Social dumping på dagsordenen
Stilladsarbejdere-COLOURBOX11277957.jpg

construction worker on a scaffold, symbol photo for building, construction boom, labor protection

Der har været flere sager om social dumping i Gladsaxe. Foto: Colourbox.
Der var opbakning i byrådet til Enhedslistens forslag om at undersøge mulighederne om social dumping-samarbejde med Københavns Kommune

Der er ikke en helt entydig og universelt accepteret definition på begrebet ”social dumping”. Men begrebet kan defineres som når arbejdsgivere forsøger at omgå de eksisterende overenskomstmæssige normer og reguleringer på arbejdsmarkedet, for at få markedsfordele. Blandt andet ved at udenlandsk arbejdskraft udfører arbejde i Danmark under løn- og arbejdsvilkår, som er dårligere end deres danske kollegaer.

Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave. I Gladsaxe Kommunes arbejdsklausul kan man læse at man ønsker at sikre overenskomstmæssige rettigheder for arbejdstagerne i arbejde udført for Gladsaxe Kommune.

Der har dog været flere sager der har involveret social dumping i Gladsaxe.

I 2012 blev Gladsaxe Kommune afsløret af 3F i at benytte ulovlig udenlandsk arbejdskraft, der var i gang med at sætte et solcelleanlæg op på taget af Gladsaxe Rådhus. I 2016 sendte Gladsaxe Kommune en advarsel til et plejefirma, der ikke levede op til kommunens arbejdsklausul om ordentlig løn og arbejdsvilkår. I 2017 kunne fagbladet FOA rapportere at Jobcenter Gladsaxe opfordrede ledige til at tage job til ”en eventuelt lavere løn”, hvilket dog ifølge kommunen beroede på en uheldig formulering.

Og i år måtte Gladsaxe Kommune kræve, at der blev rettet op på lønforholdene for en chauffør hos nemlig.com’s moderselskab, Intervare A/S, der leverer dagligvarer til visiterede borgere i kommunen.

Omfattende opgave
Til byrådsmødet 24. november stillede Enhedslistens Trine Henriksen forslag om at undersøge mulighederne for et samarbejde med Københavns Kommune om ”kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler, i lighed med dét, som flere andre omegnskommuner har tilsluttet sig”, ved at tage kontakt til Københavns Kommunes kontrolteam.

Samt at Økonomiudvalget eller Byrådet efterfølgende kunne tage stilling til, om Gladsaxe skal indgå i et sådant samarbejde.

Blandt andet fordi det, ifølge Trine Henriksen, kan være en omfattende opgave at føre kontrol med overholdelsen af kommunens arbejdsklausul – hvilket sagen om Intervare A/S tydeligt viste.

– Gladsaxe Kommune har i mange år stillet krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår, når private udfører opgaver for kommunen. Alligevel har der været flere tilfælde, hvor private leverandører ikke overholder kravene, enten på grund af misforståelser eller forskellig fortolkning af kravene, men også tilfælde af bevidst omgåelse af reglerne, begrundede Trine Henriksen desuden forslaget med.

– Beslutningen handler om at vi, i første omgang, beder forvaltningen om at undersøge de her ting, og så forelægge en beslutningssag, fortalte Trine Henriksen på byrådsmødet.

Vedtaget enstemmigt
– Social dumping foregår desværre fortsat, selvom Gladsaxe og mange andre kommuner kræver ordentlige arbejdsforhold, pointerede borgmester Trine Græse (A) efterfølgende.

– Det er komplekst og resursekrævende at følge op på overholdelse af arbejdsklausuler, og jeg vil derfor gerne støtte Enhedslistens forslag om at se på et eventuelt samarbejde med Københavns Kommune. Jeg tænker dog, at der også kan være andre samarbejdsmuligheder, som det er værd i at undersøge nærmere – vi er med i indkøbsfællesskabet Spar 5 … Og jeg foreslår derfor at vi også beder forvaltningen om at se på en model i regi af Spar 5, eventuelt i kombination med Københavns Kommune, og at begge modeller indgår i en beslutningssag, hvor Økonomiudvalget og Byrådet kan tage stilling til et eventuelt samarbejde, tilføjede borgmesteren.

– Det er jeg rigtig glad for. Jeg synes at det er en god idé at undersøge flere muligheder, og vi støtter selvfølgeligt det ændringsforslag, svarede Trine Henriksen.

Trine Græse foreslog at forslaget blev oversendt til økonomiudvalget, hvilket blev vedtaget i enstemmighed uden afstemning.

Faktaboks
I Københavns Kommunes årsrapport for 2020 om indsatsen mod social dumping, kan man læse at ”indsatsteamet mod social dumping ser mange forsøg på at omgå kravene i arbejdsklausulen”, samt at særligt hyppige overtrædelser er uregelmæssigheder omkring arbejdstid hos timelønnede medarbejdere.

”I 2020 har indsatsteamet gennemført 664 kontroller af arbejdsklausulen … 405 dokumentkontroller er indtil nu færdigberegnet, og heraf er der fundet 341 overtrædelser af arbejdsklausulen, svarende til 84 procent”, tilføjer man i rapporten.

I Gladsaxe Kommunes arbejdsklausul, vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Gladsaxes Kommune, kan man læse at Gladsaxe Kommune ”ønsker at overholde artikel 2, stk. 1 i ILO-konvention nr. 94. Som konsekvens heraf skal ansatte hos leverandøren samt hos  leverandørens eventuelle underleverandører (herunder underleverandører i flere led) under udførelsen af arbejdet for Gladsaxe Kommune være sikret rettigheder, som ikke er mindre gunstige end dem, der følger af den overenskomst for tilsvarende arbejde, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark”.  ILO – eller International Labour Organization – er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål.

I EU’s udstationeringsdirektiv har man fastsat regler om, at det land, hvor de udstationerede arbejdstagere midlertidigt arbejder, kræver at virksomheden overholder landets regler om for eksempel mindsteløn og arbejdsmiljø, kan man læse på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

FN’s 8. verdensmål kræver at der, inden 2030, skal opnås anstændigt arbejde for alle, med lige løn for arbejde af samme værdi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top