Klar til kommunalvalget
top.jpg
21. november er der kommunalvalg.

Gladsaxe Bladet har bedt de opstillingsberettigede partier om at svare på en række spørgsmål, som vi finder relevante i denne sammenhæng. Der er begrænsning på svarenes længde, og en deadline skal overholdes. Ellers kommer svarene ikke med.

Spørgsmål 3:
”Indbyggertallet i Gladsaxe stiger støt og roligt. Hvor ligger den øvre grænse?”

Christina Rittig Falkberg
Radikale Venstre

Et vågent øje med væksten
På Holmevej i Søborg, hvor jeg bor, ligger der et to-families dobbelthus i to etager. Når alle er hjemme, holder der seks biler udenfor. Det ligner en bilpark. Dele af venstrefløjen i Gladsaxe mener, at villakvartererne sagtens kan suge flere mennesker – og vil derfor tillade to-families dobbelthuse i to etager. Jeg kan garantere, at det ikke bliver med min og de Radikales stemme. Villakvartererne skal ikke forvandles til bilparker.
I dag er vi ca. 69.300 borgere i Gladsaxe. Årligt kommer der 600-700 nye borgere til. Mænd i overalls og kraner myldrer derfor rundt i Gladsaxe for at bygge boliger med Gyngemose Park som et af de største boligprojekter.
Fra Radikal side holder vi et vågent øje med væksten:
1. Vi vil sikre balancen mellem boliger og erhverv. Vi må ikke være til fals for pengestærke investorer og give alle grunde væk til boliger. Vi vil styrke kulturel og kreativ erhvervsvækst.
2. Vi kræver, at der bygges små studieboliger til de unge, 3-værelsesboliger til seniorer og større til familier. Vi vil også sikre en blanding af ejer- og lejeboliger.
3. Endelig må vi aldrig skære i vores grønne områder. Radikale står til ansvar for en bæredygtig balance mellem byggeri og grønne åndehuller.
Er der en øvre grænse? Selvfølgelig. Men den handler ikke om tal. Det handler om mennesker. Vores politiske kerneopgave er at sikre, at vi allesammen har et godt liv. Den dag de presser et 13ende barn ind på min datters stue, er grænsen overskredet. Den dag min moster Kirsten knap har tid til øjenkontakt med den ældre herre på Egegården, er grænsen overskredet. Og den dag, vores idrætsanlæg slår revner er grænsen overskredet. Vækst ja, men den skal være bæredygtig.

 

Pia Skou
Venstre

Grænsen er snart nået
Venstre ønsker, at Gladsaxe skal være en veludbygget, velfungerende og harmonisk kommune. Derfor har Venstre vendt sig mod gentagne forsøg på at presse så mange boliger og borgere som muligt ind i vores kommune.
Det socialdemokratiske bystyre har i flere tilfælde foreslået, at vi skulle ofre naturskønne hjørner af kommunen og ødelægge det fine miljø i en række parcelhusområder blot for at få flere boliger og borgere. Heldigvis blev borgerhenvendelserne hørt af Venstre og planerne forhindret.
Venstre er tilhænger af strategisk byudvikling i nye områder, f.eks. hvis virksomheder eller offentlige institutioner nedlægges. Det gælder bl.a. Tobaksgrunden og måske Ringbo. På disse områder skal vi udnytte muligheden for at skabe en mere velfungerende kommune med spændende tilbud til borgerne. Her kan der bygges nye boliger, men de skal medvirke til at gøre kommunen mere harmonisk. Det kan skabe plads til en bred vifte af forskellige typer boliger lige fra kollegieværelser til senioregnede boliger i høj kvalitet.
Det er hverken Gladsaxes opgave at stille grunde til rådighed for ”boligprojektmagere” eller at løse Hovedstadens problemer med vækst i indbyggertal. Venstre mener, at vi først og fremmest skal beskytte og udvikle vores attraktive kommune gennem strategisk og langsigtet byudvikling.

 

Katrine Skov
Socialdemokratiet

Tilflyttere skal have gode betingelser
Jeg kan godt forstå, at der er mange, der gerne vil bo i Gladsaxe Kommune. Placeringen er helt central, tæt på vores hovedstad og samtidig har vi grønne områder.
Skatteprocenten er lav og vi leverer god service til borgerne. I dag er vi 69.000 indbyggere, i midten af 70-erne var der 74.000.
Det er vigtigt for os at tiltrække erhvervsaktive borgere, det giver en positiv udvikling i kommunens økonomi og velfærd. Derfor giver vi mulighed for, at der etableres nye og attraktive boliger der, hvor der tidligere var industri. Vi ønsker at være en levende by, vi ved, at det betyder noget for borgerne.
Legepladsen i Bibliotekshaven er blevet et sted fuld af liv, et godt eksempel på det, vi gerne vil have mere af. Vi støtter kultur- og fritidslivet, som er med til at give borgerne et godt liv.
Tilflyttende børnefamilier betyder, at vi skal kunne følge med mht. pladser i daginstitutioner og på skoler, når det bliver nødvendigt. I øjeblikket er vi i fuld gang med at bygge nye dagtilbud og bygge til eksisterende.
Socialdemokraterne har været med til at udvikle og indrette vores by sammen med engagerede virksomheder, foreninger og borgere. Det vil vi gerne fortsætte med.

Torben Madsen
Enhedslisten

Lad os vokse klogt

Vi bliver flere i Gladsaxe. Det rejser spørgsmålet, om der er en øvre grænse for, hvor mange indbyggere kommunen kan rumme.
I Enhedslisten mener vi, at vi har plads til flere, hvis det sker ved en klog byomdannelse og ikke ved at omdanne grønne områder til boligkvarterer. Skal vi være flere, skal vi bo tættere og langs hovedfærdselsårer med god kollektiv transport. Der skal være flere busafgange og stoppesteder. Flere indbyggere skal ledsages af en tilsvarende udvikling af daginstitutioner og skoler.
Vi ønsker et mangfoldigt Gladsaxe i social balance med større og især mindre boliger til priser, som enlige og folk med lave indkomster kan betale. En del af boligerne skal være almene, og andre skal give plads til bofællesskaber. Ny bebyggelse skal være lavenergibyggeri med solceller og grønne tage, og regnvandet skal udnyttes til at skabe spændende byrum.
Med letbanen opnår vi en forbedring af den kollektive transport, som kan medføre mindre trængsel på vejene, og med delebilordninger kan vi lette presset på parkeringspladser og skabe plads til flere grønne arealer. En fortsat udvikling af den kollektive transport og en fortsat forbedring af forholdene for cyklister kan give plads til flere i trafikken samtidig med, at privat bilkørsel begrænses.

 
Jørgen Juhl
Liberal Alliance

Vi skal tiltrække erhvervsaktive
Det er ikke et spørgsmål om hvor mange, der skal bo i Gladsaxe, men derimod et spørgsmål om forsat vækst. Det er således, at den stadig stigende levealder og lave fødselstal gør, at kommunen skal tiltrække flere personer i den erhvervsaktive alder. Dette medfører, at behovet for ungdomsboliger, rekreative og grønne områder stiger. Endvidere vil de unge og familierne se på tilbud inden for sport, skoler og daginstitutioner. Selvfølgelig skal der også være arbejde at få eller så gode trafikale forbindelser, at det vil være tillokkende at pendle til arbejde. Det behøver ikke koste flere penge, da skatteindtægterne automatisk stiger p.gr.af tilflytterne er erhvervsaktive / under uddannelse. Så det kræver de grønne områder bevares, de kommunale bygninger lever op til en god stand og ikke mindst en indsats for at få skaffet flere arbejdspladser til Gladsaxe. Det sidste klares ved skattenedsættelser, bedre forhold for iværksættere og virksomheder, samt en velfungerende infrastruktur.

 
Sadi Tekelioglu
Alternativet

Flere mennesker kræver mere plads
Et af punkterne i Alternativet Gladsaxes politiske katalog hedder “Flere grønne og sociale byrum”. Vi mener, at fortætningen af boliger i Gladsaxe har nået sit maximum og vil arbejde for både at bevare og skabe flere åbne grønne områder og sociale byrum.
Konstant stigende indbyggertal udfordrer kommunens service og tilbud til borgere. Det øger kravet om fysiske rammer til skoler, børneinstitutioner og ældrepleje, samt øger belastningen på både offentlig og privat transport. Alt dette forsinker en bæredygtig udvikling både socialt, miljømæssigt og økonomisk og forringer den grønne omstilling.
Sociale og mellemmenneskelige behov skal tænkes mere ind i vores byplanlægning generelt. Der skal skabes naturlige og attraktive rum, hvor mennesker mødes, og det sociale liv kan udfolde sig.
Alternativet ønsker, at Gladsaxe Kommune prioriterer offentlige investeringer i boligområder og projekter på en sådan måde, at det sociale, det bæredygtige og det kulturelle er sammentænkt i helhedsløsninger designet til gavn for børn og voksne i alle aldre.
Gladsaxe er allerede en stor kommune med mange indbyggere – lad os blive der.
Lad os arbejde mod at blive en kommune, hvor vi kan mødes både i formelle og uformelle rum og sammenhænge og samtidigt fra kommunens side støtte og underbygge de initiativer der måtte udspringe herfra.

 
Frederik Hoedeman
SF

Stigning i indbyggertallet er positiv
Indbyggertallet i Gladsaxe stiger og prognoserne siger, at sådan vil det fortsætte. Når folk vælger at flytte til Gladsaxe eller de unge vælger at blive i vores by og stifte familie, mener jeg, det er fordi, vi gør noget rigtigt.
Kommunen planlægger fremadrettet f.eks. med letbanen, der gør det lettere at transportere sig. Vi er i cykelafstand til København. Det bliver faktisk nemmere at klare sig uden bil, når man bor i Gladsaxe.
Vild natur, skov og sø er tæt på og det værdsætter mange borgere og kommunen prioriterer at bevare og udvikle det grønne. Et faktum som jeg mener mange sætter pris på i dag, hvor mange borgere er optaget af den grønne dagsorden. Og vi har gode skoler og daginstitutioner som vi skal udvikle i takt med befolkningstilvæksten.
Men Gladsaxe er ved at blive opdelt i områder med rige og fattige. Det er ødelæggende for tilliden mellem mennesker og fællesskabet i en kommune. Derfor skal vi fremadrettet have mod til at skabe spændende byområder, hvor der f. eks også er almene boligselskaber og ungdomsboliger i traditionelle villaområder.
Så tror jeg vores by fortsat vil være meget attraktiv at bo i.

 
Lene Scotwin
Det konservative Folkeparti

Grønt særpræg skal bevares
Det er ikke muligt at angive en øvre grænse. Hvor mange indbyggere, der er plads til i Gladsaxe, afhænger af flere forskellige faktorer. Et højere indbyggertal giver både anledning til øgede indtægter og øgede udgifter, men skaber også mulighed for flere tilbud. En væsentlig faktor er dog især, hvordan udviklingen af nye boligområder planlægges. Målet er, at der i Gladsaxe fortsat skal være et varieret udvalg af boligområder med parcelhuse, med rækkehuse og med lejligheder. Udbygning skal ske velovervejet og med fuld forståelse for konsekvenserne for de enkelte områder.
Vigtige faktorer ved udbygning vil være:
• Aktiv inddragelse af lokale borgere, boligforeninger og grundejerforeninger.
• Nej til øget fortætning i parcelhuskvarterer.
• Etablering af grønne friarealer og byrum i forbindelse med nybyggeri.
• Respekt for de enkelte boligområders særlige karakter. Derudover er det vigtigt gennem konkrete plejeplaner at værne om den beskyttede natur og skaffe adgang til de rekreative områder, bl.a. de fredede områder omkring Bagsværd Sø, Aldershvileparken, Radiomarken, Bagsværd Søpark, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen.
Med stigende indbyggertal er det fundamentalt, at Gladsaxe kommune bevarer sit grønne særpræg med plads, lys og luft.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top