Støj på linjen?
Letbane-Aarhus.jpg
Aarhus Letbane lovede også støjsvag transport, inden den aarhusianske letbane kom i drift. Det havde man i begyndelsen lidt svært ved at overholde, men efter at have slebet skinnerne, har man sikret et lavt støjniveau der er på niveau med det lovede, fortæller man til Gladsaxe Bladet. Foto: Peter Kenworthy.
Hovedstadens Letbane lover støjsvag transport når letbanen kommer i drift

Lige nu handler snakken om Hovedstadens Letbane mest om omlægning af spildevandsledninger og gasledninger, fældning af træer, og nedrivning af bygninger, og de gener som dette giver for beboere og trafikanter.
I 2025 kommer letbanen efter planen ud og køre igennem Gladsaxe, og her er der – som man kan se i Odense og Aarhus – andre emner der kommer i spil, ikke mindst for dem der bor i nærheden af letbanen.
Undersøgelser viser at en stadig større del af befolkningen føler sig generet af støj fra trafikken i hjemmet. Samtidig har anden forskning vist, at trafikstøjen øger risikoen for hjertekarsygdomme. Hovedstadens Letbane forventer dog at støjniveauet langs Ring 3 vil falde, når letbanen åbner, ”da letbanen støjer mindre end biltrafikken”.

’Stort set uændret’
I VVM-redegørelsen af letbanen, som Transportministeriet udarbejdede i 2015, kan man læse at i store dele af området langs Ring 3 vil den samlede støj stort set være uændret. Man vurderer at støjen enkelte steder vil stige med nogle få db, men ikke i Gladsaxe. Dette kan man også læse ud fra støjdifferencekort, udarbejdet af Rambøll for Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe Møllevej.
– I snævre kurver (med kurveradius mindre end 500 m) kan der være risiko for særlig støj, der kan give anledning til støjgener ved naboer til letbanen, tilføjer man dog i redegørelsen.
– Som det fremgår af VVM-redegørelsen, er biltrafikken på Ring 3 den altdominerende støjkilde. Støjbidraget fra letbanen er ubetydeligt, men lyden af letbanen er anderledes end lyden fra biltrafikken, så selv om støjen fra biltrafikken reduceres, vil man kunne høre letbanen. Den drukner ikke i støjen af biltrafikken, fortæller Hovedstadens Letbane til Gladsaxe Bladet.
– Letbanen flytter trafikanter fra biler til letbanen, hastighedsgrænsen nedsættes forskellige steder, og der lægges ny jævnere støjdæmpende asfalt. Alle disse forhold medvirker til at reducere støjniveauet. Dette er forhold, som ikke direkte relaterer til letbanens udformning, og de har ændret sig løbende. De beregninger, som ligger til grund for VVM-redegørelsen, er således ikke længere fuldt dækkende, da forudsætningerne for støjberegningerne i VVM’en har ændret sig siden 2015. Det ændrer dog ikke på den overordnede konklusion om, at støjen alt andet lige vil falde en smule, tilføjer man.

Ikke mere støj
Sidste år indsamlede fem udvalgsmedlemmer fra Gladsaxe Kommunes Opgaveudvalg for Letbanen feedback fra 60 borgere til Gladsaxe Dagen om letbanen.
På den ene side mente nogle af borgerne at letbanen vil kunne give et løft af den kollektive transport, med øget fleksibilitet og bedre komfort. På den anden side var der også bekymring for blandt andet eventuel støj, når letbanen er i drift.
Formanden for Opgaveudvalg om Letbanen i Gladsaxe Kommune, Jakob Skovgaard Koed (A), mener dog at det samlede letbaneprojekt vil mindske støjen en smule flere steder langs Ring 3 i Gladsaxe.
– Det skyldes, at det endelige resultat bliver en totalrenovering af vejen langs Ring 3, der indeholder ny støjdæmpende asfalt og enkelte hastighedsnedsættelser på delstrækninger af Ring 3. Begge disse forhold vil betyde at støjen fra vejtrafikken mindskes, tilføjer han.
Samtidig vil letbanen, ifølge Koed, altså ikke øge den oplevede støj.
– Hvor biltrafikken er en konstant summen, vil letbanen kommer forbi ned til hvert 5. minut, her vil togets elektriske motor have mindre generende støj end benzin/dieselmotorer i biler og busser. Dette understøttes også af undersøgelser fra metroen i København samt udenlandske letbaner, der begge har vist at metroen/letbaner opleves som ret støjsvage, fortæller Jakob Skovgaard Koed.

Skal lære af letbanefejl
Det konservative byrådsmedlem, Lars Abel, stemte imod letbanen i Gladsaxe Byråd, og mener at den vil skabe flere problemer end den løser.
Hvad angår alt det tekniske, forventer han, at Hovedstadens Letbane sørger for de mest optimale løsninger og lærer af fejl i andre letbaneprojekter, også i forhold til støjproblematikken, fortæller Lars Abel til Gladsaxe Bladet.
– Det er nødvendigt, at man tager sig af de udfordringer, der måtte være på enkeltstrækninger, også i forbindelse med vibrationer fra letbanen i drift. Gladsaxe Byråds letbanearbejdsgruppe, som konservative ikke er med i, har pligt til at følge og være orienteret om, hvad der sker med støj og vibrationer, og alle andre tekniske spørgsmål. Opstår der problemer undervejs, har de naturligvis også pligt til at underrette byrådet, tilføjer han.
Lars Abel fortæller desuden at han ser frem til, at der fortsat er plads til den nødvendige biltrafik langs hele Ring 3, samt at man som minimum lever op til den lovede samlede nedsættelse af støjbelastningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top