annonce
Klar til køb af UCC/Blaagaard
Synkronsvømning-02-10-15.jpg
Gladsaxe Svømmehal skal lukke i mange måneder i forbindelse med en renovering, så svømmehallen på Blaagaard kan løse en del af det logistiske problem. Foto: aj Bonne.
-

Det er ingen hemmelighed, at Gladsaxe Kommune gerne vil købe UCC/Blaagaard efter at uddannelsesinstitutionen er rykket til Carlsbergbyen. Men man ville lige sikre sig, at man ikke købte katten i sækken, så man ikke løb ind i bygningsproblemer eller kloakeringsproblemer.
Købssummen er 80 millioner kroner.
Salget er nu tæt på. Og Økonomiudvalget behandler sagen på sit møde i dag.
Kommunen står overfor overtagelse af UCC/Blaagaard 31.12.2016. Planlægningen af den fremtidige drift og anvendelse af ejendommen er sat i gang og forløber i to spor.
Det første omhandler aktiviteter og processer, som skal sikre en smidig overtagelse og overgang til kommunal drift. Det andet omhandler helhedsplan for ejendommens anvendelse, med henvisning til Budget 2017, budgetnote 12.

Helhedsplan
Der skal udarbejdes en helhedsplan med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen. Til det arbejde er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Center for Økonomi og By- og Miljøforvaltningen. I forbindelse med overvejelserne om køb er allerede beskrevet en række scenarier for anvendelse for dels at kunne anskueliggøre, at det giver mening at erhverve ejendommen, dels for at godtgøre, at der vil være udgifter forbundet med ombygningerne.
Følgende principper vil blive lagt til grund i arbejdet med helhedsplanen
1) Uomgængelige kerneopgaver, som f.eks. skole og dagtilbud, prioriteres. Der skal især tages højde for den demografiske udvikling
2) Helhedsplanen skal samtænkes med anvendelse af øvrige ejendomme, således at det samlede kvadratmeterbrug i kommunen ikke øges
3) Helhedsplanen skal samtænkes med anvendelse af øvrige ejendomme, således at kommunens samlede udgifter til bygningsdrift mv. ikke øges
4) Bygningerne skal kunne anvendes fleksibelt, så flere funktioner kan rummes
5) Der tages højde for gældende politikker og strategier
6) Helhedsplanen omfatter ikke kun bygningerne, men skal samtænkes med den udvikling der i øvrigt kan finde sted i området herunder opførsel af private og almene boliger og øvrig infrastrukturudvikling.
Idet de strategiske pejlemærker for fremtidens skole først forventes at foreligge i foråret 2017, kan det blive en udfordring at koordinere dette projekt med helhedsplanen for UCC.
Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til ekstern rådgiverbistand til udarbejdelse af helhedsplan.
Bevillingen finansieres af puljen til Infrastruktur og Udvikling, der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2016.
Fraregnet den forventede købssum for UCC resterer der herefter 4.850.000 kr. af puljen til Infrastruktur og Udvikling. Af budgettekniske årsager ønskes denne overflyttet til Økonomiudvalgets område, idet der ikke er videreførselsadgang på konto 8, hvor puljen er budgetteret

Tidsplan
Udarbejdelse af helhedsplan: november 2016- maj 2017 .
Behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget: juni 2017.

Økonomi
Til ejendommens drift er i budget 2017 netto afsat 2,2 mio. kr. I beløbet er mindreudgiften til leje af grund og idrætsfaciliteter indregnet.
Til indretning, funktionsændringer og modernisering på UCC/Blaagaard er der i 2018-2020 afsat i alt 80 mio. kr.

Indstilling
Center for Økonomi indstiller:
1) at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Økonomiudvalgets anlægsramme på 1.500.000 kr. til en ekstern rådgiverbistand finansieret af puljen Infrastruktur og Udvikling,
2) at principperne, som lægges til grund for helhedsplanen, tages til efterretning,
3) at tidsplanen godkendes, og,
4) at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Økonomiudvalgets anlægsramme på 4.850.000 kr. finansieret af puljen Infrastruktur og Udvikling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top