Sexchikane er udbredt
Sexchikane-COLOURBOX20789604.jpg

S

Foto: Colourbox.
Krænkelser finder ikke mindst sted i arbejdsmarkedets yderpositioner. I Gladsaxe Byråd og hos de store lokale firmaer er problemet dog tilsyneladende ikke så voldsomt udbredt

I den seneste tids ”anden MeToo-bølge” i Danmark, er det nærmest væltet frem med tilkendegivelser om sexisme og sexchikane – ikke mindst fra medierne, landspolitikere og filmbranchen.

Men også ni procent af landets kommunalbestyrelsesmedlemmer har oplevet seksuelt krænkende adfærd i den nuværende valgperiode, ifølge en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL). 18 procent af kvinderne og tre procent af mændene.

Det er ofte andre politikere, der udsætter kommunalpolitikerne for seksuelt grænseoverskridende adfærd.

Siden 2008 har der været en aftale om, at alle kommuner skal udforme retningslinjer for, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer vold, mobning, chikane og seksuel chikane. KL har nu oprettet en hotline, hvor kommunalpolitikere, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter, kan henvende sig for råd og vejledning.

KL har desuden udarbejdet inspirationsmateriale, hvor man blandt andet pointerer at det er vigtigt at man i byrådene tager stilling til, hvordan man fremadrettet forebygger og håndterer sexisme.

Ikke sexistisk kultur i byrådet
Gladsaxe Bladet har spurgt gruppeformændene i byrådet om de har oplevet problemer med sexisme i arbejdet i byrådet eller i det kommunale system, hvilket de siger de ikke har.

– Jeg har ikke nogen oplevelse af seksuelle krænkelser i byrådet eller en kultur, der lægger op til det. Jeg kan ikke få øje på, at byrådsmedlemmernes køn pt. fylder eller betyder noget i forhold til vores politiske arbejde, vores diskussioner, enighed og uenigheder, fortæller Astrid Søborg (V).

Heller ikke Klaus Kjær (O), Michael Dorph Jensen (Ø), Lars Abel (C), Serdal Benli (F) eller Lise Tønner (LG) har oplevet sexisme eller krænkelser.

– Jeg mener derfor, at der i Gladsaxe ikke er behov for at rejse en debat om sexisme/krænkelser eller udstikke retningslinjer for behandlingen af sådanne sager. Men jeg håber, at hvis nogen føler sig krænket, vil gå til deres leder eller – i det politiske system – borgmesteren, som jeg har fuld tillid vil tage hånd om det, siger Klaus Kjær.

– Jeg har hverken oplevet det i egen gruppe eller i byrådssammenhæng. Jeg har heldigvis heller ikke oplevet sexisme og krænkelser, som kunne opleves som magtdominans i kønsperspektiv, fortæller Michael Dorph Jensen.

– Personligt har jeg ikke igennem mine mange år i politik og som gruppeformand modtaget henvendelser vedrørende sexisme/krænkelser i mit byrådsarbejde. Men jeg finder det helt naturligt, at vi i byrådet følger op på KL-formand Jakob Bundsgaards opfordring til at tage emnet alvorligt og bidrage til at sikre, at vi kommer sexisme-kulturen til livs, udtaler Lars Abel.

– I alle de år jeg har siddet byrådet har jeg ikke oplevet det. Hverken i vores gruppe eller i byrådet. Skulle det forekomme skal der slås hårdt ned på det. Det er en vigtig dagsorden og vi skal tage den alvorlig, siger Serdal Benli.

– Vi har talt om, om det mon er noget der er forekommet eller forekommer i Gladsaxe byråd – og vi mener at vi mere aktivt bør forholde os til hvordan det kan håndteres og forebygges, fortæller Lise Tønner.

Tom Vang Knudsen (A) har heller ikke kendskab til nogen konkrete sager, fortæller han.

– Men det er planen at vi på vores næste gruppeformandsmøde vil drøfte det og om vi skal tage nogle initiativer, tilføjer han.

Også i den Radikale byrådsgruppe, skal man drøfte sexisme på næste møde, både i forhold til egen gruppe og i byrådet generelt.

– Det er ikke et emne, der er blevet diskuteret af hele byrådet i denne periode. Hvorfor ikke? Svaret er vel i sin enkelthed, at ingen før nu, har løftet emnet op til debat. Der har desværre ikke været mod eller selverkendelse nok til at turde drøfte dette alvorlige problem, fortæller Christina Rittig Falkberg (B), der opfordrer borgmesteren til at tage initiativ til en lokal drøftelse af sexisme, samt til klare retningslinjer for hvad man gør, hvis man oplever eller har oplevet sexisme i Gladsaxe.

Tages op i kommunalt regi
I Gladsaxe Kommunes medarbejderundersøgelse fra 2019 kan man læse, at næsten seks ud af ti af medarbejderne er enige i udsagnet ”ingen ansatte på min arbejdsplads udsættes for krænkende handlinger”. Hver fjerde er hverken enig eller uenig, og 17 procent er uenige eller helt uenige.

Ifølge Gladsaxe Kommune er der, i langt de fleste tilfælde, tale om borgere, som udviser seksuel krænkende adfærd overfor medarbejdere på for eksempel ældre- og handicapområdet, som arbejder med borgere med kognitive udfordringer.

– Ved den seneste undersøgelse i 2019 angav 95 ud af 4163 medarbejdere, hvilket svarer til 2 procent, at de havde oplevet seksuel krænkende adfærd. 79 procent havde oplevet krænkende adfærd fra beboere, brugere, borgere, samarbejdspartnere og lignende, 16 procent fra kollegaer, 4 procent fra underordnede og en enkelt fra en leder, tilføjer Gladsaxe Kommune.

– I lyset af den aktuelle debat går vi nu i gang med drøfte, om de kanaler, vi har i dag til at afdække omfanget og handle på sager om seksuel krænkende adfærd, er tilstrækkelige, eller der skal mere eller andet til. Derfor tager jeg nu emnet op med gruppeformændene i byrådet på vores kommende møde, ligesom det også er på dagsordenen til vores kommende Hovedudvalgsmøde i december, fortæller Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A).

Udbredt problem
Og masser af helt almindelige ansatte, rundt omkring på danske arbejdspladser, bliver udsat for sexchikane, udenfor mediernes søgelys. Og arbejdsløse og lærlinge er blandt de mest udsatte, kan man læse i Trygfondens seneste tryghedsmåling.

– Kvinder i arbejdsmarkedets yderpositioner er særlig udsat for sexpres, konkluderer Trygfonden.

Ifølge en undersøgelse, foretaget af Institut for Menneskerettigheder sidste år, bliver hver femte elev i hotel- og restaurationsbranchen desuden udsat for sexchikane.

En anden undersøgelse lavet tidligere på året viste at mere end hver tiende 3F-medlem har været udsat for sexchikane, skriver Fagbladet 3F.  Man kan dog ikke gå ned i tallene på Gladsaxe-niveau, men har i stedet dykket ned i besvarelserne fra Storkøbenhavn, som matcher den generelle tendens, fortæller 3F til Gladsaxe Bladet.

Og en medlemsundersøgelse lavet af Epinion i oktober blandt medlemmer af HK viser, at hvert fjerde HK-medlem er blevet udsat for seksuel chikane de seneste 12 måneder, at det i mindst lige så høj grad er mandlige HK’ere som kvindelige der bliver udsat for krænkende adfærd, og at det foregår både i det private og i kommuner og regioner.

Også blandt de adspurgte HK-medlemmer i Gladsaxe meldes der om oplevelser med seksuel chikane og krænkelser. Selvom usikkerheden er stor, ligner det tendensen på landsplan, fortæller HK til Gladsaxe Bladet.

’Ikke nævneværdig omfang’ i firmaer
Gladsaxe Bladet har spurgt flere af de store firmaer, med hovedsæde i Gladsaxe, om hvor stort problemet med sexisme og krænkelser er hos dem, samt hvilke retningslinjer og eventuelle nye tiltag de har.

NNIT svarer at man har haft en klar politik på området gennem mange år.

– Vi oplever ikke sexisme som et problem i NNIT, men vi byder debatten velkommen og har brugt den aktivt til endnu engang at opfordre vores medarbejdere til at være ekstra opmærksomme på alle former for diskrimination, herunder sexisme. Vi kan ikke komme nærmere ind på personsager, men kan sige, at det ikke har noget nævneværdigt omfang, fortæller IT-serviceleverandøren.

Moe fortæller, at man ikke tolererer grænseoverskridende adfærd, samt at man har en HR- og arbejdsmiljøorganisation, der håndterer eventuelle sager om chikane, mobning, krænkelser eller lignende.

– Vi har ikke foretaget en undersøgelse af sexisme som enkeltstående tema, men emnet behandles som en del af vores APV [arbejdspladsvurdering], der gennemføres hver tredje år. Vores direktør har kommunikeret om emnet i vores interne kommunikation til medarbejderne, og meget præcist formuleret at vi ikke tolererer nogen form for chikane, og hvor man kan henvende sig, hvis grænser overskrides, fortæller ingeniørvirksomheden i en mail til Gladsaxe Bladet.

Og Novo Nordisk fortæller, at man blandt andet har en ombudsmandsfunktion, som sikrer, at medarbejdere kan henvende sig fortroligt i alle typer af sager, samt at man har skærpet fokus på god omgangstone i lyset af den seneste tids sager med sexisme og krænkelser i danske organisationer.

– Det er meget vigtigt, at alle medarbejdere føler sig respekteret hos Novo Nordisk, og derfor opfordrer vi til, at man anmelder mobning, sexchikane eller diskrimination, hvis man ser eller oplever det på arbejdspladsen, udtaler Mille Borchorst, der er HR-direktør hos Novo Nordisk.

Novo Nordisk deler ikke tal om sexchikane eller seksuelle krænkelser, fortæller man, men man oplyser samtidig at man generelt ikke oplever sager om sexisme eller sexchikane i Danmark, og at der de seneste fem år ikke har været rejst sådanne sager i Danmark gennem deres ombudsmandsfunktion og hotline.

Som man kan se i ovennævnte undersøgelser, og i MeToo-debatten som helhed, kan der dog generelt være tale om mere eller mindre store mørketal i forhold til sexisme og seksuelle krænkelser, afhængig af af hvem og hvordan begreberne defineres og fortolkes.

Faktaboks
Sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er reguleret af ligebehandlingsloven. Ifølge ligebehandlingsloven skal enhver arbejdsgiver behandle mænd og kvinder lige. En arbejdsgiver er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed og i rimeligt omfang sikre sine ansatte mod chikane.

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Kilde: Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top