Fortjener ny aftale
Skole-skilt-1.jpg
Vi skal have en ny central arbejdstidsaftale og bedre mulighed for at lærerne kan løse deres opgaver tilfredsstillende, mener både Lærerkommissionen og Gladsaxe Lærerforening. Foto: Peter Kenworthy.
Lærerkommissionen har afleveret sine anbefalinger til Kommunernes Landsforening. I Gladsaxe er formanden for lærerforeningen enig med kommissionen i, at der er brug for en aftalt national ramme om lærernes arbejdsforhold

Den såkaldte Lærerkommission har offentliggjort sin rapport og anbefalinger til Kommunernes Landsforening. Rapporten og anbefalingerne følger tre hovedspor, der understøtter hinanden og peger i samme retning: en ny arbejdstidsaftale, en styrket lærerprofession og en tydelig lokal skoleledelse.

Formanden for kommissionen, Per B. Christensen, skriver i en kronik i Politiken at folkeskolen fortjener en ny central aftale om lærernes arbejdstid.

I selve rapporten fortæller kommissionen at ”kommissionens skolebesøg og dialog med ledere og lærere tegner et opmuntrende billede af både folkeskolens, ungdomsskolernes og sprogcentrenes mange styrker”, samt at ”parterne har ønsket at manifestere en fælles interesse i at lægge konfliktforløbet i 2013 endeligt bag sig for på ny at kunne koncentrere sig om at bidrage til den langsigtede udvikling af det danske skolevæsens kvaliteter”.

– Det forudsætter imidlertid stadig, at parterne får løst en tilbageværende uenighed, som navnlig angår samarbejdet og ledelsesrummet på skolerne i forhold til anvendelsen af lærernes arbejdstid … Lovindgrebet i 2013 adskilte sig fra tidligere eksempler ved, at det ikke på samme måde havde karakter af et ”tvunget forlig”, men reelt fulgte den ene parts synspunkter, tilføjer man. Kommissionen pointerer også i rapporten, at der er ”en positiv statistisk sammenhæng mellem det at have en lokalaftale og lærernes oplevelse af et godt arbejdsmiljø på skolerne”.

Samtidig ser kommissionen dog også en ”manglende sammenhæng mellem deres [lærernes] arbejdsopgaver og mulighederne for at løse dem med en høj kvalitet”, samt at ”mange af aktørerne på skoleområdet oplever, at de økonomiske ressourcer på skoleområdet er knappe”, og at ”mange lærere og ledere i folkeskolen oplever arbejdet med sårbare børn som en stor, tidskrævende opgave og en central udfordring i skolen”.

I rapporten pointeres det desuden, at god lokal skoleledelse ikke kun er den enkelte skoleleders opgave og ansvar, men bør understøttes af det kommunale niveau. Blandt andet ved at give lederne muligheder for at udvikle deres ledelse gennem videreuddannelse, og sikre lederne et passende ledelsesrum.

Arbejdstidsaftale skal på plads
Lærerkommissionen blev nedsat af Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation som en del af den aftale, der blev indgået mellem parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2018.
Kommissionen skulle blandt andet komme med anbefalinger i forhold til lærernes arbejdstidsaftale, der i dag er fastsat ved en lov, der blev vedtaget af Folketingets partier i 2013. I Gladsaxe, som i mange andre kommuner, har lærerne dog en lokal arbejdstidsaftale.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, mener dog at der er brug for en aftalt national ramme om lærernes arbejdsforhold.

– Det er væsentligt for endegyldigt at kunne lægge konflikten fra 2013 bag os. Det er ikke rimeligt, at lærerne skal arbejde uden aftalte arbejdstidsregler. I Gladsaxe har vi taget nogle solide lokale skridt. Jeg vil ikke sige, at vi har løst alt, men vi er på vej. Hos os sikrer den lokale aftale, at undervisningsopgaven bliver jævnt fordelt. Vi har samtidig et loft over undervisningstimetallet og er enige om, at det er væsentligt at inddrage lærerne i skolens planlægning, fortæller Thomas Agerskov.

Han mener, ligesom det antydes i rapporten, at en af de helt store udfordringer i folkeskolen er, at den er underfinansieret.

– Fra Folketingets side har man øget undervisningsmængden med cirka 15 procent, uden at der er ansat flere lærere. Hertil kommer, at antallet af elever i klasserne går opad. Endelig har vi en stigende udfordring med at inkludere de mange elever, som har brug for særlig hjælp. Disse udfordringer ser jeg gerne, at politikerne tager ansvar for. Først på Christiansborg. Dernæst i Gladsaxe, tilføjer han.

FN-organ forventer fair forhandlinger
FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, International Labour Organisation (ILO), udtalte i november, at man var tilfreds med at Lærerkommissionen nu snart kom med anbefalinger og løsningsforslag, der vil kunne føre til bindende aftaler for lærernes arbejdstid.

ILO pointerede samtidig, at man forventede at danske regeringer i fremtiden tillader fair forhandlinger om arbejdstid, samt ikke unødigt blander sig i forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.
Gladsaxe Kommune tager i Gladsaxestrategien udgangspunkt i FN’s verdensmål, blandt andet mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Verdensmål 8.8 siger, at ”arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes”.

Indikatoren for dette mål er, en ”stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning”.

Gladsaxe Kommune fortæller at man ikke har nogen kommentar til Lærerkommissionens rapport.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top