- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hvem vogter vogterne?

Politiets Efterretningstjeneste – eller PET i daglig tale – ”bor” på Klausdalsbrovej 1 i Buddinge. Bygningerne ser tilforladelige ud, hvis det ikke var for hegnet og de mange overvågningskameraer. For selvfølgeligt skal der være sikkerhedsforanstaltninger og en grad af hemmelighedskræmmeri hos en efterretningstjeneste.

PET’s mission er, ifølge tjenesten selv, ”at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund”. Ikke mindst i forhold til terrorisme og organiseret kriminalitet.

Den retspolitiske tænketank, Justitia, mener dog at dem der fører tilsyn med efterretningstjenesterne i Danmark, herunder PET, bør have flere beføjelser til at kigge dem efter i kortene, så det så vidt muligt sikres at eventuelle krænkelser af borgernes rettigheder ikke finder sted.

Ifølge en ny rapport fra Justitia kan der nemlig ”sættes et alvorligt spørgsmålstegn ved, om tilsynets virksomhed er tilstrækkelig til at sikre den fornødne kontrol, der kan medvirke til at forhindre og opdage eventuelle ulovligheder og krænkelser af borgernes grundlæggende frihedsrettigheder”.

Tilsynet af efterretningstjenesternes beføjelser er ikke fulgt med de øgede magtmidler, som efterretningstjenesterne har fået, som det er i de andre skandinaviske lande, mener Justitia.

Blandt andet fordi Tilsynets medlemmer, ifølge Justitia, udpeges af regeringen, uden direkte inddragelse af Folketinget, samt at Tilsynets medlemmer udpeges af de ministre, de er ansvarlige for PET’s virksomhed. I Norge og Sverige bliver medlemmerne udpeget parlamentarisk.

– Kigger vi på de kompetencer og reaktionsmuligheder, som de øvrige europæiske tilsyn har, så halter Danmark langt bagefter. Hvis vi skal forhindre og opdage eventuelle ulovligheder og krænkelser af borgernes grundlæggende frihedsrettigheder, bør tilsynets kompetencer udvides. På den måde kan borgernes retssikkerhed forbedres, mens den tillid og demokratiske legitimitet, som efterretningstjenester, der opererer i fortrolighed med vide beføjelser, altid bør nyde blandt befolkning og politikere, styrkes, udtaler Justitias direktør, Jacob Mchangama.

Gladsaxe Bladet har bedt PET og Justitsministeriet om en kommentar til Justitias rapport, samt til om der er nogle særlige forhold der gør sig gældende, i forhold til de ting som rapporten problematiserer, for borgere der bor i Gladsaxe.

PET siger at man ikke har nogen kommentar. Justitsministeriet siger, at man heller ikke har nogen kommentar, samt at ministeren afventer en evaluering af PET-loven, inden han tager stilling på området

Kigget efter i sømmene
Vi har dog nogen viden om PET’s gøren og laden. Blandt andet gennem PET-kommissionen, der blev nedsat af Folketinget i 1999 og afsluttede sit arbejde i 2009.
Undersøgelsen blev iværksat, fordi der var skabt ”tvivl om, hvorvidt PET i enhver henseende har overholdt gældende regler og retningslinjer for tjenestens virksomhed”, og kommissionen skulle blandt andet undersøge efterretningsvirksomheden i forhold til politiske partier og –bevægelser (både på højrefløjen og venstrefløjen) og faglige konflikter.

I forhold til Gladsaxe, kan man blandt andet læse i kommissionens omfattende rapport, at en international trotskistkonference i Gladsaxe i slutningen af 1960’erne og trotskisternes mødelokale under Verdensbank-urolighederne i 1970 formentlig blev aflyttet. Deltagerne i en aftenhøjskole i Gladsaxe afholdt af SF i 1963 blev søgt identificeret. Venstresocialisternes kongres på Mørkhøj Skole i 1985 blev overvåget. Og politimesteren i Gladsaxe sendte i 1983 en liste over kendte og aktive BZ’ere i Gladsaxe til PET.

Samlet set vurderede kommissionen dog, ”at PET på de områder, som Kommissionen har undersøgt, har efterlevet de af regeringen og Folketinget fastsatte retningslinjer … PET fremstår efter Kommissionens undersøgelse ikke som en stat i staten, der handlede efter egne normer, men som en del af det danske statssystem og i det store og hele underlagt de samme regler”.

– Det er vigtigt at lære af historien og ikke mindst af de fejltagelser, der er begået, for at sikre, at PET både i dag og i morgen kan løse sine opgaver effektivt og på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde, udtalte daværende chef for PET, Jakob Scharf, efterfølgende om PET-Kommissionens beretning.