Beskæftigelse i en coronatid
Jobcenter-2-1.jpg
Jobcentret skal være med til at sikre en værdig beskæftigelsesindsats. Foto: Kaj Bonne.
Ledigheden stiger, jobcentrene genåbner og Gladsaxe Kommune vil have rettet op på manglende tilfredshed med jobcentret

Den økonomiske krise, som coronakrisen har skabt, har resulteret i mange flere ledige – også i Gladsaxe.

Jobcenter Gladsaxe har været delvis nedlukket, og kontaktforløb med ledige, tilbud til ledige samt de lediges forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, blev suspenderet i midten af marts.

I slutningen af maj kunne Beskæftigelsesministeriet så fortælle at jobcentre og a-kasser kunne genåbne, og skrue op for den aktive beskæftigelsesindsats.

– Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Af hensyn til smittefaren vil mange samtaler foregå digitalt, pointerede man.

Værdig behandling
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Lederne har i nogen tid argumenteret for at det var på tide at få genstartet beskæftigelsesindsatsen.

– Det skal vi først og fremmest, fordi det i denne tid er utrolig vigtigt at sørge for, at ingen jobmuligheder går tabt, pointerede underdirektør i DA, Erik E. Simonsen i et debatindlæg. Han fremhævede blandt andet virksomhedspraktik og løntilskud.

3F mener at de ledige risikerer at blive klemt, fordi der er flere ledige til færre jobåbninger.

Og Fagbevægelsens Hovedorganisation mener ikke at der skal sendes flere ledige ud i virksomhedspraktik lige nu, eller slækkes på det såkaldte ”rimelighedskrav”, der skal skabe en rimelig balance mellem antallet af personer i støttet beskæftigelse og antallet af ordinært ansatte. Man anbefaler i stedet uddannelse og opkvalificering af de ledige.

Inden coronakrisen for alvor kom til Danmark, pointerede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A) at landets kommuner ikke bare skal have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver borgerne en værdig behandling undervejs.

Beskæftigelsesministeren fortalte samtidig om sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne for 2021. Kommunerne skal blandt andet måles på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og personer med handicap i job, får flere til at opkvalificere sig, samt at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene.

Forbedret borgeroplevelse
En brugerundersøgelse af Gladsaxes borgeres tilfredshed med kommunens service, lavet sidste år af analysefirmaet Moos-Bjerre, viste at kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcentrets service. Næsten 90 procent var ellers overordnet set tilfredse med kommunens borgerservice.

Gladsaxe Kommune besluttede efterfølgende at der skulle igangsættes en intern undersøgelse med fokus på forbedret borgeroplevelse. Den 2. juni diskuterede Gladsaxe Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg hvad der skulle være det primære fokus for forvaltningens arbejde med brugertilfredshed i 2020.

Der var flertal for et forslag fra Enhedslisten, der sætter en brugertilfredshedsundersøgelse i gang inden 1. oktober, der omfatter jobklubber, sagsbehandlerskift og ydelsesovergange, opfølgning i forbindelse med jobafklaring og resurseforløb, samt den telefoniske betjening.

En beslutning som formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø), er godt tilfreds med.

– Det betyder at beskæftigelses- og Integrationsudvalget, med start fra 1. oktober 2020, ønsker at få kortlagt brugerforventninger, brugeroplevelser og tilfredshed. Flere brugere af jobcentret har en opfattelse af, at der ikke er udvikling i deres sag, og at de reelt bliver ”parkeret” – vi vil gerne forstå, hvad dette handler om, så vi kan gøre noget ved det, tilføjer Michael Dorph Jensen.

En værdig indsats
I sagsfremstillingen om Gladsaxes Kommunes beskæftigelsesplan for 2021 kan man læse, at ”Jobcentret og Ungeenheden skal være med til at sikre en værdig beskæftigelsesindsats … [hvor] borgerne er i centrum i deres egen sag”.

– Derfor er det vigtigt at Jobcentret og Ungeenheden gør brug af virksomhedsrettet aktivering, job på særlige vilkår og opkvalificering af de lediges kompetencer, i forhold til at understøtte virksomhederne i at få dækket deres rekrutteringsbehov, pointeres det desuden.

I Danmark er menneskets værdighed og identitet i høj grad bundet op på arbejds- og jobidentitet, hvilket betyder at rigtig mange oplever at livet så at sige sættes på pause, når de bliver ledige, mener Michael Dorph Jensen.

– Dette er en sårbar situation for den enkelte, der kontakter jobcentret for hjælp og vejledning. Derfor er det meget positivt, at der bliver indført en værdighedspolitik inden for beskæftigelses – og integrationsområdet. Man skal selvfølgelig mødes og tales til som et ligeværdigt menneske fra første færd og opleve sig både hørt og forstået, tilføjer han.

Ikke alt er lige effektivt
I sagsfremstillingen om Gladsaxes Kommunes beskæftigelsesplan for 2021 kan man også læse, at undersøgelser har påvist, at virksomhedsrettet aktivering (løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats) har positive beskæftigelseseffekter på tværs af målgrupper.

Det er dog en sandhed med visse modifikationer.

En rapport som konsulentvirksomheden Højbjerre Brauer Schultz lavede for HK Handel sidste år viste eksempelvis, at det kun var få af de kontanthjælpsmodtagere der var i virksomhedspraktik i supermarkeder, der efterfølgende fik et lønnet job ud af det.

HK Handel har desuden for nyligt klaget til EU-Kommissionen, for at sætte en stopper for hvad man kalder misbrug af virksomhedspraktikordningen som ”skjult statsstøtte”. Også fordi man frygter at ustabiliteten på arbejdsmarkedet, som følge af coronavirus, kan få virksomheder til i endnu højere grad gøre brug af virksomhedspraktikordningen i stedet for ordinær beskæftigelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering konkluderede i 2018 at privat løntilskud var det mest effektive instrument i den aktive indsats til ledige borgere. Finansministeriet er nået frem til samme konklusion, nemlig at den private løntilskud har en positiv beskæftigelseseffekt, mens de andre indsatser – herunder virksomhedspraktik – er mere usikre. Især under lavkonjunktur.

– I dag kan kommunerne have incitament til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen ud fra et kortsigtet økonomisk hensyn om statslig medfinansiering frem for efter den enkelte borgers behov, tilføjede finansministeriet i en rapport om aktiv beskæftigelsesindsats fra 2018.

Mens Rockwool Fonden beskrev i en rapport i februar, hvordan ”cirka fem procent af deltagere i virksomhedspraktikforløb er beskæftiget i værtsvirksomheden, et år efter at [virksomheds]praktikken startede”.

– Resultaterne peger på en – i bedste fald – meget begrænset effekt af selve omfanget af aktivering, tilføjer fonden.

Virksomhedspraktik kan være en god måde at bringe især sårbare og langtidsledige borgere tættere på arbejdsmarkedet, mener formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen.

– Men målet med praktikken skal være overgang til ordinære løntimer i praktikvirksomheden eller en anden virksomhed. Det er ikke meningen, at virksomhedspraktik skal fortrænge ordinære jobs inden for detailhandlen eller andre steder, pointerer han.

FAKTA
Den nye Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, der trådte i kraft den 1. januar, har indarbejdet at virksomhedspraktik så vidt muligt skal føre til betalt arbejde og løntimer.
I §59 står der blandt andet at ”virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager”.
Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der i alt lidt under 200 Gladsaxeborgere i virksomhedspraktik, 75 i løntilskud og over 600 i fleks- eller skånejob sidste år. Et fald i antallet af virksomhedspraktikanter, men en stigning i antallet af borgere i løntilskud og fleksjob/skånejob, i forhold til 2018.
Det er ikke al aktivering der er lige effektiv. Foto: Kaj Bonne.

Det er ikke al aktivering der er lige effektiv. Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top