Så bliver der ro
Gladsaxe Hegnssyn blandt de bedste i landet til at løse konflikter

Nabostridigheder kan være lange og stikke dybt. Ikke mindst når de opstår ved strid omkring skellet til naboen; Hegnet. Men her i Gladsaxe Kommune er Hegnsynet næsten tre gange bedre end landsgennemsnittet til at løse disse konflikter.
Det fortæller Peter Berg Nelleman, der er formand for udvlaget i Gladsaxe.
-Vi er som Hegnssyn forpligtet til at forsøge at forlige parterne i en hegnsynssag.
Det er en forpligtigelse vi tager meget alvorligt, og vi bestræber os på at nå frem til et forlig, i alle de hegnsynssager vi har. Det er en prioritet at finde frem til fælles enighed frem for at skulle lave en kendelse eller se sagen eskaleret til civilt søgsmål.
I en opgørelse af Bent Jensen fra Foreningen af Hegnssyn i Danmark – fra 2016 for 69 kommuner – blev der i gennemsnit indgået forlig i 193 af 679 Hegnsynssager, altså i 28 % af sagerne. Det er derfor med en vis stolthed, at vi kan oplyse, at vi i Hegnsynet i Gladsaxe igennem de sidste knap 4 år har lavet forlig i 22 ud af 32 Hegnsynssager, altså i 68 % af sagerne. Vi mener det er til alles fordel, at vi kan få parterne til at blive enige i to ud af tre sager, i stedet for landsgennemsnittet, som er hver fjedre.’

Hvad er Hegnsynet egentlig?
Hegnsynet er et tvistnævn som fungerer uafhængigt af Gladsaxe Kommune. Henvendelse til Hegnsynet sker gennem kommunen, fordi kommunen
stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnsynet.
Gladsaxe Hegnssyn er udpeget af Gladsaxe Byråd for en 4-årig periode der følger kommunalvalgsperiode og består i denne periode af: Carl Erik Andersen, der er bygningssagkyndig, Kristian Erland Jensen, plantesagkyndig, og Peter Berg Nellemann (formand)
Hegnsloven kommer kun til anvendelse, hvis naboer ikke kan blive enige om hegnsforholdet mellem deres ejendomme, og derfor skriftligt anmoder om et hegnsyn. Hegnsynet træffer kun afgørelser ved konkrete tvister om hegnsforhold mellem grundejere, og kun i forbindelse med hegnsynsforretninger
afholdt direkte på åstedet. Vi kan ikke afgive udtalelser (syn og skøn) eller tage stilling til hypotetiske sagsforhold.

Hvilke sager kan Hegnsynet behandle?
Hegnsynet behandler kun sager, der drejer sig om grønne eller faste hegn, som er placeret:
• I, eller tæt langs, skellinjen mellem to ejendomme (fælleshegn)
• Op til 1,75 meter fra skellinjen på (egne hegn)
I et meget begrænset omfang kan Hegnsynet behandle sager om grene fra træer, og kun hvis de vokser direkte ind i og ødelægger fælleshegnet. Hvis de er til gene, så man ikke kan vedligeholde fælleshegnet, eller hvis de direkte er til fare for personer og din ejendom.
Derudover er din nabos træer kun omfattet af hegnsloven, hvis de tilsammen danner hegn.
Hegnsynet kan ikke behandle spørgsmål, der drejer sig om:
• Gener fra enkeltstående træer, herunder skyggegener fra høje træer. Sager af den karakter skal du anlægge ved domstolene
• Skellets beliggenhed. Disse sager skal afklares af en landinspektør
• Bygningsmure, der ligger op til skel
• Espalier, halvtage og lignende på faste hegn eller mur i naboskel, der ikke er fælleshegn
Det ikke er Hegnsynets opgave at hente oplysninger om sagen. Det er klager, der selv skal sørge for at skaffe alle oplysninger til sagen, bl.a. om der er servitutter, en lokalplan eller andet, som kan have betydning sagen.
Et hegnsyn koster 1.806,- kr. og din anmodning skal være skriftlig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top