Ordet blev givet frit
top.jpg
På tirsdag er der valg til byrådet – og til regionen.
Vanen tro har Gladsaxe Bladet givet repræsentanter for de opstillingsberettigede partier lejlighed til at komme til orde og svare på spørgsmål undervejs.
Som afslutning er ordet givet frit, så kandidaterne selv har kunnet bestemme, hvad der skulle skrives om.
Der var kun to krav: Der skulle afleveres til tiden, og længden på indlægget skulle overholdes.

trine græse

Trine Græse
Socialdemokratiet

Der er råd til udvikling
Vi har en rigtig god kommune, med gode velfærdstilbud og med en sund økonomi, der giver os mulighed for hele tiden at udvikle vores tilbud.
Socialdemokratiet ønsker ikke blokpolitik.
Vi ønsker at fortsætte det brede samarbejde, som har kendetegnet Gladsaxe Byråd. Det er det brede samarbejde, der er sikkerheden for et stabilt politisk styre. Det betyder, at borgerne og medarbejderne kan være trygge ved, at vi ikke skifter kurs hver fjerde år.
Vi har tidssvarende dagtilbud med fokus på børns udvikling og læring. Vores skoler har fokus på den enkelte elevs udvikling ud fra egne forudsætninger, og vi har afsat 250 mio.kr. til at forbedre vores læringsmiljøer.
Vi har gode ældretilbud, herunder bl.a. senioridræt, seniorklubber og skovture, og vi udvikler i disse år vores seniorcentre til at blive mere demensvenlige og mindre institutionsprægede.
Vi har mangfoldige kultur- fritids- og idrætstilbud til både børn og voksne i kommunen, og vi er i tæt dialog med foreningerne for at fastlægge, hvor der er størst behov for forbedringer.
Vi er i gang med at nybygge handicaptilbuddet på Kellersvej, så vi får nye og tidssvarende boliger til vores handicappede borgere.
Vores tilbud skal sikre, at alle borgere har en meningsfuld hverdag.

pia skou
Pia Skou
Venstre

Tid til forandring
Efter 104 år med socialdemokratisk styre, er det tid til forandring.
Nye tanker, nye ideer og ny energi. Det har jeg og Venstre. Vi vil bruge det til at skabe et endnu bedre Gladsaxe.
Et Gladsaxe, hvor alle skoler har tidssvarende fysiske rammer og fokus på faglighed.
Et Gladsaxe hvor idrætsfaciliteterne er attraktive og nye sportsfaciliteter opføres.
Et Gladsaxe hvor de ældre medborgere oplever, at der er tid til nærvær og samtale og valgfrihed i ældreplejen.
Et Gladsaxe, hvor vores grønne præg bevares. Der skal ikke bygges i vores grønne områder.
Færre skal forsørges og flere skal arbejde for velfærden. Der er mange penge at hente, hvis kommunen får flere i arbejde.
Bandernes skyderier skal stoppes i samarbejde med politiet. Fødekæden til bander skal brydes f.eks. ved at tilbyde de unge aktiviteter, sportsinteresser, e-sport og arbejde.
Unge, uden opbakning hjemmefra, kan gennem mentorordninger hjælpes til at få en uddannelse. De skal hjælpes på arbejdsmarkedet, så de bliver en del af det velfungerende danske samfund.
Der ER plads til både velfærd OG skattenedsættelser.
Bl.a. takket være vores store virksomheder, som bidrager med store millionbeløb til kommunekassen hvert eneste år.
Stem på et parti med visioner – stem på Venstre.

Trine Henriksen_høj opløsning
Trine Henriksen
Enhedslisten

Et bæredygtigt samfund med mere tid og mindre stress
På tirsdag 21. november er der valg til byrådet.
Jeg håber, at rigtigt mange vil benytte stemmeretten til at få indflydelse på kommunens udvikling i de kommende år – og at mange af jer vil sætte krydset ved Enhedslisten.
Enhedslisten kæmper for den fælles velfærd.
Det er vigtigt, at vi har gode skoler, daginstitutioner og fritidstilbud, en velfungerende ældrepleje, effektiv kollektiv trafik, hjælp til folk, der bliver syge eller arbejdsløse, og ordentlige tilbud til mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer, så de kan deltage i fællesskabet på lige fod med andre.
Enhedslisten arbejder for bedre normeringer, så der er tid at yde en ordentlig omsorg og gøre arbejdet færdigt uden at skulle stresse fra opgave til opgave.
Det giver job til flere, mindre nedslidning og større rummelighed. Vi ønsker mindre topstyring og mere tillid og medindflydelse til de ansatte i samarbejde med brugerne.
Enhedslisten kæmper imod det stigende pres på børn og unge, og det alt for store fokus på målstyring, test og evaluering, helt fra børnehavealderen.
Enhedslisten prioriterer fremtiden. Klima og miljø er vigtigt – også lokalt.
Vi forsætter kampen mod de stramme rammer for kommunerne, så vi kan investere og prioritere velfærden til borgerne. Der ER råd til velfærd.

Lars Abel 2017
Lars Abel
Det konservative Folkeparti

Et grønt og levende Gladsaxe i social balance
Konservative har viljen og idéerne til at gøre Gladsaxe til en endnu bedre kommune.
De kommunale tilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. En ansvarlig, langsigtet økonomisk planlægning er forudsætningen for, at vi kan løse opgaverne.
Flest mulige penge skal bruges på kernevelfærden og serviceniveauet – ikke på administration. For os betyder det helt fundamentalt en værdig ældrepleje med respekt for den enkelte, stærke og fleksible dagtilbud og øget fokus på faglighed og dannelse i fremtidens skole.
Der er behov for en målrettet investeringsplan for udbygning og vedligeholdelse af Gladsaxes skoler. Nogle skoler trænger til en væsentlig ”opdatering” af de fysiske rammer.
Lokalpolitik er også idræts- og foreningsliv. Velfungerende kommunale idrætsfaciliteter er ikke luksus, men en væsentlig del af kommunens sammenhængskraft – en investering, der betaler sig – socialt og sundhedsmæssigt. Også her har vi brug for en langsigtet investeringsplan.
Det er også en konservativ mærkesag, at det skal være trygt og rart at bo og færdes overalt i Gladsaxe.
Gladsaxe skal være et grønt åndehul i storbyen. Vi skal værne om og udbygge de grønne områder.
Konservative er fortsat klar til at tage ansvar og arbejde for et grønt og levende Gladsaxe i økonomisk og social balance.

026
Claus Wachmann
Radikale Venstre

Det grønne skal prioriteres
”Gladsaxe er en rigtig god kommune! Selvom vi i Byrådet er forskellige partier, er der på lange stræk overordnet enighed om prioriteringen af økonomien og de store velfærdsområder.
Men visionerne for Gladsaxes udvikling og prioriteringen af det grønne adskiller partierne.
Hvad er det for en kommune du ønsker dine børnebørn skal vokse op i? Skal Gladsaxe fortsat udvikle sig som en forlængelse af København, så kommunen bliver tæt bebygget overalt, eller skal vi styrke vores grønne præg, så Gladsaxe bliver en grøn og bæredygtig oase i Storkøbenhavn?
De sidste fire år har radikale venstre været med til at sikre et nyt fokus på det grønne i Gladsaxe, men vækst prioriteres stadig over det grønne.
Du kan sikre en kommune der balancerer stærk velfærd og gode forhold for erhvervslivet med styrkelse af vore grønne områder og bæredygtig udvikling, ved at stemme radikalt.
Til sidst vil jeg opfordre alle til at stemme, og tage din kæreste, store børn, naboen og en ven med.
Det er afgørende for demokratiet at alles stemme høres 21. november. Stem på et parti der deler din vision for et endnu bedre Gladsaxe. Godt valg så vi alle får fire gode år!”

Ordet blev desværre lidt for frit, og vi har ved en fejl fået sat en helt forkert tekst ved Kristian Niebuhrs indlæg på side 19 i den trykte valgavis udgivet torsdag den 16. november 2017. Herunder følger den rigtige tekst. Vi beklager fejlen!

Kristian 9477
Kristian Niebuhr
Dansk Folkeparti

Magtbalancen skal ændres

Valget nærmer sig, og jeg vil her på falderebet endnu en gang gentage, hvad jeg har sagt og talt med borgere om, både på vælgermøder og når jeg har mødt borgerne på gaden.
Dansk Folkeparti går til dette byrådsvalget, i håbet om at få ændret på magtbalancen i Gladsaxe.
Og med det mål, at få fjernet alle de besparelser, der igennem de sidste år, har været på inklusion, børn, unge, ældre og handicappede.
At få ændret på sagsbehandlingen i Gladsaxe, så borgerne kommer i centrum i deres eget liv og behov og bliver individuelt vurderet. Så der ikke længere er behov for, at borgerne skal sende så mange klager i Ankestyrelsen, hvor Gladsaxe i dag får omgjort eller hjemsendt op mod 50 % af sagerne, ja på børneområdet er det op mod 80 %. Det kan vi ikke være bekendt.
Og jeg kan ikke undlade her, at tænke på alle dem der ikke har resurser, til at tage kampen op imod kommunen og systemet.
Vi skal i Gladsaxe blive meget bedre i vores sagsbehandling, så borgerne får den hjælp, pleje og omsorg de har behov for.
Nogle af de andre punkter Dansk Folkeparti vil kæmpe for, er bl.a. fjernelse af de urimelige takststigninger på daginstitutioner, renovation, tøjvask for pensionister og pensionist svømning- og gymnastik, som et flertal har vedtaget.
En ny skøjtehal mm, som beskrevet i vores budgetforslag og på de brochurer og flyers Dansk Folkeparti har omdelt i Gladsaxe.
Ønsker man disse ændringer og nye tiltag, så opfordrer jeg til, at Gladsaxes borgere sætter deres stemme på en af Dansk Folkepartis mange gode kandidater 21. november 2017.

SF Parti Gladsaxe valgmateriale
Dorthe Wichmand Müller
SF

Et Gladsaxe der hænger sammen
SF mener, at Gladsaxe skal være en kommune, der arbejder for mere lighed. Vi skal være Storkøbenhavns grønneste kommune med grønne ambitioner langt ind i organisationen. Og vi skal prioritere bedre velfærd til børn, ældre og alle derimellem. I Gladsaxe skal du være sikret et værdigt liv – ung som ældre – uden for arbejdsmarkedet og på arbejdsmarkedet, barn som voksen. Og hvordan vil vi så gøre det? Her er nogle af de fokusområder som vi i SF vil arbejde for:

Børn og unge – Gladsaxes fremtid
• Flere voksne i dagtilbud
• Maks 24 børn i klasserne
• Lige muligheder for et aktivt fritidsliv
• Social ansvarlighed og en aktiv beskæftigelsespolitik
• Færre på langvarig kontanthjælp
• Gladsaxe skal være den bedste kommune at arbejde i
• Lige stort fokus uanset om du er psykisk eller fysisk syg
• En grøn og bæredygtig kommune
• Storkøbenhavns grønneste kommune
• Sikkert og bæredygtigt at komme frem
• Klimaneutralt Gladsaxe
Hver eneste gang, der skal træffes en beslutning, skal vi spørge os selv: Er det en beslutning der bevæger Gladsaxe i den rigtige retning? Er det en beslutning, der får Gladsaxe til at hænge sammen? Vi vil arbejde for et Gladsaxe, tager hånd om alle sine borgere, og i særdeleshed medinddrager borgerne, dels i beslutninger omkring deres eget liv, men så absolut også beslutninger som vedrører os alle. Det vigtigste er, at du bruger din demokratiske ret og stemmer den
21. november.

Cherif UR1
Cherif El-Ayuouty
Nye Borgerlige

Du skyder dig selv i foden
Der er intet forkert i at stemme på et enkelt parti hele livet. Men er det fornuftigt?
Jeg deltog i fire vælgermøder op til KV-2017 i Gladsaxe og kunne ikke undgå at observere, hvad 104 år af socialdemokratisk styre i byrådet har medført for kommunen. Jeg så rød blok medlemmer, der ikke opførte sig som politikere, men som funktionærer, der kun er ude på at beholde deres stillinger.
På disse møder blev det nuværende byråd anklaget for ikke at have løst borgernes problemer, men ikke en eneste gang blev det lovet at gøre noget ved skavankerne.
Forældrene klagede over nedslidte møbler og toiletter, mangel på undervisningsmateriale, legepladser, maling m.m. på skolerne, mens 250 millioner kroner bevilget til vedligeholdelse og forbedringer af skolerne stadig venter på at blive anvendt.
At LA’s eneste byrådsmedlem har klaget over disse tilstande gennem et helt år har været uden virkning på beslutningstagerne i rød blok. De har kun siddet på hænderne.
For mig føltes det som om vælgerne blev bedøvet af tom snak. I hvert fald har de ikke gjort oprør mod dette sløseri. Har de glemt, at vælgermøder drejer sig om at gøre status og påpege uduelighed? Byrådsmedlemmerne skal stå til regnskab, og kandidaterne bør svare på spørgsmål om, hvad de agter at gøre for at forbedre den kommunale service.
Byrådets sammensætning med rød dominans kan åbenbart løbe i evighed, men det blokerer for en positiv udvikling til gavn for kommunens borgere. Det er på tide, at vælgerne tager stilling til de forslag og visioner, der kommer fra andre partier. Desuden er der behov for byrådsmedlemmer med erfaring fra det private erhvervsliv og med kendskab til problemerne med visse grupper af unge. Der er intet galt i at stemme på en kandidat fra et andet parti end det, man hidtil har stemt på. Et byråd har som fornemste opgave at tjene borgerne – og holde de løfter, der afgives før valget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top