

Gladsaxe Kommune har modtaget en henvendelse fra udviklings-firmaet Dansk Projekt Invest, som ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på 1000 m² på hjørnet af Klausdalsbrovej mellem Krogshøjvej og Hjortevænget. Økonomiudvalget skal behandle sagen på sit møde i dag.
Projektet forudsætter, at der sker ændringer i kommuneplanens detailhandelsstruktur, og at der desuden udarbejdes nye lokalplaner.
I Kommuneplan 2013 er Haspegård Kvarter udpeget som et af to steder i kommunen, hvor der vil kunne placeres en enkeltstående dagligvarebutik. Med det konkrete projekt ønskes butikken placeret på Klausdalsbrovej over for den eksisterende bager. I planlægnings sammenhæng er en bager imidlertid også en dagligvarebutik. Den nye butik kan dermed ikke etableres som en enkeltstående butik, da en sådan ikke må opføres mindre end 500 meter fra andre butikker. Butik og bager kan derimod tilsammen udgøre et mindre lokalcenter.
Åbningen for at etablere enkeltstående butikker uden for centerstrukturen har afsæt i et ønske om, at kommunens borgere skal have gode indkøbsmuligheder i gåafstand fra deres bolig. Det vil kunne medvirke til at nedbringe trafikmængden og styrke den samlede handelsbalance i kommunen.
En detailhandelsanalyse fra 2014 viser, at andelen af lokalhandel er faldende i kommunen generelt. En ny dagligvarebutik i Haspegård vil kunne forbedre denne tendens for lokalområdets vedkommende. For kommunen som helhed anbefaler detailhandelsanalysen en øget ramme for dagligvarer på 2.000 m² og for udvalgsvarer på 3.000 m².
Inden sommer 2017 skal Kommuneplan 2013 revideres. I denne sammenhæng skal også detailhandelsstrukturen ajourføres. Et forslag til Kommuneplan 2017 forventes at blive fremlagt til politisk behandling i januar 2017.
En ændring af detailhandelsstrukturen skal igangsættes med indkaldelse af forslag og idéer. Der vil skulle udarbejdes et kortfattet høringsmateriale, som redegør for hovedtrækkene i den nuværende struktur og hvor mulige debatemner præsenteres.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at et debatoplæg rejser følgende spørgsmål:
– Skal der fortsat være mulighed for at etablere enkelstående butikker uden for centerområderne?
– Er der behov for et nyt lokalcenter med mulighed for 1.150 m² butiksareal ved Klausdalsbrovej i Haspegård Kvarter?
– Hvordan skal en generel ajourføring af detailhandelsstrukturen foretages, så den fortsat vil være til gavn for handelslivet og i overensstemmelse med den seneste detailhandelsanalyse fra 2014.
Indkaldelse af forslag og idéer vil ske som en offentlig for-høring i tre uger, hvorefter Økonomiudvalget vil kunne tage stilling til rammerne for et forslag til kommuneplantillæg.

By- og Miljøforvaltningen indstiller:
– at der igangsættes en offentlig for-høring med indkaldelse af forslag og idéer til en ny detailhandelsstruktur for Gladsaxe Kommune, og
– at høringen indeholder et debatoplæg med en præsentation af de fire ovenstående punkter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top