- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Grøn by – mod Letbanen

12. juni blev der i Lyngby-Taarbæk kommune t dannet en upolitisk interesseforening med navnet Grøn By – imod letbanen, formålet er at stoppe letbanen.

Der har længe været debat om projektets konsekvenser for borgerne og mange frygter for de trafikale forhold skal blive forværret. Derfor er der behov for en forening der samlet kan varetage borgernes interesser over for myndigheder i DK og EU på et højt kvalificeret niveau med advokatbistand, ellers kan man ikke komme igennem med sine rettigheder over for myndigheder.
Selvom regeringen ved 3. behandling har vedtaget letbanen, betyder det ikke, at den bliver til noget. Det fremgår af aftalen, at den endelige beslutning om gennemførelsen af projektet træffes i medfør af principaftalen og loven, når letbaneselskabet har modtaget de endelige bud på projektet, som forventes i foråret 2017.
Dette betyder, at der er mulighed for at planlægge kommende områder i forbindelse med de vedtagne standsningssteder. Det betyder også, at man ikke kan begynde hverken byggerier eller ekspropriationer i forbindelse med letbanen, før den er endeligt vedtaget.
Der er indgivet en ankesag til EU UNECE i Geneve, som skal tilse, at Danmark overholder de forpligtelser, man har indgået i den traktat, der vedrører beskyttelse af natur- og miljøforhold, som vedrører borgerne, ligesom retten til at blive hørt og få deres interesser varetaget og om nødvendigt få det bragt for EU-domstolen, hvor der er fri proces til at føre en sådan sag for domstolen.
Foreningen er åben for alle borgere også i andre kommuner langs Ring 3.
Vibeke Lentz