Læg op til valgkampen
-

21. november 2017 er der kommunalvalg. Traditionen tro giver Gladsaxe Bladet partierne i byrådet muligheden for at levere et indlæg på ca. 250 ord om, hvilke opgaver partierne mener bør prioriteres højt i det kommende år på vej mod valget. Meget er jo allerede besluttet via budgettet, men der er plads til initiativer og visioner, så kom med jeres bud, som læserne kan forholde sig til.

serdal-benli-01-24-11
Serdal Benli.Foto: Kaj Bonne.

SF siger velkommen til de nye flygtninge og nej til fattigdom
SF’s vision for Gladsaxe er en kommune, som skaber og udvikler gode rammer, ikke bare for de privilegerede, men for ALLE borgere. Både når borgeren har brug for direkte kommunal støtte – og når det gavner fællesskabet og sammenhængskraften.
Ved budgetforhandlinger i 2016 kæmpede SF for at børn og unge skal have gode vilkår. SF fik afsat 3,5 mio. mio. kroner på servicerammen til at øge normeringer i vores klubber og daginstitutioner – særligt målrettet børn og unge i udsatte boligområder. SF arbejder for en fortsat udvikling af folkeskoler og dagtilbud, med både ressourcer til den enkelte og styrkelse af fællesskabet.
I forbindelse med regeringens og DFs fattigdomsskabende ordninger som kontanthjælpsloft, integrationsydelse samt 225 timers regel forventes det, at flere borgere vil blive berettiget til enkeltydelser. SF kæmpede på den baggrund for, at der afsættes en ekstra bevilling til enkeltudgifter jf. Vi vil følge udviklingen nøje, råbe højt og kæmpe mod de asociale ydelser.
Gladsaxe skal være en grøn vækstkommune og samarbejde med nuværende og kommende virksomheder om et grønt miljø – og partnerskab om flexjob, praktikpladser og mentorordninger for unge. Vi fik med budget 2017 sat et særligt fokus på social- og grøn innovation, herunder at understøtte start-up miljøer.
Gladsaxe skal i perioden 2017-2020 modtage ca. 100 flygtninge hvert år. For SF er det altafgørende, at vi sikrer den bedst mulige integration af de nye medborgere, som kommer til vores kommune. Det er vigtigt, at flygtningene får en professionel modtagelse og kommer i beskæftigelse. Budget 2017 sikrer også, at der afsættes midler til helbredsundersøgelser af alle flygtninge som kommer til Gladsaxe.
Med et styrket SF i Byrådet efter kommunalvalget i november 2017 får du et hold, som vil arbejde for en mere solidarisk velfærd, både på den korte bane i i de kommende år – og på langt sigt for de kommende generationer.

Godt nytår!
Serdal Benli, viceborgmester og gruppeformand for SF i byrådet

trine-henriksen-51-16
Trine Henriksen. Foto: Kaj Bonne.

Forsøg med 30-timers arbejdsuge
Samfundet bevæger sig den forkerte vej i disse år. Konkurrencestaten buldrer frem, uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt.
Enhedslisten vil en anden vej! Selv med en sort regering, kan vi lokalt tage initiativer der trækker i en mere grøn og solidarisk retning:
30-TIMERS ARBEJDSUGE. Produktiviteten stiger, men klodens ressourcer er begrænsede. Arbejdstiden skal ned, så vi får mere tid frem for mere forbrug. Det giver job til flere, mindre nedslidning og større rummelighed. Vi foreslår et forsøg med 30-timers arbejdsuge på en kommunal arbejdsplads – med fuld løn- og personalekompensation – ligesom man har gjort i Gøteborg.
GRØN OMSTILLING. Vi skal udnytte ressourcerne bedre ved at genbruge og reparere mere, frem for at smide væk. Det skaber flere jobs. Vi foreslår et reparationsværksted som socialøkonomisk virksomhed, samt at udvide affaldssorteringen.
BÆREDYGTIG TRAFIK. Trafikkens klimabelastning skal ned. Ressourcerne i Hovedstadsområdet må bruges til udbygning af den kollektive trafik frem for flere motorveje. Vi foreslår indføring af citylogistik, hvor varer til butikkerne samles og om-lastes til el-varevogne. Det reducerer CO2-udledningen og skaber større trafiksikkerhed for cyklister i by- og boligområderne.
FOLKESKOLEN. Det må være tid til evaluering og revision af den lokale implementering af skolereformen. Vi foreslår kortere skoledage ved at bytte understøttende undervisning til to-lærer-timer. Flere faste frikvarterer i skoledagen. Færre test. Og naturligvis bedre tid til forberedelse af undervisningen.
Vi håber, at Enhedslisten får opbakning til disse visioner i byrådet og også ved det kommende byrådsvalg i november.

Trine Henriksen
Enhedslisten

lars-abel-003
Lars Abel Foto: Privat.

Det skal være attraktivt at bo overalt i Gladsaxe
Har vi det godt i Gladsaxe? I den nye kommuneplan sætter vi fokus på vore mange boligkvarterer. Stærke fællesskaber inden for de forskellige boligområder skal styrke sammenhængskraften. Vi skal sammen skabe udvikling og vækst – på den gode måde, hvor der er plads til os alle – samtidig – og til vores forskelligheder. Vi skal sørge for at give menneskene noget at udvikle sig i. Vi skal ikke være små sovebyer, men levende bydele. Vi har attraktive boliger for alle – i hvert fald mange – forskellige mennesker og familier. Uanset familiemønstre. Man skal kunne bo overalt i Gladsaxe og på forskellige måder. Det forudsætter også respekt for de boligområder, vi allerede har. Det kræver et forstærket fokus på hvert enkelt område. Ikke alle vil bo og leve på den samme måde. Det har vi rum til – ikke mindst i de nye boligområder. Det kræver også involvering og selvaktivering blandt borgerne. Boligforeninger og grundejerforeninger har en vigtig rolle. Vi skal som politikere lytte mere til borgerne. Men det forudsætter, at de reelt selv siger og gør noget. Ellers skal vi gætte os til, hvad de ønsker.
Vi har som politikere et afgørende ansvar for at få tingene til at hænge sammen. Skoler og skoleveje, institutioner, anlæg, til idræt og kultur, den kollektive transport. Vi skal analysere, hvilke styrker der findes de forskellige steder. Vi skal fortælle om dem, udvikle dem, styrke dem. Det skal være attraktivt at bo overalt i Gladsaxe.

Lars Abel
2. viceborgmester,
Det konservative Folkeparti

liberal-alliance-01-24-13
Michele Fejø. Foto: Kaj Bonne.

Meget mere tillid
Liberal Alliance har en vision for Gladsaxe. Det handler om en kommune med flere grønne områder, bedre service til borgerne og en bedre styring af kommunen generelt.
Liberal Alliance har tillid som en af kerneværdierne, og vi ønsker, at der skal meget mere tillid i den kommunale styring. Tillid er ikke en ensrettet vej, tværtimod. Borgerne skal kunne have tillid til kommunen, og kommunen skal have tillid til sine medarbejdere og sine borgere.
Kommunens sygefravær er i en positiv udvikling, og det skal vi fastholde. Dårlig ledelse og manglende tillid til medarbejderne er nogle af de hyppigste årsager til høj sygefravær og nedslidning af alle de gode medarbejder, der gør en indsats for at yde god service til Gladsaxe borgere. Liberal Alliance vil arbejde for at vores medarbejdere bliver mødt med tillid – den samme tillid, som medarbejderne viser Gladsaxe-borgerne. Liberal Alliance mener, at skolerne og lærerne skal have mere selvbestemmelse i tilrettelæggelse af undervisning og arbejdet med børne og unge. Vi skal vise, at vi har tillid til lærerne, til børnene og til hinanden.
Liberal Alliance mener, at kommunen bør møde borgerne med respekt og tillid, fordi vi mener, at det er vejen til bedre service – ikke en formynderiske tone. Det er ikke kommunen, der ved hvad er bedst for borgerne, det gør borgerne selv. Det er en kommunal opgave at understøtte borgerne og yde god kommunal service.
Sidst men ikke mindst, skal Gladsaxe have flere grønne området. Kommunen har efterhånden ikke et sted der ikke er fuld udbygget. Vi skal have flere grønne området, og vi skal passe bedre på de grønne områder vi har.

Michele Fejø
Liberal Alliance

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti


Kristian Niebuhr. Foto: Privat.
Skaderne fra besparelser skal formindskes
For Dansk Folkeparti er der ingen tvivl om hvad der skal prioriteres højst for året 2017.
Dansk Folkeparti vil i 2017 arbejde stenhårdt for at formindske skader af de store besparelser, som et flertal af partier i Gladsaxe Byråd har vedtaget med de sidste to års budgetter (2016-2017). Besparelser der rammer bredt, henover børn, unge, børn og voksne med særlige behov og ikke mindst på ældre, hvor de største besparelser er, i 2016 alene på ca. 16 mio. kr. inkl. Værdighedsmilliarden (ca.11 mio. kr.) som Dansk Folkeparti fik vedtaget, ellers havde besparelserne på ældre i 2016 lydt på ca. 27 mio. kr. Men også i 2017 er der store besparelser ca. 10 mio. kr. der rammer bredt over de før nævnte områder og bl.a. går udover inklusionen.
Samtidig med at der over de næste 4 år bruges ca. 93 mio. kr. inkl. lovbundne udgifter, til indvandrere og flygtninge (ca. 63 mio. kr. på ikke lovbundne)
Det synes vi i Dansk Folkeparti ikke er rimeligt over for Gladsaxes borgere. Og Dansk Folkeparti vil ligeledes arbejde hårdt for at få nedbragt disse udgifter.
Dansk Folkeparti er i mindretal i Byrådet, men vi vil alligevel arbejde hårdt i 2017, for at ændre på det før omtalte, til gavn for Gladsaxes borgere.
Dansk Folkeparti håber, at Gladsaxes borgere ved Byrådsvalget 21. november 2017, vil give os endnu større opbakning i Byrådet, så vores stemme kan gøre endnu mere gavn for Gladsaxe.
Kristian Niebuhr
Gruppeformand
Dansk Folkeparti Gladsaxe

ebbe-skovsgaard
Der skal mere skub i væksten
Ebbe Skovsgaard. Foto: Privat.

Der skal mere skub i væksten
2016 blev en øjenåbner for, at verdenssamfundet er præget af krig, ufred og utryghed. Den grusomme krig i Syrien. De tragiske terrorangreb i Europa. Dagsordenen er sat for 2017.
De udfordringer, vi står med, kan derfor synes overkommelige. Alligevel bliver vi nødt til at gøre en ekstra indsats for at skubbe mere til væksten, så vi kan sikre vores velfærdssamfund. I Gladsaxe kommune har vi en sund og god økonomi. Her taler vi ikke om topskattelettelser. Vi sætter personskatter og dækningsbidrag ned – år efter år. Og alligevel er vi i stand til at hæve serviceniveauet for borgerne.
I 2017 sætter vi ekstra fokus på, at det er vigtig for de unge at komme i gang på arbejdsmarkedet. Over de næste fire år er der afsat 130 mill kr. til vækst og iværksætteri. Der er sat andre penge af til erhvervsnetværket VUVA, som skal skabe kontakt mellem unge og virksomheder.
Initiativet vender begge veje. Det er vigtigt, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Ligesom det er nødvendigt, at vi holder fokus på, at erhvervslivet har gode vilkår, så Gladsaxe kan tiltrække nye virksomheder, flere arbejdspladser og nye borgere.
Herunder hører også en god infrastruktur. Vi skal have gang i projektet med letbanen. Trods lidt politisk fnidder på et tidspunkt er det lykkedes at få afsat 100 mio kroner i 2017, så vi kan få gang i udbud og etablering af områderne omkring. Det krævede en ekstra politisk indsats, men jeg glæder mig over, at vi lykkedes.

Ebbe Skovsgaard
Gruppeformand
Venstre

claus-wachmann
Claus Wachmann. Foto: Privat.

Vi satser på høj skolekvalitet og dialog
”Gladsaxe er et godt sted at bo. Men radikale venstre har høje ambitioner om et endnu bedre Gladsaxe. Den vigtigste opgave i år er udviklingen af Fremtidens Skole hvor vi skal fastlægge den fremtidige skolestruktur og indretning af skolerne så de sikrer bedst mulig læring, samt aftale hvordan vi disponerer den kvarte milliard vi har afsat til renovering og nybygning af skoler.
En ny skole står i mange år, derfor er det så vigtigt at gøre det rigtigt. Den endelige beslutning ligger i næste valgperiode, men vi skal være næsten færdige i 2017. Samtidig fortsætter fokus på implementering af folkeskolereformen i samarbejde med lærere, forældre og børn. Gladsaxe er nået langt, men vi er ikke i mål. Den radikale ambition er verdens bedste skole.
Det andet fokusområde er udarbejdelse af en radikal mærkesag, den grønne strategi. Radikale venstre fik den vedtaget som del af budgettet men der ligger et stort arbejde i at gøre den ambitiøs, så den sikrer at Gladsaxe både har plads til vækst og fokus på at væksten ikke kvæler vore grønne områder. Det grønne er Gladsaxes sjæl.
Men den vigtigste opgave ligger udenfor rådhusets mødelokaler. Vi lokalpolitikere skal i tættere dialog med borgerne. Ikke kun ved borgermøder om lokalplaner men bredere om visionen for Gladsaxe i 2050. Vi vil derfor tage initiativ til politisk dialog på tværs af partier og bydele. Vi bliver ikke enige men det er tvingende nødvendigt for at holde demokratiet levende. Uden samtale intet demokrati.

Fra alle os radikale til alle i Gladsaxe, Godt Nytår.”
Claus Wachmann

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top