- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tvist om træer

Mange af beboerne på Ærtemarken er utilfredse med at produktionsvirksomheden Alfa Laval 14. december gik i gang med at fjerne træer i et såkaldt træ- eller læbælte, mellem Alfa Lavals grund på Maskinvej 5 og deres haver.

De henvendte sig derfor til Alfa Laval og fik arbejdet stoppet.

I et indsigelsesbrev til Gladsaxe Kommune skriver grundejere og beboere på Ærtemarken, at man mener at kommunen har givet Alfa Laval tilladelse til fældningen på et mangelfuldt grundlag, og at man ikke er blevet hørt i henhold til Forvaltningslovens §19.

Man opfordrer derfor kommunen til at inddrage tilladelsen til fældningen, indtil der har været en nabohøring. Beboerne på vejen startede også en underskriftsindsamling hos dem der har udsyn til plantebæltet og fabrikken, med indsigelse mod fældning af træer mellem Ærtemarken og Alfa Laval. Den blev skrevet under af 40 beboere og sendt til kommunen.

Passer til plejeplanen
I en såkaldt ”tilladelse til genopretning og vedligeholdelse af plantebælte” fra 2011, som Gladsaxe Kommune sendte til Alfa Laval, kan man læse at betingelserne for plejeplanen blandt andet er at der ”skabes et tæt etageret skovbryn som visuel barriere mod naboejendommene”, at bevoksningens træhøjde ikke reduceres, samt at arbejdet kun må pågå i perioden 1. september til 31. oktober.

– Der er tale om en vedligeholdelse og udtydning efter den plejeplan, som blev aftalt i 2011 … Den 16. december var vi på besigtigelse på ejendommen igen, og vi kunne konstatere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med tilladelsen og plejeplanen. Vi medgiver, at det kan virke lidt voldsomt, fordi der ikke er sket vedligeholdelse i nogle år, kunne beboerne læse i en ”orientering om vedligeholdelse af beplantningsbælte” fra Gladsaxe Kommune, den 18. december.

Gladsaxe Kommune har derfor aftalt at gennemgå området for at se, om det er muligt at bevare en større andel af træerne. Men for at bevare nogen af de større træer, er det nødvendigt at give plads, ved at fælde nogen af de mindre bevaringsværdige træer, tilføjer man i brevet.

Det er uacceptabelt
Gitte Schrøder, der bor på Ærtemarken 75, fortæller at hun ikke mener at det kan kaldes en ”udtynding”, når der efter hendes mening fældes voldsomt.

– Vi kan se at der er blevet fældet rigtig meget, der hvor de har været i gang – måske 80-95 procent af beplantningsbæltet ind mod Alfa Laval. Ingen havde forventet at man kom 10 år efter og fældede træer i den grad, uden først at have partshørt naboerne. Jeg mener ikke at arbejdet er i overensstemmelse med tilladelsen fra 2011 til vedligeholdelse af beplantningsbæltet, fortæller hun.

– Dem der har skrevet under på indsigelsen er utilfredse med at der kommer mere lys og vi hører mere larm nu, og at vi sidder og ser ind på en fabrik i stedet for træer, som før. De fjerner hele vores herlighedsværdi ved ”skoven”. Det ser forfærdeligt ud nu, tilføjer hun.

Tommy Sand, der bor på Ærtemarken 79, siger at beboerne i første omgang ønsker at fældningen af træerne i beplantningsbæltet bliver stoppet. Og så ønsker man en transparent proces, hvor naboerne som parter i sagen bliver hørt, før det besluttes, hvad der skal ske med beplantningsbæltet.

– Det må ganske enkelt være muligt at vedligeholde bæltet på en måde, der ikke sætter dets funktion som afskærmning mellem industri og beboelse over styr i flere år. Med den massive fældning, der allerede er gennemført, er der reelt ikke længere et beplantningsbælte og dermed ingen afskærmning. Og der vil gå mange år, før det vokser til, hvis der plantes noget nyt. Det er ganske enkelt uacceptabelt, tilføjer han.

Skal passe på træerne
Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, siger at han finder sagens forløb besynderlig.

– Gladsaxe Kommune har allerede i 2011 anerkendt beboernes legitime rolle i det omstridte træhegn, som er opført med henblik på at skjule Alfa Lavals bygninger. På trods af kommunens såkaldte træpolitik tillader kommunen fældninger og endda imod beboernes ønske og uden at spørge dem. Træerne er jo oprindeligt plantet af hensyn til beboerne, siger han.

– Hvordan forholder det sig mon med eventuelle rovfuglereder og de stærkt beskyttede flagermus? Har kommunen udpeget de træer, som må fældes?, tilføjer Kurt Loftkjær, der har bedt om aktindsigt i sagen.

I Gladsaxe Kommunes træpolitik står der blandt andet at man vil passe godt på kommunens sunde træer og værne om de gamle. ”Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by”, er visionen i træpolitikken.

Dansk Ornitologisk Forening har, under en observation af området i 2011, fundet rovfuglereder, samt set spurvehøge, musvåger, tårnfalke og natugler i området. Der har tilsyneladende ikke været nyere observationer.

Vil finde fornuftige løsninger
Alfa Laval fortæller at man er rigtig ked af situationen, hvor deres naboer ikke føler sig godt behandlet, da man gerne vil fastholde gode relationer til naboerne. Derfor er træfældningen også stoppet, pointerer man.

– Hos Alfa Laval lytter vi altid til myndighederne og vores omgivelser, og forsøger at finde gode, bæredygtige løsninger. I den konkrete situation har vi som en del af vores forpligtelser som grundejer efter anmodning og vejledning fra Gladsaxe Kommune foretaget pleje af beplantningsbæltet. Alt er foregået efter de anvisninger vi som virksomhed har modtaget fra kommunen, fortæller Per Lund Hansen, der er Managing Director for Alfa Laval Copenhagen A/S i Søborg, til Gladsaxe Bladet.

– Fokus for os nu er at medvirke til at der findes fornuftige løsninger for alle parter, og dermed ikke på tidsmæssige forhold. Håbet for os vil være at kunne afslutte denne sag på en god og ordentlig måde, således at beplantningsbæltet på sigt kan opretholde sit formål, og herunder at naboerne inddrages i sagen, tilføjer han.

Skal være til glæde for natur og naboer
Gladsaxe Kommune fortæller til Gladsaxe Bladet at pleje af bynære beplantninger, som dem på Ærtemarken, er nødvendig for at sikre, at de er sunde og velfungerende i forhold til deres formål. At der er ikke observeret reder i forbindelse med fældningerne, eller fældet gamle hule træer, og at der derfor ikke burde være grund til bekymring i forhold til flagermus. Samt at beboerne, efter kommunens mening, er blevet hørt om plejeplanen før den blev godkendt.

– I forbindelse med tilladelsen fra 2011 er der foretaget partshøring. Alfa Laval har omdelt en naboorientering op til weekenden før arbejdet gik i gang. Da der ikke er ændret i tilladelsen fra 2011, er der ikke foretaget en ny partshøring. Virksomheden burde løbende have plejet plantebæltet efter den aftalte plan fra 2011. Hvis dette var sket, havde det ikke være nødvendigt med en større udtyndning. Det er grundejerens forpligtelse at overholde plejeplaner på egen grund, siger chef for Byafdelingen i Gladsaxe Kommune, Britt Vorgod Pedersen.

– Arbejdet genoptages først, når det er afklaret, hvad og hvor der skal efterplantes. Målet har hele tiden været at skabe et beplantningsbælte, som er smukt, dynamisk og bæredygtigt, og som opfylder sit formål om at skærme mod indblik til virksomheden og fremme biodiversiteten, både til glæde for naturen og naboerne, tilføjer hun.

Alfa Laval træer (2)
Foto: Peter Kenworthy.