- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Bredt budgetforlig

Onsdag aften kunne Gladsaxes nye borgmester Trine Græse glæde sig over sit første budgetforlig med plads til skatte- og afgiftslettelser.

Bag forliget står 19 af Byrådets 25 medlemmer. Forliget er indgået af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Pia Skou fra Venstre og Lone Yalcinkaya fra Venstre.

Venstres Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig, der begge forlader byrådet til nytår er ikke med.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance valgte at stå uden for forliget.
-Jeg synes, at vi sammen har skabt et rigtig godt budget, hvor vi kommer godt rundt om alle vores serviceområder med fokus på at sikre lige muligheder for alle. Det er også et budget, som tydeligt afspejler vores ambitioner om, at Gladsaxe skal være en attraktiv, grøn bykommune. Og endelig er det et budget i balance, som sikrer, at vi fortsat har god økonomi og dermed mulighed for at forfølge vores ambitioner og investere i fremtiden, siger Trine Græse.

Ned med skat og dækningsafgift
Skatten sænkes fra 23,8 til 23,7 procent for at kompensere borgerne for takststigningerne på forsyningsområdet. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes fra 9,4 til 9,2 promille.

En sænkelse af dækningsafgiften hjælper Gladsaxes virksomheder til fortsat at trives og udvikle sig, og derigennem bidrage til Gladsaxes velfærd. Samtidig har forligspartierne aftalt at sænke dækningsafgiften yderligere ned til 9,0 promille fra 2019, hvis kommunen får kompensation fra staten for at nedsætte personskatten fra 1. januar 2018.

Samtidig med, at antallet af børn og unge i Gladsaxe vokser, stiger antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Det betyder stigende udgifterne til støttekrævende børn og unge i Gladsaxe, ligesom det også er tilfældet i andre kommuner. Derfor afsættes der 50 mio. kr. til at dække merudgifterne på området frem til 2021.

En tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende for børns trivsel. Derfor er der afsat 7 mio. kr. ekstra til at styrke arbejdet med tidlig indsats, herunder indsatsen overfor nyfødte.

Forligspartierne ønsker at støtte sårbare unge til at få et godt liv. Derfor fortsætter forsøget med psykologisk rådgivning for unge i alderen 15 til 25 år uændret. Forsøget evalueres i løbet af 2018, så der kan træffes beslutning om, hvordan rådgivning af sårbare unge skal tilrettelægges fremover.

Strategi på vej for Gladsaxes folkeskoler
Gladsaxe vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til uddannelse og job. Derfor er der tidligere afsat 250 mio. kr. til ombygning og indretning af kommunens folkeskoler. Forvaltningen arbejder lige nu på et forslag til, hvordan pengene kan bruges bedst muligt, herunder hvad der skal ske med Søborg Skole. Forslaget skal lægges frem for politikerne i december 2017 og sendes i høring i starten af 2018. Så inden sommerferien har Gladsaxe en endelig strategi for, hvordan kommunens skoler skal ombygges og renoveres, så de understøtter målene for fremtidens skole.


Opsøgende indsats får flere i arbejde

Gladsaxe er netop fremhævet som den kommune i hovedstadsområdet, som har den største vækst i private arbejdspladser. Det betyder samtidig, at flere gladsaxeborgere kommer i job. En analyse viser, at Jobcenteret har succes med specifikt at opsøge virksomheder inden for brancher, hvor der er gode jobmuligheder for kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats på området ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser. Samtidig fortsætter arbejdet med målrettet at sikre, at byggeriet af den kommende letbanen og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe. Derudover styrkes indsatsen for at forebygge langtidsledighed. I budget 2017 var målet over en fireårig periode at flytte 500 borgere fra offentlig forsørgelse til at forsørge sig selv. Med de nye tiltag, som der er afsat ni mio. kr. til, forventes yderligere 64 personer at blive flyttet fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse frem mod 2021.

Forligspartierne har i enighed besluttet at borgerrådgiverfunktionen fortsætter i sin nuværende udformning efter to års forsøgsordning.

Strategien skal blandt andet beskrive plantning af træer, udvikling af en mere mangfoldig bynatur, og nye grønne åndehuller. Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen. Derfor er der i 2018 sat penge af til at rive de 10 bygninger ved Buddinge Batteri ned, som ikke er fredede, så området bliver tilgængeligt og attraktivt. De grønne udviklingspuljer fortsættes og tilføres 1 mio. kr. ekstra til plantning af nye træer.