Køer, hunde og truede dyr
Radiomarken-Ellesumpen-2.jpg
Radiomarken har et mangfoldigt plante- og dyreliv og rummer blandt andet ellesump.  Foto: Peter Kenworthy.
Forslag om plejeplan for Radiomarken er sendt i høring. Danmarks Naturfredningsforening er ikke umiddelbart begejstret for planen

Plejeplanen for Radiomarken ved østsiden af Bagsværd Sø er udløbet, og By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune har lavet et forslag til en ny plan for det fredede område for 2022-2031, der er sendt i fire ugers offentlig høring indtil 1. december.

Forslaget indeholder både indsatser for friluftslivet og for natur og biodiversitet. Blandt andet øget tilgængelighed via stiforbindelser, hundefritløbsområde, helårsgræssende kvæg og bevarelse og fremme af døde træer og veterantræer, der skal være med til at bevare truede arters levesteder.

De overordnede målsætninger i forslaget er blandt andet at levevilkår for såkaldt rødlistede arter skal forbedres, øget variation og blomstring, optimering af tilgængelighed samt at tilgodese hundeluftere.

Fra Radiomarken til Radioparken?
Nogen af de forslåede tiltag kræver tilladelser eller dispensationer fra lovgivningen, og andre er så omfattende at Fredningsnævnet skal give tilladelse, kan man desuden læse i forslaget.

Og fredningen i Radiomarken skal, ifølge fredningskendelsen, ”bevare hovedparten af Radiomarken som et naturområde, hvortil offentligheden har adgang, samt i øvrigt at opretholde områdets landskabelige værdier”.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, fortæller at DN Gladsaxe med glæde havde set frem til, at Gladsaxe Kommune reviderer den eksisterende plejeplan.

– Men glæden blev kort, da det har vist sig, at plejeplanen i virkeligheden primært er blevet til en udviklingsplan af Radiomarken til Radioparken. Kommunen mener tilsyneladende at fredningens formål – “at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig til området, og at sikre og regulere offentlighedens adgang til området” – lægger op til, at området kan udvikles til en park, hvilket synes fremelsket af kommunens landskabsarkitekter, siger han.

– DN Gladsaxe forstår fredningen som en landskabsfredning under hensynet til naturen. En fredning som offentligheden skal have adgang til men på naturens præmisser. Men det er noget, som vi vil fordybe os i under høringsperioden. I en lille del af den omfangsrige ”Pleje- og udviklingsplan” er der nævnt nogle plejetiltag, som lyder spændende. Tanken om at udskifte fårene med kreaturer vil måske være vejen frem, da det har vist sig, at fårene har haft en vanskelig tid, tilføjer han.

Formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A), er dog ikke enig i at planen er et problem for naturen.

– Planen tager fuldstændigt hensyn til naturen. Men det skal være sådan at alle kan bevæge sig derude – der skal være tilgængelighed, fortæller Ole Skrald.

Fredede dyrearter
Radiomarken rummer både overdrevsnatur og ellesump, og har et mangfoldigt plante- og dyreliv – herunder flere fredede dyrearter som den store vandsalamander, den spidssnudede frø og den sjældne vandspidsmus.

Ellesumpe er, ifølge Miljøstyrelsen, en af de skovtyper i Danmark med den højeste biodiversitet, og huser en stor procentdel af de danske rødlistede arter. Ellesumpene må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres, i henhold til skovloven.

Radiomarken er et populært udflugtsområde, der har sit navn fra en forsøgsstation for buegeneratorens udvikling, som blev etableret i 1904, der siden blev drevet videre under navnet Lyngby Radio.

Radiomarken 291021 (10)
Radiomarken er også et populært udflugtsområde, og bliver blandt andet brugt til ture med hunden. Foto: Peter Kenworthy.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top