- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Nyt etagebyggeri på Søborg Hovedgade

I øjeblikket ligger der en musikforretning og en genbrugsbutik, men hvis alt går efter planen – og det ser umiddelbart sådan ud – så kommer der et byggeri i fire etager med forretninger i gadeplan og lejligheder ovenpå på Søborg Hovedgade 56-58.

Etagebyggeriet tilpasser sig de omkringliggende bygninger i højden og kommer til at indeholde en stueetage med butikker ud mod Søborg Hovedgade og depot, cykelparkering og garager mod gården. 1-4. sal kommer til at indeholde lejligheder med en størrelse på mellem 83 og 86 kvadratmeter. I gården etableres parkeringspladser og grønt friareal for beboerne.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 86. Byggeriet overholder bestemmelserne i lokalplanen, med undtagelse af to forhold. Der er søgt om dispensation fra følgende forhold i lokalplanen:

1. Bygningsdybde: Det er fastsat i lokalplanen, at stueetagen må være 12 meter dyb, mens de resterende etager må være 10 meter dybe. Der er søgt om en dybde på 12 meter på alle etager (Nabobygninger har en dybde på henholdsvis 11,5 meter og 13 meter på alle etagerne).

2. Byggefelt: Der er søgt om, at en mindre del af trappetårnet kan ligge udenfor byggefeltet.

Herudover fastlægger lokalplanen, at der skal udlægges fællesarealer til ophold og areal svarende til mindst 50 procent af boligernes samlede etageareal, dog kan arealet gøres mindre, hvis der etableres friarealer, som i størrelse og kvalitet er arkitektonisk og funktionelt tilfredsstillende. Altaner og opholdsareal i gården udgør ikke 50 procent af boligernes etageareal, men det er forvaltningens vurdering, at størrelsen og kvaliteten af opholdsarealer er tilfredsstillende.

Da der er tale om mindre dispensationer, er forvaltningen indstillet på at give dem.

Projektet har derfor været i høring hos naboerne. Der er modtaget fire bemærkninger. De handler om størrelsen på byggeriet, afstanden fra byggeriet til naboerne, skyggegener og indbliksgener. Bemærkningerne indgår i sagsbehandlingen af sagen.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at skygge- og indbliksgenerne ikke er større end, hvad der er normalt for området, og at de ikke er væsentligt forøget i forhold til, hvis alle bestemmelserne i lokalplanen var overholdt.