Spillover-effekt
U11-1.jpg
Kloakoverløb U11, der udleder spildevand i Fæstningskanalen, som løber ud i Utterslev Mose, ligger idyllisk. Men herfra er der udledt store mængder spildevand fra Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.
Spildevandsudledning i Utterslev Mose er igen kommet i søgelyset efter sagen om spildevand i Øresund

Utterslev Mose er et kæmpe ferskvandsområde i Københavns Kommune, der støder op til Gladsaxe. Mosen har efterhånden har et rigt dyreliv, ligesom det benyttes til rekreative formål af et utal af borgere fra de omkringliggende kommuner. For omkring 80 år siden var Utterslev Mose ren, og mosen er i dag fredet og udpeget som et beskyttet område.

Utterslev Mose har dog været forurenet af spildevand i snart mange årtier, og i 1968 blev mosen erklæret biologisk død. Men senest i 2027 (fristen blev forlænget fra 2015) skal Utterslev Mose være i ”god økologisk kvalitet”, ifølge EU’s Vandrammedirektiv, hvilket den ikke er i dag.

– Opgaven med at få Utterslev Moses vandmiljø i god økologisk tilstand kræver en velkoordineret indsats og et godt samarbejde mellem de involverede kommuner og forsyningsselskaber. Det er helt centralt, at vi gør en indsats for at reducere udledningerne af spildevand til Utterslev Mose for at vandkvaliteten bliver bedre, kan man læse i Københavns Kommunes helhedsplan for Utterslev Mose.

Udledningen fra overløb U11 ved Bystævneparken og nær Tingbjerg – hvor der blandt andet er blevet udledt mange hundrede millioner liter spildevand og kloakvand fra Gladsaxes industrikvarter og Høje Gladsaxe, og hvor det meste spildevand kommer fra Gladsaxe – er, sammen med UM26, de mest belastede bygværker, tilføjer man i planen.

EU har længe krævet handling. For selvom vandkvaliteten er blevet bedre i de senere år og årtier, udledes der stadig masser af urenset spildevand i mosen.

Den 22. juni var et forslag om spildevandsudledning i Utterslev Mose, stillet af Dansk Folkeparti, på dagsordenen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, hvor det blev foreslået at forvaltningen pålægges at fremlægge en sag med fakta og kommentarer om spildevandsudledning i Utterslev Mose. Herunder om samarbejdet mellem København og Gladsaxe, planerne for at kunne leve op til EU’s krav og en proces for helt at stoppe spildevandsudledning i Utterslev Mose. Det skal efterfølgende drøftes i udvalget i august.

En vigtig sag
Ifølge en investeringsoversigt for 2019-2028, forventer Gladsaxe Kommune at skulle investere op imod 600 millioner kroner på blandt andet at nedsætte overløb og belastningen af spildevand fra Gladsaxe i mosen.
Og formanden for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune, Tom Vang Knudsen (A), fortæller at Utterslev Mose skam er en vigtig sag for både ham og resten af Miljøudvalget.

– Og her spiller det en væsentlig rolle, at Gladsaxe Kommune bidrager med at minimere – eller helt fjerne hvis det er muligt – de overløb vi har med spildevand til området. Vi har flere overløb, der påvirker mosen og der har gennem tiden været set på flere forskellige løsninger, som ikke har været optimale. Men nu er vi gået med i et stort fælleskommunalt projekt med København og Gentofte kommuner om Svanemøllens skybrudstunnel, der blandt andet skal nedbringe overløb til Utterslev Mose og Nordkanelen, fortæller Tom Vang Knudsen.

Der bliver etableret en stor ledning i området syd for Gladsaxevej, der skal transportere overløbsvand frem til starten af tunnelledningen ved Gladsaxevej/Nordkanalen, og herfra bliver vandet ført videre til et renseanlæg. Projektet forventes at skulle stå færdigt med udgangen af 2027 og koste i alt cirka 1,5 milliarder kroner, hvor Gladsaxes andel udgør 350-450 millioner kroner.

– Gladsaxes har også et overløb med spildevand til Fæstningskanalen, som munder ud i Utterslev Mose, hvor flere indsatser gennem tiden har forbedret tilstanden væsentligt. Den første indsats skete i 1989, hvor mængden af overløb blev reduceret med 70 procent. Der er sidenhen kommet skærpede miljøkrav, og fra 2011–2017 blev der derfor gennemført en helt række nye projekter i oplandet, siger Tom Vang Knudsen.

Herunder Høje Gladsaxe-projekterne, som består af projekterne på Gladsaxe Sportscenter, bassinerne langs Vandledningsstien, lokal håndtering af regnvand i boligforeningen Marielyst, nye vådområder i Høje Gladsaxe parken, nyt bassin ved Skolesvinget og separering i Grønnemosekvarteret.

Utterslev Mose blev erklæret biologisk død i 1968, men dyrelivet er stille og roligt vendt tilbage. Foto: Peter Kenworthy.

Utterslev Mose blev erklæret biologisk død i 1968, men dyrelivet er stille og roligt vendt tilbage. Foto: Peter Kenworthy.

– De tiltag, der er gennemført, har helt klart forbedret forholdene vedrørende overløb til Fæstningskanalen og dermed til Utterslev Mose. Imidlertid må vi erkende, at vi ikke er helt i mål endnu. Flere områder skal separeres og der skal formentlig etableres flere forsinkelser i afløbssystemet, konstaterer Tom Vang Knudsen.
Der er på nuværende tidspunkt afsat 150 millioner kroner til indsatsen.

Venter stadig på løsning
Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, mener dog at Gladsaxe Kommunes fortsatte forurening af Fæstningskanalen i Københavns Kommune er intet mindre end en skandale, og at Gladsaxe Kommune reelt set har givet sig selv udgiftsrabat ved ikke at løse problemet.

– Siden 1968, hvor der efter adskillige år med udledning af spildevand fra et helt utilstrækkeligt rensningsværk i Gyngemosen, endelig rejste sig en storm mod Gladsaxe Kommune over svineriet med modbydelige lugtgener, bundvendinger og fiskedød, har Gladsaxe Kommune lovet at få styr på spildevandudledningerne. Jeg boede i området som barn og kan bekræfte, at generne var overvældende. I 1968 hed borgmesteren Erhard Jakobsen, og efter at han og Gladsaxe Kommune var blevet udstillet som uansvarlige, lovede han bod og bedring og stillede et anseligt millionbeløb i udsigt med henblik på en løsning, siger han.

– Den løsning venter vi stadig på mere end 50 år efter. Gladsaxe Kommune har lovet meget i vage vendinger, men problemet er stadig uløst. Det rigtige er, at man får etableret et tilstrækkelig forsinkelsesbassin snarest. Ellers vil der gå måske mere end 10 år, før vi ser en løsning på natur- og miljøødelæggelserne i Fæstningskanalen og Utterslev Mose, tilføjer Kurt Loftkjær.

Gladsaxe Bladet ville gerne have hørt vicedirektør og vandchef i Novafos, Bo Lindhardt, om ikke den stadige udledning af spildevand er et problem i forhold til EU’s Vandrammedirektiv, samt hvad Novafos gør for at formindske spildevandsudledningen, men han er ikke vendt tilbage inden redaktionens deadline.

FAKTA
EU’s Vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner og lignende), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. Vandrammedirektivet trådte i kraft i 2000.
Ifølge de seneste tilgængelige tal fra Miljøstyrelsen, udledte Gladsaxe Kommune i årene 2014-2018 årligt i gennemsnit over 450.000 m3 urenset spildevand fra regnbetingede overløb. Udledningen er dog faldet markant fra 2014 til 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top