- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Sur over ny infrastruktur

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne blev 28. juni enige om en aftale om en infrastrukturplan til mere end 160 milliarder kroner, heraf nye projekter til 106 milliarder kroner.

– Aftalen skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved massive investeringer i kollektiv transport og udbygning af vejnettet, hvor trængslen er størst, skriver Transportministeriet på sin hjemmeside.

Der bliver, ifølge Transportministeriet, afsat 45 milliarder til investeringer i kollektiv trafik og 3 milliarder til nye cykelinitiativer. Blandt andet er der penge til såkaldt klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene, kan man læse i aftaleteksten.

Der er også penge til en udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 ved Gladsaxe til Ring 4 i Bagsværd med fire kilometer støjskærme. En øget kapacitet og støjundersøgelse af Motorring 3, hvor man inddrager de eksisterende nødspor på store dele af strækningen. Og en udvidelse af Ring 4.

Enhedslisten og Alternativet står uden for den del af aftalen, der omhandler ”fremtidens veje”.

BRT og letbane
Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er samtidig enige om at afsætte penge til et endeligt beslutningsgrundlag for nye BRT-løsninger i forliget ”Bedre og billigere kollektiv trafik” – blandt andet til en BRT-linje på 400S i Ring 4 mellem Ishøj og Lyngby, og en BRT-linje på 200S mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads.

Samt til en letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe Trafikplads.

Her kan man læse i forliget, at ”endelig beslutning vil skulle træffes på grundlag af videre undersøgelser og efter dialog med de lokale parter” og at ”en anlæggelse af projektet vil … forudsætte, at fredningen af Vestvolden ophæves, der hvor linjeføringen krydser denne”.

’Alt det vi ikke ville have’
I Gladsaxe er over 20.000 boliger allerede nu belastet med over 58 decibel – som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi – og der er især meget trafik på Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, hvor trafikken er både stærkt stigende og larmende.

Og Gladsaxe borgmester, Trine Græse (A), siger at hun er utrolig skuffet over den nye infrastrukturplan, som hun ikke mener vil løse støjproblemerne.

– Da regeringen skrottede den forrige regerings udspil, blev vi lovet en ny og grøn mobilitetsplan med et overordnet blik på, hvordan vi løser udfordringerne med støj og trængsel i hovedstadsområdet. I stedet får vi nu en sort plan med mere asfalt og flere biler. Udvidelse af motorveje og ringveje i og omkring Gladsaxe er en katastrofe for vores kommune, fortæller Trine Græse.

– Med den nye infrastrukturplan har vi fået alt det, vi ikke ville have, og det vi har fået, er meget lidt, upræcist beskrevet og underfinansieret, tilføjer hun.

De andre partier i Trafik- og Teknikudvalget er heller ikke begejstrede.

Lise Tønner (LG) mener at vi ser ind i en fremtid med endnu mere trafikstøj og trængsel i Gladsaxe – uden nogen håndfaste garantier for nok støjværn eller andre støjreducerende tiltag.

– Det er derfor nødvendigt, at vi gør noget lokalt for at hjælpe vores borgere mod den sundhedsskadelige trafikstøj, for eksempel ved at afsætte flere penge til støjtætte vinduer, støjhegn. Med de dystre udsigter er det også på høje tid, at vi i Gladsaxe dropper byggeri af børnehuse, skole og boliger tæt på motorvejene, siger hun.

Astrid Søborg (V) siger at både borgerne i Gladsaxe og miljøet har fået en lang næse.

– Vi har brug for investeringer i kollektiv transport, ikke i flere motorveje der giver 1,5 minuts forbedret rejsetid for pendlere. Men det er ikke lykkedes borgmester Trine Græse at få regeringen til at forstå vores støjudfordringer i Gladsaxe Kommune, tilføjer Astrid Søborg.

Christina Rittig Falkberg (B) fortæller at det er positivt at der er øremærket penge til investeringer i kollektiv trafik og cyklisme, men at hun savner en klar sammenhæng mellem investeringer i veje og klimamålene.

– Hvis den planlagte udvidelse af motorveje i Gladsaxe bliver realiseret, har politikerne bare at hoste op med både overdækninger og høje, massive støjskærme, tilføjer hun.

Også Michael Dorph Jensen (Ø) mener at planen indeholder gode initiativer.

– Men de gigantstore vej- og motorvejsprojekter i planen bidrager hverken til at nedbringe støj, CO2 udledning eller til at reducere den voldsomme trængsel og vækst i personbils- og lasttransporten. Tværtimod. Udvidelsen af Hillerødmotorvejen, er nu vedtaget i infrastrukturplanen. Det er ikke godt for Gladsaxe og skal ændres, tilføjer han.

Godt og skidt
Der er mere delte meninger om infrastrukturplanen i organisationerne.

Dansk Erhverv mener at det er meget positivt at vejene får et løft og spildtiden i trafikken kommer ned. Og Dansk Industri mener at der er tale om en balanceret aftale med markante og nødvendige forbedringer af infrastrukturen, der er til gavn for os alle – også virksomhederne.

Rådet for Grøn Omstilling mener derimod ikke at det er en grøn aftale, trods gode elementer. Og den grønne tænketank Concito mener ikke at aftalen bidrager med meget positivt til Danmarks klimamål.

– Man vælger at udbygge infrastrukturen markant på et tidspunkt hvor hverken bilparken, brændstofferne eller selve anlæggene er omstillet i grøn retning, siger Concitos ekspert på transport og mobilitet, Henrik Gudmundsson til Gladsaxe Bladet.

Miljøorganisationen Noah tager afstand fra vejprojekterne, og mener slet ikke at de penge der afsættes til kollektiv transport, er nok til at indhente det enorme efterslæb der er efter årtiers forsømmelse.

Også Danmarks Naturfredningsforening mener at den nye aftale trækker i den forkerte retning.

– Aftalen er på mange måder sort, og løser ikke problemer i Gladsaxe, men forårsager en række følgevirkninger med større vækst i by- og vejanlæg og tilhørende større trængsel, sundhedsskadelig støj og møg. Altså en møgaftale, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær.

Skal bidrage til den grønne omstilling
Danmark skal ellers være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden. Det står der i den klimalov, som Folketinget vedtog tilbage i december 2019, hvor man blandt andet har et bindende mål om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.

”En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår”, står der i den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Regeringens klimaindsats har dog langt fra været tilstrækkelig for at nå klimalovens mål, vurderede Klimarådet i en statusrapport i februar, hvor man konkluderede at der er behov for nye virkemidler.

– I Klimafremskrivningen 2021 forventer Energistyrelsen, at transportsektoren vil udlede 11,5 millioner ton CO2. Set i det lys er emissionsreduktionerne i [infrastruktur]aftalen ikke væsentlige. Hvis vi ikke reducerer CO2-emissionerne i transportsektoren, skal emissionerne reduceres andre steder i samfundet, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

Han pointerer samtidig at emissionsreduktionerne i aftalen ikke inkluderer emissioner i anlæg af projekterne, ligesom det ikke afspejler emissionerne i årene frem til 2035.

Transportsektoren står, ifølge Klimarådet, for omkring en fjerdedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, og sektorens udledninger er stadig noget over niveauet i 1990.