Den største opgave
nytår.jpg
Kommunalvalget er overstået, og der er valgt 25 medlemmer til byrådet. Gladsaxe Bladet har givet partierne i det nye byråd muligheden for at komme med et bud på, hvilke opgaver, der er de mest påtrængende i 2018.Partierne havde fået en deadline, der skulle overholdes.

026 - Claus Wachmann - portrait - zoom
Claus Wachmann
Det Radikale Venstre
Foto: Privat.

Styrk borgerinddragelsen
Det går på mange måder rigtig godt i Gladsaxe. Den vigtigste opgave for Byrådet i 2018 er at fastholde den gode udvikling og samtidig få alle med. Det kræver fokus på en radikal mærkesag: At styrke borgerinddragelsen. Valgkampen viste hvor meget god energi der sættes fri når borgere engagerer sig og går i dialog med os politikere. Det så vi med så forskellige emner som miljø, skoler og offentlig transport, og den dialog skal vi styrke. Derfor vil Byrådet oprette tre nye §17 stk. 4 udvalg med deltagelse af både borgere og politikere, hvor de to første skal arbejde med Søborg Skole og Letbanen. Disse udvalg er vigtige men dækker kun enkelte afgrænsede områder. Radikale Venstre vil derfor arbejde for at styrke borgerinddragelsen på alle byrådets arbejdsområder, og starte borgerdialogen tidligt i processen inden der foreligger et færdigt forslag til beslutning. Det kan fx gøres gennem indkaldelse af ideforslag og borgermøder hvor der brainstormes.
Til foråret skal vi behandle den nye Gladsaxestrategi der sætter den overordnede retning for hvordan Gladsaxe skal udvikle sig de næste fire år, og dermed hvilken slags kommune vi ønsker at bo i. Radikale Venstre håber rigtig mange vil deltage i debatten om Gladsaxes udvikling, og være med til at styrke Gladsaxes grønne profil ved at indskrive klare grønne mål i den nye strategi. Vi glæder os til at lytte og gå i dialog.
Godt nytår!

Pia Skou
Pia Skou
Venstre
Foto: Privat.

Bedst mulig service til alle borgerne
Den største opgave i 2018 bliver at yde bedst mulig service til alle borgerne for de penge kommunen har til rådighed.
Der ligger en stor og vigtig opgave indenfor skoleområdet, hvor vi i 2018 skal fordele de 250 millioner kroner som byrådet har afsat til skolerne i Gladsaxe.
Den bygningsmæssige stand på kommunens skoler varierer meget. Bagsværd Skole er ny og flot, hvorimod Søborg Skole virkelig er i dårlig stand. Også Stengård Skole trænger til en opgradering. Alle skoler skal have et ordentligt indeklima.
For brugerne af kommunens daginstitutioner vil en bedre service være færre eller ingen lukkedage.
I det kommende Sundhedshus samles viden og behandlingsmuligheder for kommunens borgere på ét sted.
Der skal i det hele taget være fokus på de ældres tryghed og tid til nærvær af sundhedspersonalet.
Det er godt for helbredet og den mentale sundhedstilstand at dyrke motion og sport. Derfor skal vi have forbedret og udvidet kommunens idrætsfaciliteter, som nogle steder er nedslidte.
Venstre ønsker at bevare de grønne områder i kommunen, så man kan slappe af eller løbe en tur i naturskønne omgivelser. Der skal ikke fældes træer og bebygges overalt.
Bandekonflikter skal håndteres, så vi alle kan føle os trygge. Fødekæden til banderne skal stoppes nu. Unge skal aktiveres og have en uddannelse.
Alle borgere fortjener en plads på arbejdsmarkedet. Det gælder danskere såvel som flygtninge.
Alle Gladsaxes borgere ønskes et godt nytår.

Lars Abel 2017
Lars Abel (C)
Det konservative Folkeparti
Foto: Privat.

Dialog og investeringsplan for Gladsaxes skoler
Det nye byråds første store og meget vigtige opgave i 2018 er investeringsplanen for Gladsaxes skoler. Heldigvis har vi sparet 250 mio. kr. op til opgaven. Der bliver brug for flere penge, når vi forhandler budget senere på året. Skolerne har behov for en langsigtet plan.
I december fik vi præsenteret analysen af skolernes fysiske rammer. Den viser med al tydelighed et stort behov. Mange steder for mere indgribende strukturelle investeringer. Gennem lang tid har vi arbejdet med de pædagogiske rammer i ”Fremtidens skole”. Det arbejde fortsætter, nu også med praksisforsøg på flere skoler. Vi skal skabe mere spændende læringsmiljøer.
Strukturelt skal vi rumme ca. 800 flere elever i skolerne de næste 10 år. Det bør kunne lade sig gøre indenfor de eksisterende rammer. Det forudsætter, at privatskoleandelen er uændret, dvs. de private skoler skal kunne rumme op imod 175 flere elever. Er det realistisk, eller skal vi øge folkeskolens andel?
Visse skoler har et stort bygningsmæssigst efterslæb. Det gælder primært Søborg Skole (fra 1908). For Søborg Skole er fremlagt hele 5 scenarier. Også Mørkhøj, Stengård og Vadgård skoler er bygningsmæssigt under middel. Ser vi på energi og indeklima, er der store udfordringer på de fleste skoler. Byrådet skal endnu tættere på hver enkelt skole. Byrådet skal ud og besøge alle skolerne. Vi skal i endnu tættere dialog med forældre og skoleledelser. Vi skal forstå de nye læringsmiljøers betydning, og sikre bedre udnyttelse af skolernes arealer.

Serdal, Dorthe og Frederik
Serdal Benli
SF
Foto: Privat

Folkeskolerne i Gladsaxe skal følge med tiden
SF’s vision for Gladsaxe er en kommune, som skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere. Vi ønsker en kommune, som giver børn og unge gode opvækstvilkår, tager hånd om borgere, der har brug for hjælp, herunder ældre og borgere med handicap. Samtidig skal Gladsaxe være Storkøbenhavns grønneste kommune, og et godt sted at bo og arbejde.
På de sidste 20 år er Gladsaxes indbyggertal vokset med ca. 10.000 indbyggere. Før denne befolkningsstigning faldt indbyggertallet fra omkring 1970 med mere end 10.000.
I budgetvedtagelserne fra 2014 og 2016 afsatte vi 250 mio. kr. og besluttede, at der skulle gennemføres en analyse af den fremtidige skolestruktur, så skolerne kunne rumme det stigende elevtal, og så skolerne kunne opfylde fremtidens krav til et godt læringsmiljø.
Analysen foreligger nu og det må stå helt klart, at opgaven ikke kan løses for det afsatte beløb. Alene en fornuftig opgradering af Søborg skole koster mere end det afsatte beløb,og der er mange andre store opgaver, der skal løses.
Vi er nødt til at skaffe en overkapacitet på skoleområdet, ligesom man har vedtaget det på dagtilbudsområdet, ellers er det frie skolevalg en illusion, og vi vil også i fremtiden komme til at operere med meget hyppige ændringer i skoledistrikterne.
Dette vil komme til at koste og det nødvendige i 2018 bliver at finde penge til skoleområdet og få besluttet en samlet og bæredygtig plan for udvikling af vores skoler.

Trine Henriksen_høj opløsning
Trine Henriksen
Enhedslisten
Foto: Privat.

Solidaritet og bæredygtighed
Selv om uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt, kan vi lokalt tage initiativer, der styrker en solidarisk og bæredygtig udvikling. Her er nogle af Enhedslistens prioriteringer:
BESKÆFTIGELSESINDSATS. Med formandsposten for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil Enhedslisten fortsætte arbejdet for en mere solidarisk beskæftigelsesindsats. Arbejdsløse skal have bedre muligheder for efteruddannelse og vejledning, udgangspunkt i deres egne ønsker og ressourcer. Ansøgere til førtidspension og fleksjob skal opleve en god og effektiv sagsbehandling, så de ikke hænger fast i kontanthjælpssystemet i årevis. Vi vil hjælpe borgere, der rammes af fattigdom pga. kontanthjælpsreformerne, bl.a. med småjobs, fritidspas og information om støttemuligheder.
GRØN OMSTILLING. Trafikkens klimabelastning skal begrænses ved at udbygge den kollektive trafik. Vi skal udnytte ressourcerne ved at genbruge og reparere mere frem for at smide væk. Det skaber også flere jobs.
BEDRE NORMERINGER på kommunens arbejdspladser, så de ansatte undgår nedslidning og kan levere større kvalitet for borgerne.
FOLKESKOLEN. Vi ønsker kortere skoledage og bedre fritidstilbud. Gode læringsmiljøer med ordentlig indeklima på alle skoler. Flere to-lærer-timer, bedre tid til forberedelse af undervisningen, mindre læringsmålsstyring og det alt for store fokus på målbare resultater.
STØTTE TIL PRESSEDE FAMILIER. Det skal være nemt og overskueligt at få den nødvendige hjælp for familier med børn, der har et fysisk handicap eller psykiske vanskeligheder.
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER. Der skal etableres flere jobs på særlige vilkår. F.eks. et reparationsværksted eller en cafe, hvor der ikke stilles krav om økonomisk overskud.

2 kommentarer om “Den største opgave”

 1. Reel borgerinddragelse er en nødvendighed. Desværre ikke en selvfølge.
  Selvfølgelig varetager de folkevalgte i byrådet befolkningens interesser i bred forstand.
  Langt fra alle borgere føler sig hørt og de fleste mener at det ikke nytter at henvende sig til Borgmesterkontoret.
  Bare et lille eksempel. Skulle en borger møde op til byrådsmødet og stille spørgsmål, så kan spørgsmål og svar ikke ses nogen steder i referatform, end ikke navnet på den fremmødte borger nævnes i spørgetiden.
  Indkald de foreninger og organisationer der afgiver høringssvar evt til et §17 udvalg til konkretisering af høringssvar.
  Lav en tema dag hvor vi borgere kan komme til orde med vore synspunkter om det vi opfatter som underskud i demokratisk henseende.
  Valghandlingen i Novafos vidner om mangel på kompetencer i Novafos ledelse, bestyrelsesformanden er ikke valgt men udpeget af et par borgmestre ligesom i Nordvand. Novafos æedelse mangler interesse i vandforbrugervalget. Vandforbrugervalget er uønsket af Danva og dermed udføres som en minimal løsning af Novafos direktør der er medlem af Danvas bestyrelse.
  Vandforbrugervalget er også borgernes mulighed for at italesætte og bryde den alliance der foreligger mellem Borgmester/Miljødirektør på den ene side og de spagfærdige bestyrelser på den anden side. (Her tænker jeg om beslutningen for Bagsværd Vandværk reelt lå hos daværende borgmester. Bagsværv vandværk er en unødvendig indvestering, der endda spiller hazard med folkesundheden.
  Kender I i byrådet til de papirgeneralforsamlinger som Borgmesteren arrangerer uden kontakt med vandforbrugerne og uden kontakt med bestyrelsen i det daværende Nordvand i hele 4 år. I det kommende Novafos har byrådet reduceret antal af vandforbrugerrepræsentanter med 75%. Og de besparelser som byrådet har vedtaget på kr 300,- pr husstand kan vi se i vejviseren efter, fordi I ikke foreholder denne byrådsvedtagelse for Novafos nye bestyrelse.
  Den umanerligt store låneoptagelse kr 6 milliarder for mange unødvendige anlægsinvesteringer bør I forholde jer til. Ved en rentestigning til blot 4-5% så vælter korthuset.

  Jeg er alvorligt bange for at mange beslutninger i byrådet ikke har den rette kvalitet fordi borgerne ikke kan komme til orde i tide.
  Godt Nytår

 2. Jakob Skovgaard Koed siger:

  Kære Torben Sønnichsen,
  Dit eksempel er helt forkert, det fremgår altid af referatet fra byrådsmøder hvilke spørgere, emnet og hvem der svarede.
  Et eksempel http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/7831404E9310ADF5C12581F600383FEB
  Derudover kan hele spørgsmålet og svar jo høres på podcast.

  Forbrugervalget i Novafos har byrådet ikke meget at gøre med, og jeg tror alle kan konstatere de absurde påstande om Bagsværd Vandværk er noget du står ret alene med.

  Mvh Jakob Skovgaard Koed
  Byrådsmedlem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top