Ny Søborg Skole er valgt
Søborg-Skole-06-25-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fløjen ud mod Frødings Alle er cirka 60 år gammel. Den blev bygget forskudt i forhold til den gamle hovedbygning, så eleverne virkelig skulle gå på trapper, når de skulle fra den ene fløj til den anden. Det laves der nu om på med en ny bygning. Foto: Kaj Bonne.
Eleverne kan blive på skolen i pavilloner under ombygningen

Økonomiudvalget behandlede på sit møde forrige tirsdag fem indstillinger til hvordan en ny udgave ad Søborg Skole skal se ud.

Og et flertal af medlemmerne gik ind for den såkaldte model 2 B.

Anlægsudgifterne er estimeret til 179,5 millioner kroner og driftsudgifterne over en 30-årig periode ventes at blive 105 millioner kroner. Begge beløb er eksklusiv moms.

Scenarium 2 B er ikke så overraskende en udbygning af scenarium 2 , dog således, at skolen ikke indrettes med nuværende lokalekapacitet, men som en 2½ sporet skole plus gruppeordning.

Indretningen indebærer en fleksibilitet i den fremadrettede anvendelse af skolens kapacitet, der dermed i udgangspunktet vil have kapacitet svarende til en tresporet skole. Driftsudgifter er beregnet på baggrund antal elever ved fuld udnyttelse af kapaciteten (750 til 800 elever).

Moderniseringen omfatter en udvidelse af de fysiske rammer.

Skolens nuværende lokalekapacitet bevares, hvilket omfatter 23 klasselokaler plus gruppeordning.

Ideoplægget er at skabe sammenhæng, tilgængelighed, overblik og modernisering af de bestående fysiske rammer samt ændre og udvide bygningsmassen, så skolen efterfølgende fremstår som en mere moderne skole, der understøtter visse nutidige krav.

Ny fløj mod Frødings Alle
Oplæggets hovedidé er at udskifte sidebygningen mod Frødings Allé med en ny og moderne bygning,, der har samme etageniveauer som hovedbygningen, samt en forbindelsesgang), der binder alle tre hovedbygninger sammen både vandret og lodret med en centralt placeret hovedtrappe og elevator, der forsyner alle etager.

• Modernisering inden for de bestående fysiske rammer, så bygningen tilgodeser nutidens krav for indeklima og tilgængelighed

• Etablering af glaskarnapper i hovedbygningens forbindelsesgange mod Søborg Hovedgade og sidebygning mod Frødings Allé.

• Udvidelse af kantinearealet med ca. 30 pct.

• Tilgængelighedsforanstaltninger som forbindelsesgang og elevator mellem hovedbygning og sidebygning langs Frødings Allé.

• Etablering af trappelifte i sidebygning mod Wergelands Allé.

• Energiforbedring af klimaskærmen i bygninger mod Søborg Hovedgade og Wergelands Allé.

• Etablering af mekanisk ventilation i hovedbygning og sidebygning mod Frødings Allé.

• Skolen forsynes med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), videoovervågning og elektronisk låsesystem.

• Inventar: Suppleres ved kantineudvidelse og i nye karnapper.

• Friarealer: Der afsættes 2.5 mio. kr. til opgradering af friarealer.

• Tidsplan: Samlet tidsplan er 2 ½ år (planlægning/udbud 15 mdr. – udførelse i tre etaper 21mdr.)

• Genhusning: Skolens elever og personale indplaceres i midlertidig opstillede pavilloner.

• Areal: Samlet bebygget areal ca. 8.780 m2 (eksisterende 8.600 m2 og nye 180 m2).

Foruden at skabe logisk forbindelse mellem bygningerne og etager, foreslås forbindelsesgangen udformet som et levende rum, med god visuel kontakt til tilstødende undervisningsrum, hvor det er muligt at skabe rum i rummet til undervisning og fordybelse. Klimaskærmen mod skolegården tænkes disponeret, så den giver tilskud til skolens energiforsyning og samtidig fremstår som et godt pædagogisk eksempel på aktive facadeflader. Skolens undervisningslokaler tilpasses, så der skabes god visuel kontakt ud til forbindelsesgangen.

Ny kantine
Den ny sidebygning på Frødings Allé rummer blandt andet skolens nye kantine, faglokaler samt grupperum. Bygningen forsynes med taghave og orangeri som supplement og i direkte tilknytningtil natur- og tekniklokale.

I tilknytning til forbindelsesgangen opføres en større samlingssal.

De nuværende to gymnastiksale bevares, men istandsættes og omklædningsfaciliteterne gøres større.

Det primære i scenarie 2 vil være den ny fløj med faglokaler, en større samlingssal samt en forbindelsesgang imellem skolens tre fløje. Skolens undervisningslokaler i bygning A (ud mod Søborg Hovedgade) vil blive opdelt anderledes end de fremstår i dag og lokalerne gjort større.

Samlingssal og forbindelsesgang vil kunne bidrage med indretning, der i et omfang kan understøtte nye læringsformer.

Scenarium 2b
Scenarium 2b, er identisk med scenarium 2, dog således, at skolen ikke indrettes med nuværende lokalekapacitet, men som en 2½ sporet skole plus gruppeordning. Indretningen indebærer en fleksibilitet i den fremadrettede anvendelse af skolens kapacitet, der dermed i udgangspunktet vil have kapacitet svarende til en tresporet skole.

Anlægsudgiften er skønnet svarende til scenarium 2, da forskellen ligger i indretning inden for de i scenarium 2 beskrevne ydre rammer.
Driftsudgifter er beregnet på baggrund antal elever ved fuld udnyttelse af kapaciteten(750 til 800 elever).

70 mil. kr. ekstra
Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samsing, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Serdal Benli, Pia Skou, Lone Yalcinkaya og Trine Henriksen) indstillede, at der indarbejdes yderligere 70 mio. kr. i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag, som supplement til de tidligere afsatte 250 mio., med henblik på at udligne merforbruget ved valg af scenarie 2b.
Således at der fortsat vil være det samme beløb til fordeling mellem de øvrige skoler, i henhold til det oprindelige skema 1. Det er dermed samlet kun beløbet for Søborg skole ,der ændres.”

Projekteringen for Stengård Skole fremrykkes, således at den så vidt muligt påbegyndes allerede i 2018. Idet Stengård skole jf. bygningsanalysen er en af de skoler der næst efter Søborg trænger mest til istandsættelse.”

Skema

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top