Der er penge i kassen
Gennemsnitslikviditet på 881 millioner kroner

Forhandlingerne om budgettet for 2017 går snart i gang i byrådet, og så bliver det spændende at se, hvordan de enkelte partier tolker de seneste tal fra Økonomisk Sekretariat.
Umiddelbart ser det positivt ud.
Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 30. juni opgøres til 881 millioner kroner.
Ved budgetforliget i fjor var partierne bag forliget enige om, at der i budgettet for 2017 skulle ligge en skattenedsættelse, så indkomstskatteprocenten blev sat ned med 0,1 % med virkning fra 1. januar 2017 til 23,8.
Forudsætningen for aftalen var, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der lå til grund for aftalen i september 2015. Aftalen indebærer også, at der ikke må ske en forringelse af serviceniveauet.
Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 845 millioner kroner ved udgangen af 2016. I det vedtagne budget for 2016 var forventningen en gennemsnitslikviditet på 689 millioner kroner ved udgangen af året.

Forskellen imellem den gennemsnitlige likviditet i budget 2016 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.06.2016 kan forklares med, at likviditeten ved afslutningen af 2015 var større end forudsat i budgettet for 2016.

Købte obligationer
Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Den overskydende likviditet placeres i danske obligationer. Kommunen har i foråret 2016 indgået aftale med Danske Bank om placering af yderligere 200 mio. kr. i obligationer. Aftalen indebærer, at Gladsaxe Kommune ikke betaler negativ rente. Der foretages løbende vurdering af eventuelt yderligere placering af overskydende likviditet i obligationer.
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Social- og Indenrigsministeriet.

Renteindtægter på obligationer
I første halvår af 2016 har Gladsaxe Kommune fået 5,8 mio. kr. i renteindtægter på obligationsbeholdningen, som med udgangen af halvåret var på 815 mio. kr. Indtæg-ten svarer til en forrentning på godt 1,40 % p.ro anno. Dette resultat skal ses i forhold til, at kommunen vil skulle betale negative renter på mellem -0,45 % og -0,25 % på kontant indestående i banken.
Udgangen af halvåret har været præget af BREXIT (Storbritanniens udtrædelse af EU), og det har presset renterne yderligere ned.
Det kan få den effekt, at de nega-tive renter fortsætter i længere tid end tidligere forventet og kan blive mere negative end for nuværende.
Økonomisk Sekretariat vil derfor fortsætte med at investere den overskydende likvidi-tet i obligationer, da disse fortsat giver et positivt afkast.
Økonomisk Sekretariat forventer, at renteindtægterne på obligationsbeholdningen det næste halve år vil ligge i samme niveau som første halvår.

budget
Det går op og ned på kurven alt efter om der bl.a. kommer ejendomsskatter ind

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top