- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Mere motorvej

Hillerødmotorvejen skal både udvides og forlænges fra Motorring 3 til Ring 4, og Motorring 3 får øget kapacitet. Det kan man læse i regeringens infrastrukturudspil ”Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035”, der blev offentliggjort torsdag, og som indeholder forslag til nye projekter for over 160 milliarder kroner. På Motorring 3 skal eksisterende nødspor, ifølge planens projektoversigt, inddrages til kørsel.

De mange forslag i udspillet skal samlet set blandt andet afhjælpe trængsel og mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer, skriver regeringen i en pressemeddelelse.

Hos Dansk Erhverv er man glade for udspillet, som man mener viser rigtig gode takter – ikke mindst i forhold til et løft til vejnet og motorveje.

– Især vigtige veje uden for byerne med stor betydning for regional vækst og velstand samt hårdt trængte motorveje vil man give løft. Det er meget positivt for dansk erhvervsliv, lyder det fra Dansk Erhverv.

Antallet af kilometer motorvej er, ifølge Vejdirektoratet, blevet fordoblet siden 1990, mens mange motorveje i samme periode er blevet udvidet med flere spor.

– Denne vækst overgås dog af trafikmængderne på motorvejene. Antallet af kørte kilometer på motorvejene er omtrent firedoblet i samme periode, tilføjer man i rapporten ”Statsvejnettet 2020”.

Hårdt plaget af støj
Og Gladsaxe Kommune er hårdt plaget af trafikstøj – ikke mindst fra de motorveje der skærer igennem kommunen, hvor Motorring 3 er en af landets allermest trafikerede motorveje.

Men regeringen vil øge indsatsen mod støj markant, særligt når der sker udbygning af vejene, siger man i infrastrukturplanen.

”Regeringen vil blandt andet prioritere tiltag, der kan reducere støjgenerne på de mest belastede strækninger i hovedstadsområdet, herunder Motorring 3 … Regeringen ønsker derfor at afsætte 3 mia. kr. til bekæmpelse af trafikstøj”, kan man læse i planen.

– I Gladsaxe betyder investeringsplanen blandt andet, at vi, hvis vi kan samle opbakning til det i Folketinget, får en BRT-bus-linje i 200S og 400S. Vi får S-toge, der kører med metrodrift. Og vi får bygget om på stationerne i Herlev og Glostrup, så Letbanen kommer til at fungere optimalt. Samtidig lægges der med planen op til at gøre noget ved kø-kørslen på blandt andet Hillerødmotorvejen og Motorring 3, fortæller formanden for Folketingets transportudvalg, Gladsaxepolitikeren Jeppe Bruus (A), til Gladsaxe Bladet.

– Her er det vigtigt, at der samtidig gøres noget ved støjen. Det ligger allerede i projektet for udvidelse af Hillerødmotorvejen. Og der er afsat et historisk højt beløb, 3 milliarder kroner, til støjbekæmpelse, som blandt andet skal afhjælpe støjproblemerne på Motorring 3. Herunder sikre støjdæmpende og klimavenlig asfalt. At der kommer Støj-stærekasser, så farten holdes nede. Og at der kommer flere støjværn. Det er præcis de ting, som jeg har arbejdet for. Og som jeg fortsat vil arbejde for i forhandlingerne, så vi får dæmpet støjen for borgerne i Gladsaxe. Herunder at projektet om Hillerødmotorvejen bliver bedre støjdækket, tilføjer han.

Ingen glæde i Gladsaxe
Det kan måske virke lidt bagvendt at udvide motorvejene, og så forsøge at bekæmpe støjen på dem. Og planen er ikke noget der vækker glæde hos Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A).

– Jeg er utrolig skuffet. Jeg havde håbet på en samlet mobilitetsplan for hele hovedstadsområdet, som kunne løse vores massive støj- og trængselsproblemer. Men det ser ud til at vi får mere motorvej. Det skaber mere trafik og mere støj.  Der er nogle støjskærme med i projekterne, og der er støjsvag asfalt og nedsat hastighed, men fordi det ikke er nye projekter, så støjdæmpes der ud fra et princip om at det ”ikke bliver værre end i dag”, fortæller borgmesteren.

– Det er bare ikke godt nok. Vi har ikke bygget en by ved en motorvej. Gladsaxe var her først. Biltrafikken er eksploderet og støjbelastningen er nu så massiv, at det går ud over borgernes sundhed og livskvalitet, og forhindrer os i at udvikle byen. Derfor må Folketingets Transportudvalg tage et medansvar for at rette op på de skader, som motorvejene forvolder. Hvis man skulle anlægge motorveje gennem en by i dag, så ville der være helt andre krav til støjafskærmning, tilføjer Trine Græse.

Hos de andre partier i kommunens Trafik- og Teknikudvalg er der heller ikke udelt begejstring for infrastrukturplanen.

Christina Rittig Falkberg (B) siger at alt for mange borgere i Gladsaxe er plaget at støj, og at hun savner flere tiltag til bekæmpelse af støj og CO2 i Hovedstadsområdet gennem et mere ambitiøst fokus på grøn, kollektiv trafik. Michael Dorph Jensen (Ø) mener at infrastrukturudspillet er stik imod al fornuft – både i forhold til klima og støj –  da man får bare flere biler ud af det, og at man i stedet burde satse på kollektiv trafik.

Lise Tønner (LG) mener at motorvejsudvidelserne vil forværre støjen og at mere støjværn tager tid. Samt at man derfor allerede nu bør hjælpe dem der bor i de mest støjplagede lokalområder med støjbegrænsende tiltag, og genoverveje placering af nye børnehuse, skole og boliger, så vi undgår meget støjplagede placeringer. Og Astrid Søborg (V) siger at hun er dybt ærgerlig over udvidelsesplanerne på Hillerødmotorvejen og Motorring 3.

– Vi prøver at sige alle de steder vi kan, at det er en dårlig løsning på grund af støjbelastningen, og at vi har brug for at der bliver lavet ordentlig støjdækning. Og hvorfor skal vi udvide vejene lige nu, hvor mange arbejder hjemme? Kunne vi ikke vente til vi ser effekten af dette, tilføjer hun.

Skal bidrage til den grønne omstilling
Ud over at bidrage til støj, står transportsektoren i dag for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser.

Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, står der i den klimalov, som Folketinget vedtog tilbage i december 2019, hvor man blandt andet har et bindende mål om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050. Regeringens klimaindsats har dog langt fra været tilstrækkelig for at nå klimalovens mål, vurderede Klimarådet i en statusrapport i februar, og konkluderede at der er ”behov for nye initiativer”.

”En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår”, skrev man i den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

I infrastrukturplanen står der, at der med regeringens oplæg til prioriteringer er ”tale om et udspil, som – i modsætning til tidligere planer – ikke samlet set forventes at øge transportens udledning af CO2”. Men altså ikke vil mindske udledningen.

Planen skal dog også bidrage til den grønne omstilling, og skal derfor ses i sammenhæng med aftalen om fremme af elbiler, siger Jeppe Bruus.

– Vi kommer til at bygge en landsdækkende ladeinfrastruktur. Og vi laver en massiv udbygning af den kollektive transport. Planen skal derfor netop ses i sammenhæng med den indgåede aftale om, at klima- og miljøhensyn i langt højere grad end tidligere skal indgå i infrastrukturforhandlingerne, tilføjer han.

Ikke godt nok
Men i de grønne ngo’er er man ikke begejstret. Organisationer som Greenpeace, Noah og Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer regeringen til at droppe udvidelserne af motorvejen i de kommende infrastrukturforhandlinger.

Rådet for Grøn Omstilling mener at prioriteringen i udspillet er skæv, og at det ikke er nok at det er klimaneutralt, når man investerer så mange penge.

I den grønne tænketank Concito savner man dokumentation for at planen reelt er klimaneutral.

– Man mangler at vejanlæggene man bygger også udleder CO2, og det tror jeg ikke man har taget med – man har i hvert fald ikke offentliggjort det. Så jeg synes at det er lidt af en tilsnigelse at kalde det klimaneutralt, fortæller seniorrådgiver i Concito, Henrik Gudmundsson, til Gladsaxe Bladet.

Og formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, mener at udvidelsen vil føre til både øget trængsel, luftforurening og CO2-belastning. Han tror at det eneste, der reelt virker, er at reducere antallet af biler samtidig med, at man reducerer hastigheden, samt større fremkommelighed for svage trafikanter på bekostning af bilismen.

– Vores største bekymring er, at borgmesteren ønsker at kunne fortsætte væksten og herunder væksten i bilisme og boligbyggeri. Kommunen anfører i sin kommunikationsstrategi: ”Vi brander os som en kommune, der satser på vækst og velfærd”. Så nye borgere må fortsat finde sig i kraftig trafik, forringelse af bymiljøet og sygdomsfremkaldende støj. Sidst kan nævnes, at såvel den fredede Smør- og Fedtmosen og fredskoven Hareskoven bliver naturmæssigt berørt, tilføjer Kurt Loftkjær.