Det prioriterer vi i 2020
Gladsaxe Bladet har givet partierne i byrådet mulighed for at fortælle, hvilke politiske projekter, de prioriterer højest i 2020. Her er deres bud.

Vi skal gøre Gladsaxe grønnere i 2020
Lars Abel 2010NY
Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det Konservative Folkeparti

Vi skal for alvor sætte en grøn dagsorden for Gladsaxe. I 2020 drøfter byrådet forslaget til kommuneplan, for hvordan Gladsaxe skal udvikle sig 2021-2024. Presset på Gladsaxe som omegnskommune stiger. Konservative ønsker en afbalanceret, harmonisk byudvikling, som sikrer, at alle os, der er glade for at bo i Gladsaxe, også i fremtiden vil være glade for at leve og opholde os her.

Vi ønsker ikke at lade os presse til at bygge nye boliger hvor som helst, og vi vil fortsat sikre plads til fremtidige arbejdspladser. Det er ikke nok, at vi ligger tæt på Hareskoven, Bagsværd Sø og Aldershvileparken, Utterslev Mose, Smør- og Fedtmosen mv. Vi ønsker at sikre flere grønne oaser og rekreative områder, bl.a. omkring de gamle Københavns Fæstningsarealer. Vi ønsker at styrke villaområdernes grønne rammer.

Vi ønsker ikke at bygge mere højt og tæt. Gladsaxe rummer dejlige boligområder med lav tæt eller lav åben bebyggelse. Områder, hvor borgerne bor sammen i et fællesskab, ofte af landsbyagtig karakter. En befolkningsudvikling henimod 81.000 borgere i 2034 – 10.000 flere end i dag – betyder, at mange af de sidste grønne områder bliver bebygget. Vi har samtidig alt for sparsomme arealer til fritid, idræt og motion, og til reelle naturoplevelser.

Gladsaxe er desværre fyldt op med tæt og støjende infrastruktur, som bliver endnu mere belastet med tæt gennemkørende trafik i takt med den uhæmmede befolkningstilvækst. Ideen om at overdække visse motorvejsstrækninger kan på sigt betyde øget plads til grønne områder, men det løser ikke de alvorlige udfordringer, vi har i dag.

Grøn omstilling og infrastruktur
Tom Vang Knudsen NY
Af Tom Vang Knudsen, medlem af Gladsaxe Byråd for Socialdemokratiet

Der er flere store emner der står højt på Socialdemokratiets dagsorden i det nye år. Vi skal arbejde med den kommunale del af den grønne omstilling og klimahandlingsplanen. Vi er godt i gang med at gøre vores by mere grøn. Det betyder bl.a. at vores bynatur skal have flere blomster og f.eks. højere græs, for bierne og de andre insekter trives bedre.

Vi skal fortsætte udviklingen af vores by, så det bliver det Gladsaxe vi gerne vil have. Derfor er det besluttet at nedsætte et bystrategisk råd og ansætte en stadsarkitekt. Det skal hjælpe os til at finde den rette balance mellem at bevare vores gode boligområder og udvikle andre områder med flere attraktive boliger.

Vi skal fortsat påvirke statens arbejde med infrastruktur og ikke mindst støj, så vi får hele Hovedstaden til at fungere bedre, så vores boligområder ikke bliver ødelagt af støj. Udligningsdebatten bliver et af de helt store temaer i 2020, hvor regeringen arbejder på at få vedtaget nogle ændringer til den nuværende udligning i første halvdel af 2020.

Vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan for at det ikke kommer til at påvirke vores muligheder for at levere god velfærd i kommunerne omkring hovedstaden.

Og sidst men ikke mindst, så står vi i de næste 10 år med det samlet set største anlægsbudget i Gladsaxe, og det kommer til at kræve at vi får truffet nogle vigtige beslutninger sammen med brugere og borgere.

Investering i børn og unges fremtid
Trine-Henriksen_høj-opløsning-NY
Af Trine Henriksen, medlem af Gladsaxe Byråd for Enhedslisten

En af de vigtigste opgaver i 2020 bliver vedtagelsen af den nye plan for grøn omstilling i Gladsaxe med konkrete og omfattende klimaindsatser, der bidrager til den nye Klimalovs mål om 70% CO2-reduktion i 2030.
Det er også en lokal kamp at forhindre fortsat stigning i biltrafikken og sikre betydelige forbedringer for cykler og kollektiv trafik. Vi vil fremme genbrug og muligheder for at låne forskellige produkter, så vi ikke behøver at købe nyt. Sådan kan vi bidrage lokalt til at bremse overforbruget af jordens ressourcer.

De mange aktive forældre sikrede penge til børnene på Finansloven, men der er lang vej til minimumsnormeringer i børnehøjde. Vi vil fortsat slås for de mindre institutioner i Gladsaxe og for flere pædagoger til børn i alle institutioner.

Finansloven giver også flere penge til folkeskolen, som bør bruges til flere lærere. Bedre kvalitet opnås bedst med flere to-lærer-timer og mere tid til forberedelse af undervisningen. Kommunens budget blev vedtaget uden Enhedslisten og medfører en stor besparelse på læseskolen – vi vil fortsat kæmpe for læseundervisningen og for bedre muligheder for børn med særlige behov.

Vi får mange henvendelser om dårlige oplevelser i Jobcenteret. Vi ønsker en brugerundersøgelse med fokus på kvaliteten af jobklubber og virksomhedspraktik. Jobcentret skal hjælpe borgeren, trods lovgivningens store fokus på kontrol.

Budgetloven begrænser kommunernes investeringer i klima, velfærd og sociale forbedringer. Kommunerne må kræve et brud med de snævre rammer, når budgetloven skal revideres til foråret. Derfor støtter vi initiativet #SkrotBudgetloven.

Gladsaxe skal ikke være én stor by
Astrid Søborg 2018 - NY
Af Astrid Søborg, medlem af Gladsaxe Byråd for Venstre

Venstre vil i 2020 prioritere at bekæmpe for tæt og for højt byggeri i vores kommune. Vi ønsker byggeri i en menneskelig skala, med plads til mennesker, udeliv, lys og luft. Vi ønsker at friholde plads i vores by til grønne områder. Vi vil arbejde for, at ikke enhver plet i kommunen skal plastres til med mursten, asfalt og cement. Gladsaxe er ikke en by, og skal ikke være det. Gladsaxe er en omegnskommune med forskellige kvarterer; villaer, rækkehuse, etagebyggeri, hovedgader, sø og mose – og sådan skal fortsat være.

Problemerne med trafikstøj skal vi fortsat tage alvorligt og arbejde videre for løsninger, der begrænser eller lukker støjen fra motorvejene inde. Kvaliteten i vores offentlige service skal vi forbedre ved at fokusere på kerneopgaven og ved ikke at tage medarbejdernes tid med møder, rapportering og kontrol. Det gælder både folkeskoler, dagtilbud og ældrepleje.

Affaldsafhentningen og -sortering skal være afstemt med borgernes behov og uden at pålægge borgerne højere priser for affaldsafhentning end nødvendigt. Tryghed er vigtigt for alles livskvalitet, og vi vil have fokus på, hvordan kommunen sammen med andre myndigheder bidrager til, at vi har trygge boligområder i Gladsaxe Kommune.

Tag hånd om sårbare børn og unge

026
Af Claus Wachmann, medlem af Gladsaxe Byråd for Det Radikale Venstre

Når vi netop trådt ind i et nyt årti ser tilbage på det sidste årti, er der et område der særligt springer i øjnene. Den store stigning i sårbare børn og unge der spænder fra lavt selvværd og sociale udfordringer til tunge diagnoser. Der er mange mulige forklaringer, fra for mange krav til luftforurening, men ingen entydig.

Men vi ved at vi kan forebygge og afhjælpe noget af den. Vi skal fortsat styrke den tidlige indsats hvor særlig støtte til børn der viser tegn på sårbarhed, kan hindre den udvikles. Her vil flere midler til pædagoger i dagtilbud hjælpe. Vi vil arbejde for accept af forskellighed for at modvirke lavt selvværd, og har i budgettet aftalt at sætte penge af til markant at styrke inklusionen. Samt sikre at børn med tunge udfordringer og deres forældre får den hjælp de har krav på, i et konstruktivt samarbejde med kommunen. Trivsel skal i højsædet, hånd i hånd med det faglige.

Vi vil også arbejde for at øge antallet af unge med gennemført HPV-vaccination, hvilket vi også har sat penge af til. Vacciner redder liv.

Vores anden store udfordring er at håndtere byudviklingen klogt. Gladsaxe er populært men flere borgere og øget trafik udfordrer vore vision om et grønt Gladsaxe. Vi vil kæmpe for at grønne områder, luft, lys og høj arkitektonisk kvalitet prioriteres overalt hvor der bygges nyt, samtidig med at forurening og støj der går ud over os alle reduceres. Ligesom Gladsaxe skal yde sin del i kampen mod klimaændringer.

Fokus på budgettet
Kristian Niebuhr Byrådskandidater 2017 NY
Af Kristian Niebuhr, medlem af Gladsaxe Byråd for Dansk Folkeparti

Ligesom i 2019 skal der i 2020 være stort fokus på det budget, som Dansk Folkeparti har være med til at vedtage og navnlig de punkter, hvor Dansk Folkeparti har fået sine ønsker opfyldt, eller sat sit præg på. Som bl.a. undersøgelse af hvordan opsporer og hjælper vi børn/voksne med talblindhed, der er en del af flere penge til sårbare børn og voksne, eller de flere penge som baner vejen for mere socialt samvær i plejeboligerne, og igen i 2020 har DF haft fokus på, at der skal opsættes mere lys på de mørke cykelstier langs Hillerødmotorvejen, afskaffelse af byggesagsgebyr. Ja der er så mange gode ting i hele budgettet, som der skal arbejdes med i 2020, det har borgmesteren fint redegjort for i den udsendte budgetavis.

At Dansk Folkeparti så allerede nu skulle komme med yderligere ønsker, ser vi i Dansk Folkeparti ikke behov for. Det venter vi med til budgettet for 2021 skal forhandles.

Dog vil Dansk Folkeparti i hele 2020 holde øje med, hvor meget skade den netop vedtagne finanslov, gør på Gladsaxes borgere og erhvervsliv og kæmpe for at mindske skaderne. For det er jo en finanslov der indeholder mange ord, men uden penge til følge op på de lovede valgløfter. Til gengæld ramme den økonomisk bredt og skævt.

Grøn og bæredygtig bykommune
Serdal Benli IMG_3234 NY
Af Serdal Benli, medlem af Gladsaxe Byråd for Socialistisk Folkeparti

Gladsaxe skal gå foran på den grønne dagsorden. SF vil arbejde for, at den nye grønne strategi med nye CO2-mål dels bliver ambitiøs og dels sætter retningen for, hvordan Gladsaxe kan bidrage til den nationale, grønne omstilling.

Den seneste finanslov er den rødeste finanslov i mange år. Det kommer vi til at kunne mærke i Gladsaxe. Det er historisk. Ikke mindst på børneområdet, hvor vi med finansloven får sat en prop i besparelserne og får tilført penge til dagtilbudsområdet og skoleområdet. Med lovbundne minimumsnormeringer er der en bunden opgave, som vi lokalt skal levere på, og det bliver et af SF Gladsaxes centrale fokusområder i den kommende tid. Vi skal i gang med indfasningen af aftalen – og jo før des bedre.

Ved budgetforhandlingerne 2018 fik vi sat fokus på inklusion og de udfordringer, der er. Vores fokus vil fortsætte i 2020. Ved seneste budget fik vi afsat 4 mio. kr. årligt til ansættelse af flere særligt uddannede inklusionslærere for at styrke den specialpædagogiske viden og indsats i Gladsaxes folkeskoler i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov.

Ved sidste budget tilførte vi årligt 5 mio. kr. årligt til ældreområdet. Der er afsat penge til ansættelse af personale, der skal skabe flere sociale aktiviteter og socialt samvær med beboerne i aftentimerne, men målet er ikke nået endnu. Vi vil i 2020 arbejde for fortsat at skabe endnu bedre rammer for mere nærvær og dialog og dermed afhjælpe ensomhed og rastløshed blandt beboerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top