Cykelstier øger sikkerheden for skoleelever
-

Som beboer i Stengårdskvarteret med have ud til Triumfvej, hilser jeg kommunens initiativ vedrørende etablering af cykelstier på henholdsvis Triumfvej og Aldershvilevej velkommen. Jeg færdes ofte på begge veje i morgentrafikken mellem 7.30 og 8.00 og oplever på første hånd, hvordan skolebørnene, store som små, må køre slalom for at passere alle de parkerede biler. Jeg oplever igen og igen farlige situationer, hvor både person- og lastbiler kommer alt for tæt på de cyklende børn.
Jeg er bekendt med at nogle borgere, formentlig bilister uden børn, har rejst protester mod etablering af cykelstier for at tilgodese parkering af biler. Det virker ganske grotesk at skulle diskutere bilisters bekvemmelighed contra børns færdselssikkerhed. Børn på cykel må vel siges at være nogle af de mest udsatte trafikanter, som vi alle har en forpligtelse til at passe på og værne om, såvel i trafikken som alle andre steder. Da Gladsaxe på mange måder er en børnevenlig kommune, er det min forhåbning, at byrådet vil fastholde sit tidligere budgetmål om at skabe større sikkerhed i kommunen og beslutte at etablere de projekterede cykelstier.

Winnie Kirsmeier

5 kommentarer om “Cykelstier øger sikkerheden for skoleelever”

 1. Henning Pedersen siger:

  Vi er alle for bedre trafiksikkerhed.
  Kommunens nuværende projekt øger desværre ikke den samlede trafiksikkerhed.
  Afsætningspladser ved Stengård skole forbedres stort set ikke, der vil stadig blive parkeret på en kommende smal vej = 5,5 meter langs sportspladsen.
  Det giver alvorlige trafikproblemer, ikke mindst når børnene lukker døren op og udover cykelstien, eller forældrene lukker dør op og ud i den smalle resterende vej, hvor forbipasserende ikke kan komme forbi (en skraldevogn fylder de resterende 3, 15 meter)
  Møder med udvalget eller forvaltningen har ikke været lydhørende overfor:
  – langt bedre og gerne flere bump
  – bedre afsætningspladser på inder siden af trærækken ved sportspladsen
  – forbud mod tung transport i skolens åbningstider
  – smallere cykelstier eller cykelbaner
  – langt bedre markerede kryds i Stengårds Alle/Triumfvej, Bondehavevej/Aldershvilevej, Triumfvej/Aldershvilevej
  Alle disse forslag har desværre og stort set ikke givet positiv respons.
  Dette er for os alle, dybt problematisk og……………
  Med venlig hilsen
  Henning Pedersen

  PS. Jeg har selv et barn, som jeg kører i skole på en anden skole i kommunen, og passerer derfor selv Stengårds Skole, hver morgen

 2. Kære Winnie,

  Jeg er er ked af at sige det, men du er galt afmarcheret, og du har tydeligvis ikke sat dig ind i tingene.

  Vi har selv børn og kører selv på cykel, men foretrækker at lære vores børn at cykle i den virkelige verden, hvor der ikke altid har været en flink mand fra kommunen og lægge en fin cykelsti og feje den bagefter. Derudover har vi sat os ind i tingene og erkender at der findes andre trafikanter end cyklister.

  Jeg har en hustru og en 4-årig søn der cykler i børnehave hver dag, min hustru cykler så yderligere 16 km. til studiet, så det er ikke fordi cyklen ikke er en del af vores hverdag. Hun er meget ked af planen, idet Aldershvilevej nu vil blive til racerbane for Novo-ingeniører på carbonracere, der kører 40-50 km/t, hvilket vil være farligt, både for dem selv og for nye cyklister, som min søn, der nu ikke længere kan køre på fortovet og passere en barnevogn eller en rollator.

  Hvis du havde sat dig ind i tingene, ville du også vide at der ikke er empirisk evidens for at adskillelse af trafikantgrupper nødvendigvis og i alle tilfælde nedbringer antallet af ulykker. Således har Kommunen selv på deres cykelkonference i 2016 rejst tvivl om hvilke faktorer der har nedbragt antallet af personskadeulykker i Gladsaxe.

  Problemet er ikke, at vi ikke går ind for trafiksikkerhed, problemet er at man har valgt en løsning på forhånd, som udelukkende tilgodeser én enkelt trafikantgruppe. Ingen alternative løsninger er overvejet, og ingen andre interessegrupper end lige netop cyklistforbundet er inddraget – sjovt nok også dem der uddeler cykelprisen til glæde for Formanden.

  Løsningen tager ikke højde for at de mange sideveje og indkørsler der er på Aldershvilevej, hvilket vil føre til større risiko for vigepligtsulykker, som er den eneste ulykkestype der er sket på Aldershvilevej de sidste 20 år – ingen alvorlige. Dette forhold vidner også om at man søger at løse et problem, som ikke eksisterer.

  Jeg har selv været tæt på at blive ramt af biler på vej ud af indkørsler på mine løbeture. Bilerne kan ikke se mig fordi de skal ret langt ud af indkørslen for at kunne overskue fortovet. Dette problem vil blive forværret med smallere fortove.

  – Hvad skal alle de ældre der bor på Aldershvilevej gøre, når de er nødt til at trække ud på cykelstien med deres rollator fordi fortovet er blevet for smalt?
  – Hvad med svagtseende og handicappede?
  – Hvad med Kommunens egne biler med hjemmehjælpere og madudbringning?
  – Hvad sker der når vejbanen på Triumfvej er blevet så smal at skraldebilen kommer til at blokere vejen og standse al trafik, når den holder og læsser på?
  – Hvorfor ikke udbygge stisystemet langs banen?

  Intet af ovenstående ses så meget som overvejet, jvf. det aktindsigtsmateriale vi har fået stillet til rådighed!

  Hvad med respekten for skatteydernes penge? 10 millioner for at lave cykelstier på en i forvejen sikker, bred og ikke specielt trafikeret vej, hvor cyklister og bilister i årtier har kunnet finde ud af at køre på den samme vej uden alvorlige uheld. Hvad med at lytte til beboerne som i meget vid udstrækning kun oplever visse bilisters lidt for høje fart som et problem?

  Hvad med at lære jeres børn at begå sig i trafikken istedet for at kræve cykelstier allevegne? Der er IKKE cykelstier allevegne alligevel ude i samfundet, og hvis man ikke lærer at cykle på en almindelig og fredsommelig villavej, hvad sker der så når man kommer ud i den virkelige verden?

  Venlig hilsen

  Christian Becker

 3. Bjørn Jensen siger:

  Jeg er hverken bilist eller barnløs, men er modstander af det projekt der foreligger. Den automatreaktion, at cykelstier er lig med tryghed, er en illusion. Forældre der kører deres børn til skole skaber trafikalt kaos, og det vil cykelstier ikke ændre på.
  Der er ingen der vægter parkeringspladser frem for børns færdselssikkerhed, men en vej der bliver 5½ m bred giver ikke plads til at forældre parkerer og andre biler skal passere hinanden på den plads der levnes. Det er det øgede kaos vi er bange for. Vores modstand skyldes, at det trafikale kaos bliver øget væsentligt. Samtidig gøres fortovene så smalle, at folk der kører ud fra deres grund, ikke kan få overblik før de har en del af bilen ude på cykelstien.
  En del af os modstandere ser hellere, at hele vejen forsynes med effektive bump og bliver en 30 km/t zone så trafikken sker i en hastighed der giver tid til at orientere sig. Både bilister og cyklister. Vi er stærkt bekymrede. Derfor RÅBER vi op.

 4. Jesper Toustrup siger:

  Det lader til, at emnet omkring de planlagte cykelstier på Triumfvej og Aldershvilevej deler vandene.

  Jeg er bestemt for de planlagte cykelstier, idet jeg har tre børn, der færdes ofte på cykel i området omkring Stengård Skole, Klub 144 og Natur og Sejlklubben ved Bagsværd Sø. Jeg cykler også selv på Triumfvej og Aldershvilevej, og jeg er af den opfattelse, at anlæggelse af cykelstier på de to veje vil øge trafiksikkerheden for mine børn og mig selv. Det er et skoleområde, hvor selv små børn skal cykle mellem skole, klubber og andre kommunale tilbud. En adskillelse af bilister og cyklister gennem en cykelsti er for mig at se optimalt, selvom fx hastighedsbegrænsninger og bump ganske givet også vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden. Jeg cykler selv til dagligt mellem Gladsaxe og København, og trafiksikkerheden er i min optik klart bedst på de strækninger, hvor cyklister og bilister er adskilt med en cykelsti.

  Det koster givet vis mange penge at anlægge de to cykelstier – jeg har læst et tal på netto 13 mio. kr. for kommunen. Jeg går også op i forvaltningen af vores skattepenge, men jeg går mere op i sikkerheden for børn og os alle sammen. Gladsaxe Kommune har lavet en undersøgelse (bl.a. med hjælp fra Aalborg Universitet), hvor 30 års investeringer i forhold til trafiksikkerhed (i form af bump, skiltning, ombygning af farlige steder samt anlæggelse af cykelstier og andre cykelprojekter) holdes op i mod de sundhedsmæssige gevinster, der har været som følge af projekterne. Her estimeres nettogevinsten til 0,3 mia. kr. over de 30 år – dette er jo også en slags penge, og kommunen har iflg. undersøgelsen forvaltet skatteborgernes penge yderst fornuftigt ift. foretagne investeringer i trafiksikkerheden.

  Jeg er ikke i tvivl om, at cykelstier på Triumfvej og Aldershvilevej vil føre til, at flere forældre til børn på Stengård Skole vil lade deres børn cykle til og fra skole, og dermed vil trafikken omkring skolen i tidspunkterne omkring skolestart og skuleafslutning også blive mindre.

  Jeg er desuden glad for at bo i en kommune, der i 2016 er blevet kåret som årets cykelkommune. Vi har nok gode cykelforhold i forhold til andre kommune, men det må ikke forhindre, at der hele tiden ses på forbedringstiltag – bl.a. i form af cykelstier i skoleområdet omkring Stengård Skole

 5. Christian Becker siger:

  Jesper Toustrups kommentar er endnu en omgang “jeg tror”, “jeg mener”, “jeg føler” og “jeg er ikke i tvivl om…” – uden at faktuel underbygning. Præcis ligesom Kommunens projektleder på det famøse borgermøde, der også “troede” og “formodede” en hel masse uden at diske op med noget som helst faktuel data til at underbygge sin tro. Men hvad? I kan jo også være ligeglade – I bor jo ikke på de berørte veje, og det er ikke jer, det skal leve med de daglige gener, som projektet kommer til at medføre for os beboere.

  Under henvisning til mit indlæg ovenfor, vil jeg endnu engang uddybe mine pointer:

  Faktum er at der på Aldershvilevej de sidste par årtier ikke er sket én eneste alvorlig ulykke imellem en bilist og en cyklist.

  Faktum er også at de få ulykker der rent faktisk ER sket, udelukkende er vigepligtsulykker, der sker når bilerne kommer fra de 117 sideveje og indkørsler til villagrunde.

  Faktum er at parkeringsforholdene for os beboere, og særligt for håndværkere, flyttebiler, dagrenovation, madudbringning til de ældre, osv. osv. vil blive markant forværret.

  Faktum er at en skraldebil vil blokere hele vejen, når den holder ud for parkeringsøerne. Dette vil skabe trafikalt kaos hver mandag morgen, når der bliver hentet skrald. Det samme gør sig gældende for alle andre større køretøjer.

  Faktum er at der er massiv lokal modstand imod projektet, med over 200 indsigelser.

  Faktum er også at den betydelige indsnævring af fortovene, der er planlagt, vil FORVÆRRE oversigtsforholdene og dermed FORØGE risikoen for ulykker.

  Og nu vi er ved fortovene, som lige er blevet renoveret til glæde for gående, pensionister, børn, motionister, mødre med barnevogne, m.fl., og som nu altså skal opgraves igen, så vil 2 barnevogne, eller en rollator og en barnevogn, eller blot to personer ikke længere kunne passere hinanden uden at den ene part, i strid med færdselsloven og med fare for kollision med en hurtig cyklist, vil være nødsaget til at træde ud på cykelstien.

  Hvorfor er ingen andre organisationer end lige præcis cyklistforbundet blevet inddraget i projektet? Hvorfor er ingen andre trafikantgrupper tilsyneladende vigtige? Kommunens projekt er dårligt gennemarbejdet, og stinker langt væk af politisk bestillingsarbejde. Adspurgt om han havde fået en bunden opgave svarede kommunens projektleder særdeles undvigende – og svarede dermed indirekte alligevel.

  Jesper Toustrup nævner at trafiksikkerheden generelt er forbedret de sidste mange år. Dette er faktuelt rigtigt – og det er jo glædeligt. Sagen er bare at hverken Jesper Toustrup eller Kommunen formår at fremlægge skygge af empirisk bevisførelse for at lige netop cykelstier på fredelige villaveje er udslagsgivende for at trække statistikken i den rigtige retning. Dette forhold cementeres af Kommunens egen præsentationen fra cykelkonferencen i 2016, hvor titlen på en af slides’ne netop er: “Hvad skyldes det store fald i personskadeulykker i Gladsaxe”. En slide der netop understreger at trafiksikkerhed er et samspil af mange faktorer og ikke bare udbredelse af cykelstier.

  Tilbage sidder man med spørgsmålet: Hvor meget trafiksikkerhed kunne man ellers have fået for pengene – 10 millioner for at sylte Aldershvilevej ind i cykelstier er ekstremt mange penge for at løse et problem der ikke eksisterer.

  På O4 giver det perfekt mening at have en stor og bred cykelsti. Her er plads til det, og der er kun meget få indkørsler til villaer og sideveje. Idet O4 løber parallelt med Aldershvilevej må jeg anbefale at man benytter de fine og brede cykelstier her, og så i øvrigt benytter fredelige villaveje som Aldershvilevej til at lære sine børn at være opmærksomme og agtpågivende i trafikken. Det kunne vi andre finde ud af da vi var børn – mon ikke også nutidens børn og deres curlingforældre kan finde ud af det? Så er der rent faktisk også en chance for at deres børn kan færdes sikker på veje hvor der endnu ikke er cykelstier, og de findes jo altså rent faktisk stadig ude i samfundet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top