Budget 2022: Godt 100 millioner ekstra til børn og ældre
penge-sedler-e1632228910516.jpg
61 millioner kroner ekstra til støttekrævende børn og 38,5 millioner kroner ekstra til flere medarbejdere i plejeboligerne over de kommende fire år fra et bredt budgetforlig i byrådet til Gladsaxe

Det blev i høj grad de sårbare børn og de ældre i plejeboligerne, der blev tilgodeset, da de fleste partierne i byrådet indgik bredt forlig om de kommende fire års budget, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Men der var også penge til en lang række andre initiativer, som kommer den almindelige borger til gode.
Samtidig blev skatten holdt i ro, så Gladsaxe fortsat er en af Danmarks billigste skattekommuner.

– Jeg vil gerne takke forligspartierne for, at vi igen i år kom i hus med et bredt budgetforlig. Samtidig glæder det mig, at vi kunne blive enige om at give et ordentligt løft til vores støttekrævende børn og til de ældre i vores plejeboliger. Et så markant løft kan kun lade sig gøre, fordi vi har en stærk og robust økonomi og et godt politisk samarbejde her i Gladsaxe, siger borgmester Trine Græse.

Støttekrævende børn
De senere år har der været en stigning i antallet af støttekrævende børn i Gladsaxe. Derfor valgte forligspartierne at afsætte 61 millioner kroner ekstra over de kommende fire år til særlige indsatser overfor sårbare børn og unge.
En analyse skal afdække, om ressourcerne kan anvendes anderledes, så folkeskolens tilbud og inklusionsindsatser kan udvikles, så flere børn og unge kan være en del af og trives i den almindelige folkeskole.

Skolen på Radiomarken skal udvides, så flere unge kan få dagbehandling i kommunens eget tilbud.
Derudover afsættes der 2,5 mio. kr. ekstra årligt til at øge antallet af timer med to lærere og dermed styrke inklusionsarbejdet i folkeskolen.

Også kommunens klubtilbud til børn og unge skal have et eftersyn. Blandt andet skal det undersøges, hvor meget tilbuddene bliver brugt, og om de lever op til nuværende og fremtidige behov.

Medarbejdere i plejeboligerne
I dag har 90 pct af beboerne i Gladsaxes plejeboliger kognitive udfordringer som demens, eftervirkninger af hjerneblødning og blodprop eller andre psykiatriske problemstillinger.
Derfor har den enkelte beboer nu et større behov for pleje og omsorg end tidligere.

For at imødekomme dette behov er der afsat 38,5 mio. kr. ekstra over de kommende fire år til flere medarbejdere i Gladsaxes plejeboliger.

Det opgaveudvalg af politikere, repræsentanter for interesseorganisationer og borgere med tilknytning eller erfaringer fra ældreområdet, som blev nedsat til at se på forholdene i Gladsaxes pleje- og demensboliger og i hjemmeplejen, er lige nu ved at færdiggøre et katalog med anbefalinger til, hvordan kvaliteten på området kan fastholdes og udvikles.
Derfor afsættes der to mio. kr. årligt til at følge op på udvalgets arbejde.

Derudover er der afsat en million kroner årligt til en hovedrengøring foretaget af privat leverandør hos ældre, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, 800.000 kroner årligt til otte ekstra pladser på kommunens daghjem for borgere med demens og 300.000 kr. årligt så omsorgstandplejen fremover bliver gratis for borgerne.

Rekruttering
Gladsaxe har ligesom andre hovedstadskommuner store udfordringer med at rekruttere pædagoger, lærere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

Derfor indgår kommunen nu i et samarbejde med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden om nye initiativer til i fællesskab at løse rekrutteringsudfordringen. Målet er at få flere – både unge og ældre – til at søge mod velfærdsuddannelserne.

Gladsaxe vil desuden udarbejde en overordnet strategi for, hvordan vi særligt gennem uddannelse kan rekruttere og fastholde disse målgrupper.

Strategi og handleplaner udarbejdes og vedtages i løbet af 2022 og fra 2023 skal der afsættes otte mio. kr. til konkrete indsatser.

Derudover afsættes der 800.000 kr. årligt til løn til SOSU-hjælpere og – assistenter under uddannelse.

Grøn omstilling
Som led i den grønne omstilling går Gladsaxe Kommune nu i gang med at bygge nyt kloaksystem som separerer regnvand og spildevand.

Det er en stor opgave, som strækker sig over mange år, og som stiller store krav til grundejerne i kommunen.
Derfor afsættes der 650.000 kr. årligt til at sikre både involvering af og vejledning af grundejerne undervejs i processen.

Samtidig afsættes der 250.000 ekstra til involvering af skolebørn i den grønne omstilling

Aktiv indsats mod støj
I forlængelse af den infrastrukturplan, som Folketinget netop har vedtaget, vil Gladsaxe arbejde aktivt for at få minimeret støjen fra motorveje.

Det kan være forsøg med nedsættelse af hastigheden på Motorring 3 og undersøgelse af muligheder for nye tiltag som f.eks. motorvejsoverdækninger.
Derudover skal der udarbejdes en analyse af, om der er steder i Gladsaxe, hvor støjen fra de kommunale veje er den primære støj på opholdsarealer.

Analysen skal desuden komme med anbefalinger til, hvordan denne støj kan reduceres. Det kan for eksempel være forslag til støjafskærmninger eller hastighedsnedsættelser på kommunale veje. Samtidig afsættes der fire mio. kr. i 2022 til lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe.

Alt det andet
En lang række andre områder bliver også tilgodeset i det nye budget.
Forældrene til vuggestuebørnene kan glæde sig over, at der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til at reducere den takststigning som følge af, at medarbejdernormeringen øges for kommunens vuggestuebørn.

Der er afsat 200.000 kr. til en undersøgelse af det lokale demokrati og den demokratiske deltagelse i Gladsaxe.

300.000 kr. er afsat til kunst på den nye skøjtehal.

Idrætten får tilført yderligere to mio. kroner til nye tiltag og Puljen til Grøn forskønnelse øges med yderligere 250.000 kr. årligt til at gøre byen mere grøn.

Skat, grundskyldspromille og dækningsafgift bevares fortsat uændret på henholdsvis 23,6 procent, 23 promille og 9 promille.
Dermed har Gladsaxe Kommune fortsat en af landets laveste skatteprocenter.

Drøftelse i fagudvalgene
Som tillæg til budgetaftalen aftalte forligspartierne en række emner, som skal diskuteres og gennemføres i de respektive fagudvalg det kommende år:
• Udarbejdelse af en langsigtet plan for opgradering af læringsmiljøer på skolerne inden for eksisterende bevillinger.
• Drøftelse af eventuel genindførsel af klasselærerfunktionen.
• Drøftelse af mulighederne for faste teams i hjemmeplejen.
• Drøftelse af mulighederne for at understøtte, at flere borgere deltager i de nationale affaldsindsamlinger.
• Undersøgelse af mulighederne for at skabe stillezoner i forhold til trafikstøj ved Demensplejeboligerne Bakkegården.
• Drøftelse af praksis for brug af konsulenter i forbindelse med ansættelser.
• Drøftelse af, hvordan man sikrer effektiv fremdrift i arbejdet med anlægsprojekter.
• Drøftelse af, hvordan borgerinddragelse ved høringer og andre processer kan styrkes, blandt andet ved øget brug af digitale platforme.
• Drøftelse af muligheder og behov for udvidelse af den kollektive trafik indenfor den økonomiske ramme.
• Drøftelse af, hvordan de afsatte penge til etablering af ladestandere bedst understøtter øget brug af el-køretøjer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top