- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ny sagsbehandler bør møde velforberedt op

Borgerådgiveren gør status efter sit første år og kommer med råd

For lidt over et år siden tiltrådte jurist Preben Rohde som borgerrådgiver i Gladsaxe kommune. Opgaven lød på at yde råd og vejledning til borgerne om kommunens sagsbehandling og bidrage til at forbedre kommunens sagsgange.
Han har nu lavet en statusrapport efter de første 12 måneder, og den bliver præsenteret på byrådsmødet onsdag aften.
Han kommer også med en del råd.
Inden for det sociale, beskæftigelsesmæssige og hjælpeforanstaltninger for børn og unge anbefales det i øvrigt i forhold til sagsbehandlingen at overveje at:
– en ny sagsbehandler orienterer sig i den borgers sag, som man skal overtage sagsbehandlingen af, inden mødet med borgeren.
– sagsbehandleren er opmærksom på at anlægge et helhedssyn på borgerens situation. Herunder om der er mulighed for andre støtte- hjælpemuligheder end dem, som sagsbehandleren selv varetager.
Der har været 452 henvendelser til borgerrådgiveren. Heraf har 165 givet anledning til at borgerrådgiveren er gået nærmere ind i henvendelsen.
I indstillingen til Byrådet i 2015 blev det forventede antal sager oplyst til mellem 77 til 400 sager årligt. I disse sager var indregnet både sager, der skulle handles på og sager, der kun medførte en kortere rådgivning.
Henvendelserne fordeler sig mellem alle forvaltningerne, dog således at der klart er kommet flere henvendelser inden for Social- og Sundhedsforvaltningens ansvarsområde. Dette er ikke overraskende, da denne forvaltning har kontakt med mange borgere. Forvaltningens afgørelser har desuden ofte vidtgående betydning for den enkelte borger.
Gennem året har flere af de henvendelser, som er kommet til borgerrådgiveren givet anledning til, at der har været dialog med forvaltningen om behov for at handle.
Således er der først og fremmest i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav blevet fastsat tidsfrister for sagsbehandling af ansøgninger inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område samt i forhold til hjælpeforanstaltninger m.m. for børn og unge. Tidsfristerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside ultimo 2016.

Tidsfrist skal offentliggøres
Det anbefales i øvrigt, at den generelt fastsatte tidsfrist på 14 dage for forvaltningerne til at besvare en borgerhenvendelse, ligeledes offentliggøres på hjemmesiden.
Der har været rådgivning til forvaltningen om aktindsigt, herunder at sikre at det alene er relevante sagsakter vedrørende borgeren selv, som der gives aktindsigt i.
Der har været dialog med forvaltningen om udformning af breve og afgørelser til borgerne og det anbefales, at det overvejes at ajourføre vejledningen (fra 2006) om, hvorledes man skriver til borgeren.
I mødet med borgerne kan opstå ønske om, fra borgerens side, at optage samtalen og ikke alle forvaltninger er opmærksomme på, at der foreligger en politik fra 2006, som går ud på som udgangspunkt at imødekomme et sådant ønske.
Borgerrådgiverfunktionen i Gladsaxe Kommune er aktuelt besluttet som en 2-årig forsøgsperiode til og med udgangen af 2017 og Byrådet skal således i løbet af 2017 tage stilling til om borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte i kommunen fra 2018.