Det prioriterer vi i 2019
Gladsaxe Bladet har givet partierne i byrådet muligheden for at fortælle, hvilke politiske projekter, der prioriterer højest i 2019. Her er deres bud. Partierne fik en deadline, der skulle overholdes.

Vi skal holde fast i budgettet

Kr NiebuhrKristian Niebuhr, Dansk Folkeparti.Foto: Privat.
For Dansk Folkeparti er der ingen tvivl om, at det der skal prioriteres højst for året 2019, er at budgettet holdes.
Det er det budget, som vi i Dansk Folkeparti har være med til at vedtage – og navnlig de punkter, hvor Dansk Folkeparti har fået sine ønsker opfyldt eller sat sit præg på. Ikke at vi ikke står ved de punkter/ideer, som ikke har groet i vores have. For selvfølgelig står Dansk Folkeparti til ansvar for hele budgettet.

Og der er så mange gode ting i hele budgettet, som der skal arbejdes hårdt for i 2019, så de kan blive til virkelighed, og som borgmesteren fint har redegjort for i den udsendte budgetavis, som fulgte med Gladsaxe Bladet 11. december 2018. Så dem har Dansk Folkeparti intet behov for at gentage her.

At Dansk Folkeparti så allerede nu skulle komme med yderligere ønsker, ser vi i Dansk Folkeparti ikke behov for. Det venter vi med til budgettet for 2020 skal forhandles.
Dansk Folkeparti mener ikke med dette, at man ikke i løbet af året skal være åben for nye ideer og tiltag. Men vi mener altså ikke, at det er nu vi skal love yderligere til borgerne, som vi efterfølgende ikke kan holde.

Til slut vil jeg på vegne af Dansk Folkeparti ønske alle Gladsaxes borgere et rigtigt godt nytår.

Venlig hilsen
Kristian Niebuhr
Gladsaxe Byråd
Gruppeformand
Dansk Folkeparti Gladsaxe

Større bæredygtighed og social ansvarlighed

Trine HTrine Henriksen, Enhedslisten. Foto: Privat.

I det kommende år får vi forhåbentlig en ny regering, og en ny politik, der vil fokusere på løsning af samfundets VIRKELIGE problemer: Først og fremmest klimaforandringerne og den stigende fattigdom og ulighed!

Enhedslisten arbejder for lokale klimamål med udgangspunkt i anbefalingerne fra FNs klimapanel. Gladsaxestrategiens fokus på FNs verdensmål skal føre til en gennemgribende indsats for større bæredygtighed.

Privatbilismen skal ikke fremmes, fx med flere parkeringspladser, vi vil derimod prioritere forbedringer for cykler, delebiler og kollektiv trafik.

Hvert 20. barn i Gladsaxe lever under fattigdomsgrænsen. Det skyldes især de reformer, regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget. Gladsaxe Kommune kan ikke ændre på lovgivningens fattigdomsydelser, men bør være opsøgende og formidle støttemuligheder til familier og borgere, der har behov for hjælp i hverdagen. Ungeenheden og Jobcentret skal tilbyde praktikpladser og uddannelser, der imødekommer borgerens situation. Børn og unge med særlige behov skal have en bedre og mere individuel støtte i skolen – og kommunen skal være klar, når de unge bliver voksne og har brug for støtte til bolig, uddannelse og job.

Vi vil bevare Skovbrynet skole med de mange kvaliteter den har, og har tillid til de positive effekter af den boligsociale indsats og det voksende elevgrundlag fra Bagsværd by. Kæmpeskoler er ikke løsningen – heller ikke i Bagsværd!

Større investeringer i klima, velfærd og social lighed vil kræve et brud med budgetlovens snærende rammer for kommunernes økonomi. Derfor bør kommunerne stå sammen op til Folketingsvalget om at kræve budgetloven afskaffet.

Trine Henriksen, Enhedslisten

Dit og mit barn er det vigtigste vi har

Christina Rittig, Radikale Venstre. Foto: Privat.

Christina Rittig,
Radikale Venstre.
Foto: Privat.

Letbanen og en markant stigning i antallet af børn og ældre toner frem i 2019-krystalkuglen. Men et andet stigende tal vækker størst bekymring. Jeg kender en ung kvinde, der er ramt af angst. Hun er ikke alene; halvdelen af alle unge piger på 19 år har været til psykolog, næsten hver sjette har haft en spiseforstyrrelse, og 19 procent af de unge vurderer, at de har en lav livstilfredshed. Flere og flere børn og unge får stillet psykiatriske diagnoser som fx ADHD, autisme og angst. Det vidner samlet set om en stigende grad af psykisk sårbarhed blandt børn og unge.

Hvad betyder stigningen for forældrenes behov for hjælp og hvilken hjælp er mest effektiv?

Eksperter forklarer, at en årsag er pres fra samfundet om at klare sig godt. Få høje karakterer. Og der er Instagram, Snapchat og andre sociale medier over det hele. Mange tror kun de er gode, hvis de er bedst. Med fem børn i vores familie mærker jeg usikkerheden og presset.

Når flere unge mistrives, må vi skride til handling. I vores budget for 2019-2022 har vi afsat millioner til indsatser på autismeområdet. Vi opretter også et Headspace i Gladsaxe, hvor unge piger og drenge kan få hjælp her og nu.

Radikale Venstre mener, at psykisk sårbarhed blandt børn og unge er det vigtigste tema i 2019. Vi skal skabe forudsætninger for, at vores børn og unge udvikler livsmod og tillid til sig selv og verden. Lykkedes vi ikke med vores børn, lykkedes vi slet ikke.

Christina Rittig,
Radikale Venstre.

Fortætningspolitikken truer

Lars Abel, Det konservative Folkeparti. Foto: Privat.

Lars Abel,
Det konservative Folkeparti.
Foto: Privat.

Hvor går grænsen for væksten i Gladsaxe? De beslutninger vi træffer nu bestemmer, hvordan Gladsaxe skal se ud i 2030 – ja i 2050. Fortsætter den nuværende udvikling, bliver vi snart en integreret del af indre by i København og ikke en grøn forstad.

Konservative mener, at Gladsaxe også i fremtiden skal være en grøn kommune. Men fortætningspolitikken truer med at begrænse de grønne muligheder. Et flertal i byrådet har besluttet at bygge på idrætsarealer og i grønne naturområder. Snart vil man nedlægge yderligere idrætsfaciliteter for at bygge yderligere. Vi skal naturligvis have børnehuse med plads til alle børnene i fremtiden, men der er alternative placeringer.

Trafikalt lægges der skinner på tværs gennem kommunen til letbanen langs en stenbelagt Ring3 – med få passagemuligheder for fodgængere, cyklister og bilister. Nu ønsker et flertal endnu en letbane fra Mørkhøj gennem Utterslev Mose til Tingbjerg. Hvorfor ikke bygge en fremtidsrettet trafikinfrastruktur, som bevarer de grønne områder og giver mere plads til at etablere grønne byrum uden trafik på overfladen? Lad os få besluttet metroforbindelsen til København nu.

De velfungerende, grønne boligkvarterer skal bevares. Vi skal undgå, at der bygges overalt. Vi anerkender, at der sker øget bebyggelse langs Ring3, men vi skal være varsomme med at bygge i højden og alt for tæt andre steder.

Vi skal tænke os om og hele tiden vurdere konsekvenserne af vores daglige beslutninger. Hvordan ser Gladsaxes fremtidige ”rummelighed” ud – fysisk og økonomisk? Det ønsker vi som konservative sættes på dagsordenen for byrådets arbejde i det nye år.

Lars Abel
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

I år skal fællesskab og solidaritet være sigtelinjerne

Serdal Benli, SF. Foto: Privat.

Serdal Benli,
SF.
Foto: Privat.

SF’s vision for Gladsaxe er en kommune, som skaber og udvikler gode rammer, ikke bare for de privilegerede, men for ALLE borgere. Samtidig skal Gladsaxe være Storkøbenhavns grønneste kommune, og et godt sted at bo og arbejde.
Ved sidste budget afsatte vi i alt 320 mio. kr. til skoleområdet. Søborg skole skal nu gennemrenoveres og alle de andre skoler skal løbende tilpasses nye læringsmiljøer, der lever op til fremtidens skole. Men vi har stadig en kæmpe kapacitets- og strukturproblematik i Bagsværdområdet, som vi skal løse. Her skal vi tænke nyt og radikalt så skolerne kan rumme det stigende elevtal. SF er åbne for alle mulige løsninger, der kan sikre en social og faglig bæredygtig udvikling i Bagsværd.
Ved budget 2019 fik vi sat fokus på inklusion og de udfordringer der er. Det lykkedes at afsætte en pulje til børn og unge med autisme. For at styrke og målrette indsatsen de kommende år udarbejdes desuden en analyse af området. Vi vil forfølge analysen og sikre at vi har de rette og tilstrækkelige tilbud af både lærings- og behandlingsmæssig karakter til børn med autisme.
I løbet af 2019 vil etablering af vores nye sundhedshus tage form. SF vil tage aktivt del i dette arbejde og sikre at sundhedshuset samler alle de kommunale tilbud og indsatser på sundhedsområdet med involvering af brugerne.
SF i Byrådet vil i løbet 2019 arbejde for en mere solidarisk velfærd, både på den korte bane i de kommende år – og på langt sigt for de kommende generationer.
Godt nytår!

Serdal Benli,
viceborgmester
og gruppeformand
for SF i byrådet

Vi skal bygge med omtanke

Pia Skou, Venstre. Foto: Privat.

Pia Skou,
Venstre.
Foto: Privat.

Vi tager hul på et nyt år, hvor såvel personskatten som dækningsafgiften for virksomhederne sættes ned som en del af budgetforligsaftalen.
Vi skal i gang med store projekter som renovering og udbygning af Søborg skole, anlæggelse af Letbane samt et stort skøjtehalsprojekt.

Motion er vigtigt og der er også andre idrætsgrene, der trænger til nye faciliteter. Man kan ikke tilgodese alle idrætsgrene på én gang.
Venstre vil derfor arbejde for at der laves en langsigtet helhedsplan for idrætsfaciliteterne i kommunen. På den måde kan vi skabe tillid til vores intentioner om fortsat at udvikle idrætsområdet i Gladsaxe.

Mange mennesker ønsker at bo i Storkøbenhavn og der bygges meget rundt omkring. Vi skal passe på Gladsaxe og bygge med omtanke. Venstre ønsker ikke at der bygges i de grønne områder eller at villakvarterer fortættes. Der skal være plads til mangfoldighed, hvor kommunen både består af rækkehuse, lejligheder, villaer og grønne områder.

Trafikstøj er blevet et stort problem. Over 20.000 borgere i Gladsaxe lever med mere støj end WHO anbefaler i deres støjgrænse. Det skal både håndteres lokalt og nationalt. Bl.a bør kommunen lægge mere støjsvag asfalt på de kommunale veje og opsætte støjskærme. Der er oprettet en støjpulje, som de mest støjplagede borgere kan ansøge om tilskud til støjdæmpende ruder. Puljen fortsætter de næste 4 år og støjplagede borgere opfordres til at søge kommunen om tilskud.

Endelig skal kommunen passe bedre på data som f.eks CPR-numre ved hensigtsmæssig og korrekt håndtering af alle borgernes data.
Godt nytår til Gladsaxe.

Pia Skou,
Venstre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top