Borgere får medansvar for fremtiden
Regnvand-01-13-161.jpg
I øjeblikket udgraves et område syd for Vadgårds Skole til regnvandsområde. Borgergrupper i Buddinge er kommet med forslag til, hvad de til sin tid grønne områder skal bruges til. I øjeblikket udgraves et område syd for Vadgårds Skole til regnvandsområde. Borgergrupper i Buddinge er kommet med forslag til, hvad de til sin tid grønne områder skal bruges til. Foto: Kaj Bonne.
Buddinges beboere er kommet med forslag til det fremtidige byliv

De fleste kan sikkert erindre, at Buddinge Station for et år siden stod under vand. I Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan har Buddinge-området højeste prioritet, blandt andet fordi det er planen, at Letbanen skal køre i området fra 2021.
Sidste år vedtog byrådet at nedsætte et rådgivende udvalg (et såkaldt §17 stk4. 4-udvalg) som arbejder frem til kommunalvalget næste år i november. Udvalgets ni medlemmer er bredt sammensat af politikere samt folk fra erhvervsliv og lokalområdet. Hensigten er at skabe en langt større borgerinvolvering. Endvidere skal klimaløsningerne i området bruges som løftestang for Buddinges byliv.

Fremtidsværksted
Udvalget har arbejdet med et ”fremtidsværksted” for det grønne område syd for Vadgårds Skole. En række brugergrupper er kommet op med syv temaer: den vilde sanseudfordrende park, opholdspark, hundepark, fælles byhave, den fysisk udfordrende park, læringspark og den sociale aktivitetspark.
– Men helt overordnet er målsætningen at holde regnvandet tilbage på de højere liggende arealer, så vandet ikke ender i viadukten ved Buddinge Station. Det kræver store opsamlingssteder – bl.a. Rådhusparken, Vadgårdsbassinet og det grønne område ved Kong Hans Allé – og adskillige små, decentrale løsninger, siger udvalgsformand Trine Henriksen (Ø).
– Vores opgave er både at komme med anbefalinger til at kombinere de centrale løsninger med mere byliv og med anbefalinger til, hvordan vi kan få endnu flere borgere til at bidrage med at tilbageholde regnvandet på egen grund. Vi kommer også med anbefalinger til, hvordan vi kan inddrage borgerne i disse løsninger, siger Trine Henriksen.

100 års regnmængde
I øjeblikket udgraves arealet syd for Kong Hans Allé til et regnvandsområde, som skal kunne rumme 100 års regnmængde for området.
– Meningen er, at området kan indrettes med aktiviteter for områdets beboere samt elever og børn fra skole og institutioner. Brugergrupperne er med til at sikre nye, spændende løsninger, fordi vi gennem dem får fat i flere målgrupper og kommer på tværs af generationerne. Ved at inddrage borgerne tidligt i processen kommer de til at føle et ejerskab, håber formanden.
Økonomien til bylivsforbedringer kan eventuelt komme fra den kvarte million kroner, som Gladsaxe Kommune fik for Friluftsprisen i 2015 og fra vækstpuljeordningen.
På Gladsaxe Bladets hjemmeside kan du læse referatet fra det rådgivende udvalgs sidste møde.

Det diskuterer det rådgivende udvalg

Referat fra møde 31. marts 2016 i rådgivende udvalg om byliv i klimatilpasningen af Buddinge

Udvalget arbejdede med et fremtidsværksted for det grønne område syd for Vadgårdsskole. Der blev arbejdet med 7 mulige temaer, som var defineret på baggrund af en mindre brugerundersøgelse blandt forskellige brugergrupper af det grønne område. De 7 temaer var: Den vilde sanseudfordrende park, Opholdspark, Hundepark, Fælles byhave, Den fysisk udfordrende park, Læringspark og Den sociale aktivitetspark.
På baggrund af brugerundersøgelsen diskuterede udvalget nogle af de bekymringer, de nuværende brugere har i dag omkring brug af området. Det handler om vand i parken og børns sikkerhed, hundeefterladenskaber, hærværk, unges brug af området og indretning af parken som opholdssted versus pladskrævende aktiviteter.
Desuden blev rammen for området diskuteret. Herunder at der er begrænsede muligheder for at ændre terrænet pga. den vandtekniske del og at søen kun fyldes med regnvand og derfor vil kunne tørre ud om sommeren. Jo mere regnvand der kan kobles fra skole og institution i fremtiden, jo kortere periode vil den være tør. Forvaltningen har et ønske om at området understøtter skolens aktiviteter med for eksempel udelæring og bevægelse. Desuden er området i dag udlagt lokalplanmæssigt til rekreativ anvendelse og der må derfor ikke bygges i området.
Fra udvalgets side blev der også skitseret en række andre problemstillinger og udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med udformningen af et nyt grønt område. Der handler blandt andet om den efterfølgende drift, at skabe medejerskab, organisering af nye samarbejdsformer mellem kommune og lokale aktører, finansiering, at området bliver planlagt og udført, så det hænger sammen med resten af området, at få stedet til at blive et sted, hvor man mødes på tværs af fx generationer og funktioner.

Udvalget diskuterede, hvilke principper der er vigtige i udformningen af området:
– Det skal forsøges at indarbejde flest mulige elementer fra de foreslåede temaer, uden af de modarbejder hinanden. Der skal fx både kunne være læringselementer og opholdssteder, hvis man vælger at arbejde videre med de temaer.
– Stedet skal være robust. Det betyder, fx at der skal tænkes i, at funktioner i parken skal være dynamiske og kunne ændres gennem tiden. Den skal kunne bruges på alle årstider, og kunne have en funktion i både dag- og aftentimer. Der skal tænkes i risiko for hærværk.
– Stedet skal være rummeligt for mange forskellige brugertyper og et mødested for alle.
– Vi skal definere, hvilken særlig funktion dette sted har i forhold til resten af Buddinge området. Hvor profileret skal stedet være? Skal det være et sted, som bruges af de lokale, og ikke et sted, folk valfarter til? Aktiviteter skal ligge i forlængelse af det, som er i området i forvejen.
– Ejerskab og engagement fra lokale skal være med til at afgøre hvilke aktiviteter, der fortrinsvis skal være på stedet.
– Kan der være frie felter, som kan ændre karakter med tiden i forhold til, hvem der benytter det? Hvilke frivillige lokale er interesserede i at engagere sig i stedet og skabe stedet?
o Er der fitnesscentre, som er interesserede i at lave udendørs fitness på stedet?
o Er spejderne interesserede i at lave aktiviteter?
o Events i området inden det er færdigetableret
o Unge i klubber, på gymnasiet eller teknisk skole
o Grundejerforeninger, bestyrelse i boligforeningen
o Lærere og pædagoger

Forvaltningen arbejder videre med udvalgets input og vender tilbage til udvalget engang i efteråret 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top