Man må godt indrømme sine fejl
Kommunens borgerrådgiver kommer med venligt råd

Det er menneskeligt at fejle, og det er guddommeligt at tilgive. Skrev den engelske digter Alexander Poe.

I sin redegørelse for året 2017 gør borgerrådgiver Preben Rohde opmærksom på, at man også godt må indrømme sine fejl.

Det er også vigtigt at holde øje med, at tidsfrister overholdes.

Preben Rohde kommer med en del forslag i sin og skriver bl.a. i sin redegørelse: ”At forvaltningerne forholder sig åbent til fejl, som er af betydning for borgeren, og dels erkender fejl og dels bruger fejlene til fremadrettet læring.

Preben Rohde har været i gang siden 1. januar 2016 og har undervejs i byrådet fået mange roser for sine råd.
I 2017 kom der 487 henvendelser til borgerrådgiveren. Der er tale om en stigning på næsten 10% i forhold til antallet af henvendelser i 2016. Af de 487 henvendelser er borgerrådgiveren gået ind i en nærmere sagsbehandling af 158 af henvendelserne.

Borgerne udtrykker også tilfredshed med borgerrådgiverfunktionen og flere giver uopfordret udtryk for, at de synes, at det er flot at Gladsaxe Kommune har oprettet en sådan funktion, når man lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet til det.

De næsten 500 borgerhenvendelser i 2017 fordeler sig mellem alle forvaltningerne, men der er dog klart flere henvendelser inden for Social- og Sundhedsforvaltningens område. Her har 108 henvendelser givet anledning til en nærmere sagsbehandling.
Fra anbefalingerne i årsberetningen kan fremhæves:

At der i særlig grad inden for Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Kulturforvaltningens (Familieafdelingen) område er opmærksomhed på at anlægge et helhedssyn på borgerens situation og behov for støtte. Forvaltningens opdeling i arbejdsområder stiller særlige krav til at den enkelte sagsbehandler er opmærksom på behov for støttemuligheder placeret andre steder i forvaltningen.

At det sikres, at borgeren inden for Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Kulturforvaltningens (Familieafdelingen) område er opmærksom på at inddrage borgeren i sagens behandling. Borgerrådgiveren får således ofte henvendelser fra borgerne, som oplever sig fremmedgjort i forhold til, hvad der sker i deres sag.

Tidsfrist

At i sager, som skal fremlægges Rehabiliteringsteamet i Social- og Sundhedsforvaltningen, anbefaler borgerrådgiveren forvaltningen, at overveje at fastsætte tidsfrister for hvor længe der må gå inden en sag fremlægges for teamet, når fremlæggelse er aftalt. Og dels hvor længe der herefter må gå fra sagen har været fremlagt for teamet, til at der træffes beslutning om videre tiltag, samt tidsfrist for disse tiltags iværksættelse.

At Børne- og Kulturforvaltningen (Familieafdelingen) er opmærksom på at overholde fristen på 4 uger for at genvurdere en afgørelse, som der er klaget over, inden den sendes videre til Ankestyrelsen til behandling. Og at Familieafdelingen tillige er opmærksom på at der umiddelbart bliver fulgt op på afgørelser fra Ankestyrelsen, når afdelingens afgørelse bliver ændret eller hjemvist.

At forvaltningerne lokalt overvejer såkaldte ”Failure Demandprojekter”, hvor det kortlægges, hvor meget tid enheden bruger på henvendelser fra borgere, som bl.a. spørger til deres sag eller ikke fik løst deres problem første gang de rettede henvendelse, eller som ikke kan forstå et brev, som de har modtaget fra enheden.

At forvaltningerne sikrer, at reglerne om aktindsigt iht. offentlighedsloven og forvaltningsloven overholdes. Forvaltningerne er således ikke altid opmærksom på at aktindsigt er en afgørelse og at det skal begrundes nærmere, hvis der ikke er givet fuld aktindsigt. Tillige er forvaltningen ofte ikke opmærksom på kravet om at det skal vurderes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang end det som følger af loven.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top