Klar til kommunalvalget
21. november er der kommunalvalg.

Gladsaxe Bladet har bedt de opstillingsberettigede partier om at svare på en række spørgsmål, som vi finder relevante i denne sammenhæng. Der er begrænsning på svarenes længde, og en deadline skal overholdes. Ellers kommer svarene ikke med.

Spørgsmål 2:
Gladsaxe er i Top 10 blandt landets 98 kommuner,
når det gælder lav skatteprocent. Kan den placering ændres så man rykker længere frem på listen?

 

Martin Karbech Mouritsen
Radikale Venstre

Der skal en afvejning til
Gladsaxe kommune har siden 2014 sænket skatteprocenten med 0,1 promille årligt. I budgetforliget for 2018 forsætter denne politik, som vi Radikale i Gladsaxe støtter fuldt ud. Om skatteprocenten skal forsætte med at falde, afhænger af de kommende års indtægter og udgifter, sammenholdt med de fremtidige prioriteringer og investeringer. Skatteindtægterne stiger de næste 4 år fra 3,9 til 4,4 milliarder kroner. Tilskud og udligninger falder med 200 millioner kroner.
Likviditeten falder jf. budgetprognosen fra nuværende ca. en milliard til ca. 400 millioner kroner frem til år 2021. Gladsaxe er heldigvis i den situation, at vi har en positiv befolkningstilvækst, bl.a. på grund af udviklingen af nye boligområder i Mørkhøj og Bagsværd. Dette giver alt andet lige flere skattekroner i kassen. På grund af det stigende befolkningstal, øges behovet også for at investere i skolebyggerier og flere idrætsfaciliteter. Desuden er flere af skolerne i Gladsaxe nedslidte og trænger til at blive renoveret og moderniseret. Svømme- og skøjtehallen står også for tur nu. Det er projekter vi Radikale gerne vil bruge penge på.
Som det p.t. ser ud med kommunens økonomi, er der plads til at diskutere skattesænkninger i 2019 og 2020, men velfærd og gode kommunale faciliteter, kan også være at foretrække fremfor en skattesænkning.

 
Pia Skou
Venstre

Skatten kan sættes endnu længere ned
Gladsaxe ligger på en delt 10. plads når det gælder personskat, men det er langt fra godt nok. Budgetforligsparterne har netop vedtaget at skatten igen nedsættes ved årsskiftet, og den skal endnu længere ned fremover. Det er fordelagtigt og billigt at nedsætte personskatten, idet staten i disse år medfinancierer langt størstedelen af skattenedsættelsen.
Gladsaxe har mange dygtige virksomheder, som bidrager med et trecifret millionbeløb hvert eneste år i selskabsskatter. Alene Novo gruppen betalte sidste år 340 millioner kr. i selskabsskat til Gladsaxe. Dertil kommer de mange arbejdspladser i virksomhederne, som betaler lønninger til vores borgere, der samlet set forventes at betale 3 milliarder kr. i år i indkomstskat til Gladsaxe.
Desværre skrider udgifterne til administration i Gladsaxe. De seneste tre år er udgifterne til ledelse og administration i Gladsaxe steget med 16% – en stigning på mere end 1.000 kr. pr. borger. Vi bruger mange flere af borgernes penge til administration end f.eks. Herlev.
Lad os lære af Herlev og dermed spare 53 millioner kroner hvert år. De penge kan bruges til bedre skoler, ældrepleje, flere idrætstilbud og cykelstier. Alt sammen tiltag, som kommer Gladsaxes borgere til gode.
Vi har plads til både velfærd og skattenedsættelser i Gladsaxe.

 
Kristian Niebuhr
Dansk Folkeparti

Lavere skat skal være til gavn for alle
Selvfølgelig kan man sætte skatten yderligere ned, og dermed forbedre placeringen på listen.
Så svaret på dette spørgsmål kunne gøres kort, med et JA.
Men jeg vil gerne føje lidt til.
Vil man nedsætte skatten, skal det være til gavn for alle. Og ikke som det er sket i Gladsaxe, med det budget der netop er blevet vedtaget i Gladsaxe, uden Dansk Folkepartis stemmer.
Hvor man bruger en lille skattelettelse, som kompensation for en stor stigning på renovationsafgift, som stiger med 456 kr. årligt.
Som rammer dem der har mindst, hvor alle med en årlig husstandsindkomst på under 600.000 kr., det vil sig mange pensionister, enlige eller kontanthjælpsmodtagere kommer til at betale, med op til 340 kr. årligt, imens alle dem med en husstandsindtægt over 600.000 kr. får mere, ja helt op til 870 kr. årligt. Når man holder stigningen på renovation, op imod skattelettelsen, som skulle være en kompensation.
En sådan form for skattelettelser, deltager Dansk Folkeparti ikke i.

 
Trine Henriksen
Enhedslisten

Vigtigere at de bredeste skuldre bærer mest
Skatteindtægterne bidrager til fælles velfærd og til at udligne de sociale skel i samfundet. Skatten muliggør, at alle kan få adgang til en række ydelser, som folk med lave indkomster ellers ikke ville have råd til.
Så i Enhedslisten ser vi ikke nogen grund til at konkurrere om den laveste skatteprocent. For os er det ikke afgørende, om den lokale skatteprocent er lidt højere eller lavere – hvis bare der er penge nok til at finansiere en bedre velfærd.
Den kommunale skatteprocent er ens for alle i modsætning til skatten til staten, hvor personer med høje indkomster betaler en højere skatteprocent. Vi foretrækker derfor, at de kommunale udgifter i højere grad dækkes af bloktilskuddet fra staten, da denne finansiering er mere socialt retfærdigt.
Vi synes, det er solidarisk, at de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet, og at virksomhederne skal bidrage med mere. Derfor kan vi som udgangspunkt godt sænke indkomstskatten, hvis vi til gengæld hæver grundskyldspromillen og virksomhedernes dækningsafgift, således at de der tjener mest, også betaler mere.
Den reelle begrænsning på, hvor meget vi kan bruge på skoler, daginstitutioner, ældrepleje, idrætsanlæg osv. er dog ikke skatteprocenten, men regeringens serviceloft og de skrappe sanktioner for at overskride rammerne.

 
Mona Kjærulff Hansen
Alternativet

Passende skatteprocent
I Alternativet mener vi ikke at det er en ambition i sig selv at have en lav skatteprocent. Vi mener at det er meget vigtigt at de penge der kommer ind i kommunekassen bliver brugt til at bygge videre på og udvikle den velfærd der allerede er og skal være i en kommune med mange indbyggere. Vi er en kommune der vokser og der skal være midler til at udvide på daginstitutions – skole og sundhedsområdet.
Derfor skal det ikke være et mål i sig selv, at komme frem på listen af kommuner med en lav skatteprocent. Vi vil hellere være øverst på listen over bedste velfærd, gladeste borgere, mest spændende pædagogiske udvikling og grønneste mest miljørigtige kommune.
I Alternativet synes vi skatteprocenten er fin som den er.
Lad os gøre Gladsaxe kommune endnu bedre med de penge der kommer ind fra kommuneskatten.

 
Kristine Henriksen
Socilademokratiet

Velfærd før skattelettelser
Socialdemokratiet prioriterer velfærd. Det har den højeste betydning, og det vil jeg ikke sætte over styr for skattelettelser.
Jeg er ikke imod at sænke skatten, men det må aldrig være på bekostning af vores fælles velfærd. Det er helt afgørende for mig, at vores velfærdsydelser og vores service overfor borgerne i Gladsaxe er af høj kvalitet. Vi skal udvikle os, og vi skal både kunne leve op til de krav, der bliver stillet her og nu, men også i fremtiden.
> Gladsaxe Kommune har en sund og robust økonomi, og det giver os mulighed for at være innovative og nyskabende på velfærdsområdet og samtidig sikre en høj kvalitet.
I budgettet for næste år har vi valgt at sænke skatten med 0,1 procentpoint, men vi sikrer samtidig, at der er plads til investeringer, blandt andet i en velfærdspulje, en tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier og etablering af en vejlederordning for social- og sundhedselever, der skal højne kvaliteten i uddannelsen.
> Vi må aldrig prioritere en topplacering på listen over lave skatter, hvis det betyder, at vi ikke kan levere den gode kvalitet i velfærden, som vi i Gladsaxe er kendt for og stolte af.

 

Serdal Benli,
SF

Fællesskabet over skatten
Gladsaxe er blandt landets 10 billigste skattekommuner, og for SF ligger det nødvendige i, at vi skal se på, hvilke opgaver vi skal og vil løse i fællesskab – og så finde pengene. Det skal være behovet, der styrer budgettet – og ikke en bestemt skatteprocent.
SF ønsker ikke at betale mere i skat end nødvendigt, men for SF er det nødvendigt, at vi har en kommune, hvor miljøet, trafikken og det grønne tilgodeses. Hvor tilbuddene til børn, unge, ældre er i orden, og hvor syge og handicappede bliver behandlet med omsorg og værdighed. Vi skal have råd til at tage hånd om de, der står i en vanskelig situation og som skal have ekstra hjælp for at kunne klare sig, og vi skal have råd til at påtage os ansvaret for vores del af flygtninge og indvandrere, så også de kan trives i vores kommune.
Der skal også være en rimelig støtte til idrætten og et mangfoldigt kulturtilbud indenfor vores blomstrende foreningsliv, men også til de, der efterspørger tilbud udenfor de etablerede foreningsrammer.
For at nå disse mål har SF gennem årene vist, at vi både kan være med til at sætte skatten op, når det er nødvendigt, eller som i de sidste par at sætte skatten ned.
For SF er det ikke skatteprocenten, men det vi er fælles om, der er vigtigst.

 
Michele Fejø
Liberal Alliance

Der er plads til flere skattelettelser
Det er ikke en målsætning i sig selv, at kommunen skal være en rig kommune – men det er en målsætning for Liberal Alliance, at borgene skal være rigere og friere.
I de næste 4 år kommer den forventede likviditet i Gladsaxe kommune over en milliard kr. Jeg ved godt, at der er mange penge reserveret til diverse anlægsprojekter, bl.a. Letbanen, men der er unødvendigt mange penge i kommunekassen.
Når der er for mange penge i kassen, begynder nogen at blive mere lemfældige med prioritering af projekter og med kommunale investeringer. Da Staten tilbød Gladsaxe kommune at købe den gamle politistation for 25 mio. kr. i overpris, sagde et flertal af politikerne hurtigt ”ja, tak” selv om de ikke havde en plan for hvad de skulle bruge bygningen til – eller der var behov for den.
Indtil for nylig betalte kommunen negative renter for at have penge stående på kontoen – altså man tager penge fra borgerne, for at give dem til banken.
Ja, der er plads til flere skattelettelser.

 
Mogens Busk Sørensen
Det konservative Folkeparti

Uden erhvervsliv, ingen velfærd
Som konservativ er jeg tilhænger af skattelettelser, men ikke for enhver pris.
Skattelettelser må ikke gå ud over kernevelfærden, såsom ældreområdet og skolerne.
Men vi er altid klar til at se på alle muligheder, f.eks. effektiviseringer i den kommunale forvaltning, smartere måder at gøre tingene på – ”work smarter, not harder”.
En sund kommune med en lav skat og ordentlig velfærd fordrer, erhvervslivet har optimale forhold.
Vi har en virksomhed, som alene lægger over 300 mio. kr. årligt i selskabsskat til Gladsaxe. Sådan en virksomhed skal opmuntres til at blive i Gladsaxe og gerne trække flere med sig. Her er afskaffelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme en vigtig gulerod. Det skal også være nemt at komme frem og tilbage mellem hjem og arbejdsplads, hvad enten det er i egen bil, på cykel, til fods eller med kollektiv trafik. Fleksible hurtigbusser, der kan indsættes, hvor behovet er, vil gøre det hele meget mere fleksibelt.
Uden erhvervsliv, ingen velfærd.
Lavest mulig skat men med en forsvarlig velfærd er konservativt hjerteblod.
Vi ønsker, Gladsaxe fortsat skal være blandt de 10 kommuner i landet med lavest kommuneskat og vi snupper da gerne et par trin frem, når vilkårene er til det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top