- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Endnu et tilbageslag for rostadion

Planerne om et moderne rostadion ved Bagsværd Sø har udviklet sig til noget af et maratonløb, hvor naturinteresser, elitesportsinteresser og fritidsinteresser bliver afvejet i diverse nævn. Den 30. juni kom så den seneste afgørelse i føljetonen.

”Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 13. oktober 2019 om dispensation til afgravning af brinker, fældning af ca. 2.600 m2 træer, afgravning af glaciale lag i målområdet, deponering af 14 eksisterende betonpæle, etablering af 16 nye betonpæle under vand og midlertidig begrænsning af offentlighedens adgang til den vestlige del af Bagsværd Sø”.

Det kan man læse i en afgørelse, som omhandler Danmarks Rostadion-projektet på Bagsværd Sø – hvor et mindretal i Miljø- og Fødevareklagenævnet dog ikke mente at der var tale om en dispensation i strid med fredningens formål.

Klagen i sagen vedrører området ved Aldershvile Skov, hvor robanerne har deres målområde, og på langsiden, hvor der er tilskuerpladser og dommertårn, og Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelsesloven.

”Det fremgår om baggrunden for, at fredningssagen blev rejst, at området rummer nogle af Danmarks største landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative interesser, og at disse skulle sikres ved at fastlægge rammerne for byggeri og anlæg på grund af stigende pres fra både rosporten og grundejerne omkring søerne”, kan man desuden læse i afgørelsen.

Står ved en skillevej
Afgørelsen er endnu et tilbageslag for Danmarks Rostadion-projektet, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær.

– Miljø- og Fødevareklagenævnets to seneste afgørelser har fastlagt rammerne for det videre forløb for et lokalt rostadion. Der kan ikke graves eller ændres på terrænet omkring søen. Derfor står Gladsaxe Byråd ved en skillevej. Vil man tilbyde rosporten et stadion, som uanset, hvad man kalder det, aldrig bliver et internationalt stadion eller vil man sætte rosporten fri, så den kan bygge et sted, hvor det reelt er muligt, udtaler Kurt Loftkjær.

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), kalder den nye afgørelse ærgerlig men ikke overraskede.

– Afgørelsen er bare endnu et eksempel på det administrative evighedsloop, som den her sag er havnet i, hvor tilladelser når at udløbe, mens andre tilladelser venter på at blive afgjort. Og det, at afgørelsen er truffet i nævnet med et snævert flertal på 4-3, hvor både dommere og lægfolk har været delte, understreger bare, hvor kompleks en sag, det er, fortæller Gladsaxe borgmester.

– Men det er vigtigt at huske, at Bagsværd Sø er fredet som en sø med et rostadion, som selvfølgelig løbende skal vedligeholdes og udvikles. Danmark og den danske rosport fortjener et nationalt rostadion, og det skal selvfølgelig ligge ved Bagsværd Sø, hvor der har være roet kaproning i snart 100 år. Men for at komme videre, er vi nødt til at starte helt forfra. Derfor har vi i Gladsaxe Kommune stillet os i spidsen for at videreføre projektet. Vi kæmper videre, tilføjer Trine Græse.

Skulle have stået klar i år
Bestyrelsesformanden for Fonden Danmarks Rostadion, Erik Jæger, siger at han er overrasket og skuffet over Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

– Det er et hårdt slag for de rekreative aktiviteter i området, herunder rosporten. Men fonden tager naturligvis afgørelsen til efterretning, fortæller Erik Jæger, der også siger at han ikke mener at projektet kan gennemføres i sin nuværende form.

– Projektets fremtid skal drøftes i bestyrelsen og sammen med Fondens stiftere. På denne baggrund træffes der beslutning om projektet søges gennemført i en modificeret udgave, tilføjer han.

Det var oprindeligt planen at det nye rostadion skulle stå færdig til afholdelsen af VM i kano og kajak.